Detta är en bild från kvarteret Norra Kasern.

Kvarteret är beläget i ett område, som i äldre tid ingick i östra delen av de efter 1700-talets mitt utbyggda norra befästningsverken.

Den nuvarande kvartersmarken utgjordes då av en ravelin i norr, över vilken den norra tillfartsvägen sträckte sig, ett parti av den inre vallgraven söder därom över vilken nämnda väg gick och av ett parti av den inre vallen med norra stadsporten och kassematter samt mark därinnanför längst i söder. Kvarteret begränsas av gångstråk och därutanför vallgravsparti och den rekonstruerade Bastionen Konungen i öster.

Kvartersnamnet åsyftar det kasernområde för Wendes artilleriregemente, som var beläget främst väster om gatan i väster men också i kvarterets södra del.

Efter att tidigare ha utgjorts av tre tomter, består kvarteret i dag av en tomt, nr 1.

Tomter i kvarteret Norra Kasern

Tomt 1

En karta från 1807 visar ett krutmagasin på östra delen av ravelinen här, vilket förefaller ha rivits vid mitten av 1860-talet. En annan karta, från 1854, visar att västra delen av den inre vallgraven inom det nuvarande kvarteret då fyllts igen.

Norra delen. En tio år senare karta visar att också den östra delen därav då fyllts igen.

År 1867 uppfördes på av staden anvisad mark ett ungefär i norr-söder orienterat skolhus i tegel i två våningar, Norra Folkskolan, ritat av murmästaren Måns Holmgren. I vardera våningsplanet fanns förstuga och fyra skolsalar samt på vinden några boningsrum.

Det nya skolhuset behövde snart utvidgas. År 1872 tillkom en tredje våning och troligen också de två tornliknande trapphusen vid västra delen av vardera gaveln. Också i tredje våningen inrymdes skolsalar. Nu omnämns en lägenhet i källaren.

Ytterligare utrymmen behövdes och en tillbyggnad uppfördes 1894 i sydost i tre våningar, med gymnastiksal och skolsalar.

Ännu vid början av 1940-talet hette skolan Norra Folkskolan men vid mitten av samma årtionde hade namnet efter ny verksamhetsinriktning ändrats till Praktiska realskolan; också nedan nämnda yngre skolbyggnad hörde hit. År 1946 gavs bygglov för omändring. I bottenvåningen fanns vid denna tid klassrum, lärarrum, gymnastiksal och en lägenhet, i de övre våningarna bl.a. klassrum och fysik- och kemisalar.

År 1969 gavs bygglov för ombyggnad och gymnastiksalen i 1894 års tillbyggnad omändrades till skolbespisningslokal. Efter bygglov 1987 tillkom ett nytt entréparti med utbyggnad för hiss invid nämnda tillbyggnads västra sida.

En andra skolbyggnad tillkom i söder på ifrågavarande tomtdel, belägen i vinkel mot den äldre byggnaden. Detta skedde efter att återstoden av vallen med den norra stadsporten rivits 1900-01 och staden överlåtit en tomt till styrelsen för J. H. Dahls Flickskola. Byggnaden, som ritats av arkitekten August W. Lindvall, Malmö, uppfördes i tegel i en våning med hög källare och med frontespisförsedda mittpartier vid långsidorna samt togs i bruk 1902. I bottenvåningen och på vindsplanet inrymdes bl.a. skolsalar, kökssal och bostadsutrymmen. I källarvåningen fanns bl.a. tvättstuga, brygghus och strykrum. – År 1923 upphörde skolan att vara flickskola och J. H. Dahls läroanstalt bildades.

Vid början av 1930-talet ändrades skolinriktningen till dels en teknisk utbildning i den äldre skolbyggnaden, dels en husligt inriktad utbildning i den yngre skolbyggnaden, båda ledande fram till praktisk realexamen. År 1942 anges J. H. Dahls Skola inrymma bl.a. skolsalar, kökssal, skolkök och en lägenhet samt på vinden undervisningslokaler. Från mitten av 1940-talet var benämningen på båda skolorna Praktiska realskolan. År 1949 köptes tomten med den forna flickskolan av staden. Tjugo år senare gavs bygglov för en del mindre, interiöra förändringar.

Nutida namn på skolkomplexet, i vilket ingår också två skolbyggnader på södra delen av den nuvarande tomten, är Norretullsskolan; lokalerna används för kommunal grundskola.

Litt.: Friström, S.: Kristianstads första folkskola. Kristianstadsbladet/Lång-lördagbladet oktober 1998.

Södra delen. Vid mitten av 1850-talet, när raseringen av befästningsverken pågått ett antal år, fanns här en återstod av den inre vallen med dels norra portbyggnaden med anslutande kassematter, dels en kassemattbyggnad strax öster därom. Alldeles söder härom låg en mindre byggnad, ett militärt gymnastikhus, som låg kvar åtminstone framemot 1880; väster om nämnda befästningsverk, på andra sidan gatan, låg olika byggnader på Wendes artilleriregementes kasernområde.

Portbyggnaden och kassematterna revs 1900-01. En beväringsbarack uppfördes 1900 i väster längs gatan i söder på denna Kronan tillhöriga tomtdel, en envånings tegelbyggnad, som ritats av arkitekten Erik Josephson. Alldeles öster därom uppfördes samma år sommarstallar i en våning, bestående av såväl tegel- som träpartier och nående mot öster utanför här ifrågavarande tomt. I norr uppfördes, enligt uppgift 1904, ett fältförråd alldeles söder om J. H. Dahls Flickskola, vilket enligt uppgift revs 1961.

Den tidigare beväringsbaracken, senare använd som ombytesförråd m.m., omändrades efter bygglov 1958 till arbetsträningsinstitut i Landstingets regi. Bl.a. tillkom lunchrum och kontor på vinden. Längre fram fanns i byggnaden firman Johansson Textil och 1984 gavs bygglov för ombyggnad till kontors- och aktivitetshus med bl.a. en tydligen nyinredd samlingssal med scen i vindsvåningen.

År 1961 övertog staden denna södra tomtdel och 1963 gavs lov för rivning av den del av sommarstallarna, som låg på tomten (återstoden revs efter rivningslov 1970) och av toilettbyggnad. År 1963 gavs bygglov för uppförande vid sydöstra hörnet av kvarteret av lokaler för mätningsteknisk fackskola vid Praktiska realskolan; denna var i övrigt inrymd i två äldre skolbyggnader på tomtdelen i norr. Det var fråga om en anläggning i en våning med byggnadsdelar grupperade kring en innergård. År 1972 gavs sedan lov för tillbyggnad vid norra sidan av ämnesrum och 1988 för mindre tillbyggnad vid västra sidan och för bebyggande av större delen av innergården.

En gymnastikhall uppfördes efter bygglov 1970, delvis på platsen för den norra stadsportsbyggnaden. Den utgörs av ett högre parti i väster med idrottshall och ett lägre i öster med bl.a. omklädningsrum.

Dessa båda skolbyggnader utgör numera tillsammans med de båda nyssnämnda Norretullsskolan.

Folkskolebyggnad, fr. N, 1966.

Norra Kasern 1. Folkskolebyggnad, fr. N, 1966. (RM)

Beväringsbarack.

Norra Kasern 1. Beväringsbarack, fr. NV. (RM)

Flickskolebyggnad

Norra Kasern 1. Flickskolebyggnad, fr. NV. (RM)

militär gymnastikbyggnad därom kassematt med Norreport, senast omkr. 1895.

Norra Kasern 1. Envåningshuset t.v. militär gymnastikbyggnad, t.v. därom kassematt med Norreport, fr. NV, tydl. senast omkr. 1895. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?