• Förskolor och skolor A-Ö

  Här listar vi alla kommunala och fristående förskolor och skolor i Kristianstads kommun i bokstavsordning. Du kan också söka efter en särskild typ av verksamhet.

 • Förskola

  Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan stimulerar barns utveckling och lärande och erbjuder en trygg omsorg.

 • Grundskola

  Grundskolan är obligatorisk från årskurs 1-9, men även förskoleklassen är obligatorisk. Barn börjar i förskoleklass det år de fyller 6 år. Några av våra skolor har profilklasser.

 • Gymnasieskola

  Gymnasieskolan är frivillig men de allra flesta börjar i gymnasieskola efter årskurs 9. Nästintill alla nationella program och många olika inriktningar erbjuds  i Kristianstad.

 • Anpassad skola

  Anpassad skola är ett alternativ till grund- och gymnasieskola för elever med intellektuell funktionsnedsättning och utbildningen anpassas efter varje elevs egna förutsättningar.

 • Musikskola och kultur

  Musikundervisning bedrivs på samtliga grundskolor och vissa gymnasieskolor. Du kan även söka till Kommunala Musikskolan eller till musikklasserna på Fröknegårdskolan.

 • Vuxenutbildning

  Välkommen till vuxenutbildningen i Kristianstad. Vi ger dig bra utbildning utifrån dina behov, på den nivå du behöver.

 • Högskola

  Högskolan Kristianstad (HKR) är en liten men samtidigt stor högskola samlad på ett campus. Högskolan har cirka 14 000 studenter och 500 anställda.

 • Särskilt stöd

  En del barn och elever behöver mer stöd än andra för att klara den dagliga vistelsen i förskola eller skola. De kan också behöva stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd för att klara av att nå målen för utbildningen.

 • Elevhälsa

  På alla skolor i Kristianstads kommun finns det tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog och/eller speciallärare, de tillsammans med rektor utgör skolans elevhälsoteam.

 • Trygghet, trivsel och säkerhet

  Att vara trygg och att trivas är en förutsättning för lärande. På våra förskolor och skolor arbetar vi på olika sätt med detta. Förskolan och skolan är barns och elevers arbetsmiljö.

 • Skolskjuts och skolresor

  Vårdnadshavare som har barn som är berättigade till skolskjuts får i god tid ett mejl där vårdnadshavaren aktivt måste tacka ja om barnet ska ha skolskjuts. Detta gäller både vanlig skolbuss och skoltaxi.

 • Studie- och yrkesvägledning

  Inom utbildningens ram finns flera olika val som barn och elever ska göra. Studie- och yrkesvägledning ska stödja i de val som gäller olika utbildningsvägar.

 • Olycksfallsförsäkring

  Alla barn och elever är olycksfallsförsäkrade. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse.

 • Modersmål, hemspråk

  Vi arbetar för att elever med annat modersmål än svenska ska utvecklas till två- eller flerspråkiga individer och få dubbel kulturell identitet.

 • Nyanlända barn och elever

  Är du nyanländ i Sverige och vill ansöka om plats för ditt barn i förskola eller anmäla ditt barn till skolstart i grundskola eller gymnasieskola i Kristianstads kommun?

 • Miljö i skolan

  Förskolan och skolan är barnens och elevernas arbetsmiljö. En bra och tillgänglig miljö som präglas av trygghet, trivsel och ändamålsenliga lokaler är viktiga för lärandet. Barn och elever ska också bli medvetna om vilka val som kan skapa en hållbar utveckling lokalt och globalt.

 • Praktik i skolan

  Elever i grund-, gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola gör vissa praktikperioder inom utbildningens ram. I våra förskolor och skolor tar vi också emot studerande som gör sin praktik.

 • Skolsystem

  I våra kommunala förskolor och skolor använder vi digitala skolsystem för kommunikation mellan pedagoger, elever och vårdnadshavare. I skolsystemen kan du ta del av information från pedagoger, anmäla frånvaro och följa din eller dina barns kunskapsutveckling.

 • Fristående verksamhet

  I vår kommun finns flera olika fristående verksamheter. Start av fristående verksamhet ska i förväg godkännas av kommunen eller Skolinspektionen. Vi har ett insyns- och tillsynsansvar för fristående verksamheter.