Brandskydd, sotning

Kommunen ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i brandförebyggande syfte. Fastighetsägaren har huvudansvaret för sitt eget brandskydd.

Sotning

Rengöring eller sotning handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen, så kallad soteld. Kristianstads Sotnings AB sköter sotning och brandskyddskontroll för kommunens räkning. Om du har frågor som gäller sotning och brandskydd, ska du i första hand kontakta Kristianstads Sotnings AB.

Sota själv

Du kan få tillstånd till att sota själv, om du kan sota på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt. Du ansöker om detta hos räddningstjänsten. Om du sotar själv, måste du dokumentera varje sotningstillfälle i en sotningsjournal.

Ansök om att sota själv

Om du vill sota själv börjar du med att skicka in en ansökan till Räddningstjänsten. Enklast använder du e-tjänsten. Blanketten kan du ladda ner här på sidan. Du kan också hämta en blankett hos Räddningstjänsten.

Räddningstjänsten prövar din ansökan

När Räddningstjänsten handlägger din ansökan tittar de på hur komplex din förbränningsanordning är, riskerna runt omkring och din kunskap om sotning. Prövningen omfattar även hur förutsättningarna ser ut för rengöra och sota anläggningen. En viktig detalj är också hur nära byggnaden ligger i förhållande till andra byggnader med tanke på risken för att eventuell brand sprider sig. Räddningstjänsten kontaktar också kommunens skorstensfejarmästare för att stämma av innan beslut.

Om du inte sköter sotningen på ett bra och säkert sätt eller om brand uppstår, kan ditt medgivande om att sota själv återkallas.

Sotningsjournal

Om du sotar själv, måste du dokumentera varje rengörings- och sotningstillfälle. Sotningsjournalen ska finnas tillgänglig vid kommande brandskyddskontroller av anläggningen.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika brand. Genom att fel och brister upptäcks tidigt minskar risken för att en brand skall uppstå. Kontrollen innebär att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper prövas ur brandskyddssynpunkt och att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Intervaller för sotning och brandskyddskontroll

Oavsett om det är sotaren som rengör din anläggning eller om det är du själv som gör det, ska bestämda sotningsintervaller följas. Se intervallerna på Kristianstads Sotnings AB:s webbsida .

Sotning av imkanaler

Imkanalen är ventilationskanalen som är kopplad till köksfläkten. Det är inget lagkrav att sota fastighetens imkanal. Det kravet togs bort 2004. Det är dock lämpligt att du rengör din fläkt regelbundet från fett.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?