Kvarteret Berg

Detta är en bild från kvarteret Berg.

Detta kvarter är beläget ett stycke väster om och utanför sträckningen av den här försvunna stadsmuren.

Det begränsas av väg 118 och grönområde i norr, Krokiga gatan (tidigare Skolgatan) i söder, den obebyggda Kalvatäppan i väster och grönområde i öster. Kvartersnamnet torde åsyfta det tillnamn, som en blivande lantbrukare på den här belägna bondgården burit.

År 1936 fastställdes avstyckningen av ett område, som till större delen motsvaras av den nuvarande enda tomten, nr 1.

Tomter i kvarteret Berg

Tomt 1

På tomten har sedan åtminstone 1770-talet legat byggnaderna till bondgården Åhus nr 55. Vid nämnda tid var Per Olsson åbo på den då fyrlängade kringbyggda gården, vilken möjligen hade ett något östligare läge än det nuvarande.

På karta från omkring 1890 visas också en fyrlängad gård liksom framöver ännu på 1930-talet; det är dock ovisst i vad mån byggnadsdelar från 1700-talet då kan ha funnits kvar. – Alldeles sydost om gården låg vid gatan här ett hus, kanske ett gatehus för en husman, från åtminstone omkring 1890 och ännu vid mitten av 1930-talet.

År 1862 fick Nils Månsson fasta eller lagfart på den ett kvarts mantal stora gården. Han dog sedan 1880, varefter änkan Hanna Svensdotter fyra år senare gifte om sig med drängen på gården Jöns Persson Berg, som därmed blev åbo, hädanefter benämnd Jöns Persson. Han fick 1903 bygglov för ett nytt stall som ersättning för det gamla, utgörande gårdens norra länga. Han flyttade så bort tre år senare och dog ytterligare något år därefter.

Änkan Hanna Persson stod sedan som ägare av gården medan sonen i hennes första gifte Nils Nilsson tog över skötseln av det till storleken nu mindre jordbruket. År 1910 gavs bygglov för en veranda vid södra sidan av den i söder belägna boningslängan och för inredande av nytt kök i sydligaste delen av västra längan.

Hanna Perssons dödsbodelägare blev 1935 ägare av vad som i huvudsak motsvarar den nuvarande tomten och som avstyckades året därpå. Sonen Nils Nilsson var en av dessa delägare och han köpte sistnämnda år de övrigas andelar. Senast omkring 1950 förefaller gårdens norra länga och angränsande delar av de västra och östra längorna ha rivits.

Hemmansägaren Nils Nilsson dog så 1958. Vid arvskifte tre år senare blev sonen, köpmannen Knut Nilsson i Malmö ägare. Han fick 1965 bygglov för reparation, varvid de nuvarande korsvirkesfasaderna tillkom; också skiftesverk ingår i gårdens byggnader. Sex år senare flyttade han hit och var ägare ännu 2001.

Krokiga gatan, Åhus, fr. S, 1972.

Berg 1. Krokiga gatan 8, fr. S, 1972. (RM)

Östra längan, Åhus, fr. V, 1972.

Berg 1. Östra längan, fr. V, 1972. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?