Askebacken - del av Åhus 558:75

Detta grönområde ingår i fastigheten Åhus 558:75, som ägs av Kristianstads kommun och som främst är gatumark. Det kallas Askebacken.

Delen i fråga utgjorde tidigare en tomt, som vid tiden för en omfattande brand längs Sjögatan hösten 1897 var bebyggd med tre hus. Det var skomakaren Sven Nilsson, som bodde här då. Byggnaderna var ett boningshus och en köksbyggnad, båda i korsvirke och tegel, samt en uthuslänga i korsvirke och brädor, vilka alla förstördes vid branden.

Sven Nilsson ansökte 1897 om lov att få uppföra ett nytt boningshus, vilket avslogs eftersom överensstämmelse med plankartan ej förelåg. Han sålde så året därpå tomten till muraren Per Svensson, bosatt på en av granntomterna i öster. Några nya byggnader kom inte att uppföras på tomten.

År 1930 blev sjökaptenen Sven Jönsson, bosatt på granntomten i väster, ny ägare. Samma år blev hans änka så ensam ägare. Hennes dödsbo sålde sedan 1969 tomten (och även granntomten i väster) till kaptenen Herman Westrup, som dock senare samma år genom ägoutbyte med Kristianstads kommun bytte bort tomten mot en del av grönområdet väster om sin bebyggda tomt.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll