Heliga Trefaldighetskyrkan - Kristianstad 4:18

Heliga Trefaldighetskyrkan, Kristianstad, senast omkring 1865.

Heliga Trefaldighetskyrkan, Kristianstad 4:18. Fr. S. senast omkring 1865. (RM)

Fastigheten är belägen inom nordvästra delen av den ursprungliga fästningsstaden, på en plats, som på grund av gynnsamma markförhållanden redan vid stadens anläggande togs ut för uppförande av en kyrka.

Den begränsas av Hertig Carls gata (tidigare Skolgatan) i norr, Christian IV:s gata (tidigare Järnvägsgatan) i söder, Västra Boulevarden (tidigare Westra Boulevardgatan) i väster och Västra Storgatan i öster.

Den på tomten belägna Heliga Trefaldighetskyrkan började uppföras 1617 och invigdes 1628. Den blev den största och förnämsta av Christian IV:s kyrkobyggnader och förefaller kunna ha varit tänkt för en stad av större betydenhet än vad Kristianstad i själva verket blev. Grundplanen är korsformad och byggnadsmaterialet är tegel med inslag av sandsten. Det yttre domineras av rikt dekorerade volutgavlar och höga fönster. I det inre är det höga ljusa rummet med höga pelare speciellt anmärkningsvärt. Byggnadsstilen har kommit att kallas Christian IV-stil, en form av holländsk renässans. Arkitekt kan Lorentz van Steenwinckel ha varit. Byggmästare var först David Nyborg, sedan Olof Madsen.

Den tornspira, som var tänkt från början, kom inte till utförande utan tornet försågs vid olika tillfällen med provisoriska takkonstruktioner. Först 1866 tillkom den nuvarande spiran efter att också själva tornet förhöjts något.

Kyrkan undergick åren 1895-96 betydande reparationer och vidare tillkom nu i nordväst en en våning hög tillbyggnad inrymmande ångpanna för uppvärmning. Omändringsarbeten utfördes sedan 1907 och 1926-27. Åren 1982-87 reparerades tornet, kyrktaket, fasaderna m.m., varvid skiffertaket byttes ut mot blytak. Omfattande interiör upprustning utfördes 2001.

Vid mitten av 1620-talet började begravningar att ske såväl i som utanför kyrkan; begravning inne i kyrkan skall ha skett sista gången vid slutet av 1830-talet. Efter hand hade allt fler gravhällar lagts i kyrkans golv men vid mitten av 1890-talet togs de upp. Flertalet placerades utomhus längs kyrkans väggar. En ny kyrkogård sydväst om stadskärnan togs i bruk 1840 och därefter skedde begravningar vid kyrkan endast i undantagsfall.

Litt.: Lundborg, M.: Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad. Kristianstad 1928.
Andersson, Th. och Lindbom, G.: Kristianstad. En bildkavalkad genom fyra sekler: Värdig en huvudstad. Kristianstad 1984.

Heliga Trefaldighetskyrkan, Östra Boulevarden - Christian IV:s gata, Kristianstad.

Heliga Trefaldighetskyrkan, Kristianstad 4:18. Östra Boulevarden - Christian IV:s gata, fr. S. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll