Sjögatan (- Färgerigatan).

Del av Åhus 558:6. Sjögatan (- Färgerigatan). (RM)

Denna tomt vid kvarterets sydöstra hörn ägdes under andra hälften av 1800-talet av pråmkarlen Sven Nilsson.

Han bodde här, även benämnd eldare, vid tiden för en omfattande eldsvåda 1897 och hans hus ödelades. Det var byggt i korsvirke och tegel och hade halmtak.

Månaden efter branden köpte urmakaren August Sjögren fastigheten. Han hade tidigare bott på hörnet mittemot i kvarteret öster därom och fått sina två hus förstörda vid branden, varefter han fått bygglov för ett nytt hus där.

Han ändrade sig emellertid och byggde nytt på den här aktuella tomten i stället efter bygglov 1897. Ett tegelhus med frontespis uppfördes.

År 1922, när urmakaren Sjögren avlidit, köpte kyrkoherden Lars Anderssons sterbhus fastigheten, varefter hans änka Elin Maria Andersson bodde här till sin död 1943. En hyresgäst fanns kvar ytterligare tre år, varefter huset synes ha stått tomt. Ny ägare blev 1953 Åhus Köping och någon gång vid denna tid kan huset, som nu utgjorde ett trafikhinder, ha rivits.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll