Artikeln publicerades 22 november 2023

Detta är en bild från kvarteret Fältmarskalken.

Kvarteret är beläget i norra delen av det sydvästra parti av staden, som 1847 härjades av en svår eldsvåda.

Det fick genom Tivoligatans framdragande efter branden sin sydliga avgränsning och begränsas i dag av Döbelnsgatan (tidigare Lasarettsgatan) i norr; Tivoligatan i söder; Västra Vallgatan (tidigare Gjuterigatan och Wästra Smalgatan) i väster och Västra Storgatan i öster: Kvarterets namn torde kunna syfta på fältmarskalken, greve Erik Dahlbergh, som på 1670-talet var kommendant i staden.

Kvarteret indelades i två lika stora fastigheter; en indelning, som avvek från den före branden. Dessa tomter kom senare att benämnas nr 1 och 2. Sedermera har de lagts samman till en fastighet, tomt nr 3.

Tomter i kvarteret Fältmarskalken

Tomt 3

Vid början av 1780-talet motsvarades denna del av en tomt i norr och hälften av en annan tomt söder därom.

Norra delen. Förstnämnda tomt var bebyggd med korsvirkeshus längs de tre gatorna. En gårdslänga var uppförd i samma byggnadsteknik medan en annan var uppförd i trä. På den ifrågavarande delen av tomten söder därom fanns korsvirkesbyggnader vid de båda gatorna. En sådan byggnad fanns också i norr inne på gården, liksom en träbyggnad.

Efter en omfattande brand i området 1847, som härjade också här, bebyggdes den nu enda tomten 1850 av handlanden Johan Peter Hintze med fyra sammanhängande, tre våningar höga hus i tegel. I huset vid storgatan fanns vid 1870-talets början två handelsbutiker, ett kontor och i övrigt lägenheter. I gatuhuset i norr fanns inkörsport, butiker och lägenheter och i gatuhuset i väster stall, packhus och lägenheter. I den fjärde byggnaden, som var ett halvhus vid södra tomtgränsen, fanns lägenheter, brygghus och avträdeshus. Omkring tio år senare, då grosshandlaren John Wahlberg 1882 blivit gårdens ägare, var inkörsporten flyttad till huset vid smalgatan. Eventuellt var det för denna port, som det 1890 gavs bygglov för omändring till butik.

Efter John Wahlberg blev grosshandlaren Claus Heinrich Biehl ägare 1892. Denne f.d. tyske kavalleriöverste drev här sedan stadens på sin tid största ”varuhus” inom bl.a. manufakturbranschen, dock fortsatt under firmanamnet John Wahlberg & Co.

År 1900 blev apotekaren Carl Arhén och handlanden Per Jönsson Borg nya ägare. Vid slutet av året uppges att gården detta år undergått betydande reparationer. Butikerna hade nu ökat i antal och gårdsplanen blivit överbyggd med ett fönsterförsett tak. Avsikten var att här inreda lagerrum för butikerna.

År 1906 köptes fastigheten av Kristianstads fastighets aktiebolag, som f.ö. samma år köpte granntomten i söder. På 1930-talet flyttade Glans Bageri & Konditori till fastigheten, med lokaler på hörnet mot Lilla Torg. Åtminstone vid mitten av 1940-talet fanns blomsterhandeln Flora i fastigheten och omkring tio år senare framgår, att det i den norra byggnadens andra våning fanns kontors-, utställnings- och lagerlokaler. Nya ägare, av båda fastigheterna, blev sedermera 1965 Aktiebolaget Allön. Sammanläggning av de båda fastigheterna skedde tre år senare.

År 1977 revs bebyggelsen inom hela kvarteret, varefter tomtmarken användes som parkeringsplats till 1982, då nybyggnation påbörjades efter ritningar av SCG Arkitektkontor. Det var fråga om affärs- och bostadshus i tre våningar med inrett vindsplan utom vid gatan i väster där byggnaden uppfördes i två våningars höjd. Butiker inreddes i bottenplanet och också i det inre i en andra våning. De övre våningarna inreddes till lägenheter kring mot väster öppen gårdsplan. Vid hörnet mot torget inrymdes klädesaffären KappAhl och vid hörnet i sydöst restaurang. Samma år blev Fastighetsaktiebolaget Sulcus ägare och 1996 Klövern AB.

Litt.: Biehl, B. G.: Ett märkligt köpmannaöde. Föreningen Gamla Christianstad. Årsskrift 1997. Kristianstad 1997.

Södra delen. Denna del motsvarades vid början av 1780-talet av en tomt i söder och hälften av granntomten i norr. Den förstnämnda tomten var då bebyggd vid alla fyra sidorna, således bl.a. vid gatorna, med korsvirkeshus. I norr fanns också en träbyggnad. På den ifrågavarande delen av granntomten i norr fanns korsvirkeshus vid gatorna och en träbyggnad längs södra tomtgränsen.

Efter omfattande brand i denna del av staden 1847, stod på denna tomt, liksom på granntomten i norr, nya byggnader färdiga 1850. Det var juveleraren Hans Georg Vogt, som här lät uppföra fyra byggnader kring en gårdsplan. Längs gatorna i öster och söder liksom inne på tomten uppfördes trevåningshus medan det vid smalgatan i väster uppfördes ett fyravåningshus, alla i tegel. Huset i öster innehöll lägenheter, huset i söder lägenheter samt inkörsport och brygghus, huset i väster stall, vagnsport, magasinsrum och vedbodar och gårdslängan, som tydligen var ett halvhus, lägenheter. Två år senare uppges att byggnaderna var rappade och att det i storgatehuset fanns en större salubod för minuthandel.

Vid mitten av 1870-talet, då källarmästaren Olof Werlin sedan 1862 var ägare, hade smalgatehusets fjärde våning nedrivits, varefter andra och tredje våningarna omändrats till boningsrum. Detta förefaller ha skett 1870. Vid början av 1880-talet, då handlanden Carl Ahlberg i Stockholm blivit ägare, fanns en manufakturhandel i storgatehuset.

År 1885 omnämns apotek med laboratorium och ångpanna i gården. Fem år senare, då grosshandlaren Anton Ahlberg var ägare och då åtminstone tre av byggnaderna betydligt reparerats, omnämns Apoteket Kronan, beläget vid sydöstra hörnet.

Efter att ha haft ytterligare några ägare, köptes fastigheten 1906 av Kristianstads fastighets aktiebolag, som något senare samma år blev ägare också av granntomten i norr. Detta år gavs lov för om- och tillbyggnad i nordväst och vid sydvästra hörnet. Skyltfönster vid detta hörn visar på butik. Längre fram i tiden, åtminstone omkring 1950, fanns restaurang Fältmarskalken här. År 1965 blev Aktiebolaget Allön ägare av båda tomterna, som lades samman tre år senare. – Betr. rivning 1977, nybyggnation och senare ägare, se under Norra delen.

Döbelnsgatan - Västra Vallgatan 33A och 33B samt 35A, Kristianstad, 1973.

Fältmarskalken 1 (tid. 1 o. 2). Närmast nr 1 och bortom nr 2, Döbelnsgatan-Vöstra Vallgatan 33A och

Västra Storgatan 48A och 48B samt 50A och 50B - Döbelnsgatan 4A och 4B, trol. senast 1973.

Fältmarskalken 3 (tid. 1 o. 2). Närmast nr 1 och bortom t.v. nr 2, Västra Storgatan 48A och 48B samt

Västra Vallgatan 35A och 33B - Tivoligatan 3A, 3B och 3C, Kristianstad. 1973.

Fältmarskalken 3 (tid. 1 o. 2) Närmast nr 2 och bortom t.v. nr 1, Västra Vallgatan 35A och 33 B - Ti

Tivoligatan 3C-Västra Storgatan 50A och 50B samt 48A och 48B, Kristianstad,  senast 1901.

Fältmarskalken 3 (tid. 1 o. 2). Hörnhuset nr 2 och bortom nr 1, Tivoligatan 3C - Västra Storgatan 50

Västra Storgatan 48A och 48B samt 50A och 50B - Döbelnsgatan, Kristianstad, senast 1901.

Fältmarskalken 3 (tid. 1 o. 2). Hörnhuset t.h. nr 1 och bortom nr 2, Västra Storgatan 48A och 48B

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?