Gamla Kristianstad och Åhus

Bilder och texter är hämtade från boken Gamla Kristianstad och Åhus av Björn Rosenberg. De huvudsakliga källorna är arkiv- och bildmaterial från Regionmuseet Kristianstad, S:ta Annas Gille i Åhus, brandförsäkringshandlingar från främst Länsförsäkringar, kommun- bygglovsarkiv i Kristianstads kommun, kyrkböcker, lagfartshandlingar samt diverse tidningsartiklar och lokal litteratur.

Läs mer om Kristianstads och Åhus gamla byggnader och kvarter genom att använda sökfunktionen eller sortera ut direkt på ort, område eller kvartersnamn.

Sök efter ditt kvarter här

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Hertig Carl

  Detta det nordvästligaste kvarteret inom den gamla staden utgörs dels av äldre kvartersmark, dels av nytillkommen kvartersmark efter rivningen av sta...

 • Hans Kock

  Kvarteret är beläget i norra delen av den gamla stadskärnan.

 • F.d. skjutsstallarna - Kristianstad 4:5

  Fastigheten är belägen norr om den äldsta fästningsstaden, på mark som efter dess utbyggande i bl.a. norr efter mitten av 1700-talet kom att vara bel...

 • Fläschen

  Detta kvarter är beläget längst i norr inom området för de efter 1700-talets mitt här utbyggda försvarsverken, Norra Utanverken.

 • David Nyborg

  Kvarteret är de nordostligaste inom den äldre stadskärnan.

 • Bastionen

  Detta kvarter och delen av Kristianstad 4:4 är belägna på mark, som i äldre tid utgjordes dels av delar av befästningsverken i norr, dels av mark inn...

 • Tyggården

  Detta kvarter vid östra sidan av Stora Torg reserverades vid stadens grundande för en kunglig anläggning, planerad troligen med en huvudbyggnad utåt ...

 • Tivoliparken - Kristianstad 4:21 och 4:22

  Fastigheten Kristianstad 4:21 utgör den helt övervägande delen av Tivoliparken; fastigheten Kristianstad 4:22 består endast av teatern med närmast om...

 • Stenbock

  Kvarteret är beläget vid östra sidan av Lilla Torg och begränsas av Cardellsgatan i norr, Döbelnsgatan (tidigare Lazarettsgatan) i söder, torget i vä...

 • Spanska Ryttaren

  Kvarteret är beläget sydost om Lilla Torg och fick efter Tivoligatans förlängning mot öster vid 1900-talets början sin nuvarande sydliga avgränsning.

 • Snapphanen

  Kvarteret är beläget i innerstadens östra del och har en långsträckt form.

 • Riksens Ständer

  Detta kvarter alldeles öster om den äldre stadskärnans södra del lades under andra hälften av 1800-talet ut på mark.

 • Residenset

  Kvarteret är beläget dels på i äldre tid obebyggd mark alldeles söder om den gamla fästningsstadens sydvästligaste kvarter och innanför en av bastion...

 • Otto Marsvin

  Detta kvarter är beläget i innerstadens västra del, ett stycke sydväst om Stora Torg.

 • Mårten Persson

  Kvarteret är beläget i innerstadens västra del. Det utökades mot väster efter försvarsverkens raserande här strax efter mitten av 1800-talet.

 • Mats Lavesen

  Detta kvarter är beläget strax öster om Lilla Torg, ut mot Östra Boulevarden.