• Bostäder

  Det finns bostäder i kommunen som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Hitta bostad, anpassning eller lediga tomter.

 • Boendemiljö, buller och luftkvalitet

  Boendemiljön ska vara utformad så att din hälsa inte riskeras. Buller, radon och dålig ventilation är exempel på miljöstörningar som kan påverka din hälsa negativt.

 • Bygga nytt, ändra eller riva

  Här beskriver vi vad som krävs vid åtgärder som bygglov, marklov, anmälan, förhandsbesked och strandskyddsdispens och vad som behövs för din ansökan.

 • Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

  En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

 • Lantmäteri och kartor

  En stor del av kommunens information är kopplad till en plats och kan visas på en karta. Behöver du hjälp med kartor, fastighetsbildning och mätningstjänster är det här sidan för dig.

 • Detaljplan och översiktsplan

  Kristianstads kommuns planer påverkar hur och vad du får bygga. De ger också riktlinjer för samhällets användning, utveckling och bevarande av mark- och vattenområden.

 • Byggprojekt

  Många stora byggprojekt pågår som satsningar för att locka fler invånare, företag och besökare.

 • Avfall och återvinning

  Avfall måste hanteras klokt så att utsläppen i luften och vattnet minskar. Du bidrar genom att sortera ditt avfall. Renhållningen Kristianstad är vårt renhållningsbolag.

 • Vatten och avlopp

  Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det blir sedan avloppsvatten som ska renas innan det släpps till naturen igen. Många har kommunalt vatten- och avlopp och vissa har eget vatten och avlopp.

 • Energi och uppvärmning

  Här finns information om vad du ska tänka på när det kommer till energi och uppvärmning i ditt boende. Vi berättar också om hur kommunen arbetar med solkraft, vindkraft och biogas.

 • Brandskydd, sotning

  Kommunen ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i brandförebyggande syfte. Fastighetsägaren har huvudansvaret för sitt eget brandskydd. Kristianstads Sotnings AB sköter sotning på uppdrag av kommunen.

 • Kemikalier i vår vardag

  Det finns många kemikalier i produkter runt om oss. De ingår i material och kan också vara tillsatta för att uppnå en viss funktion. Handla kemikaliesmart och minska spridningen av farliga kemikalier.

 • Djur och lantbruk

  Många uppskattar att ha husdjur eller häst. Att vara djurägare innebär ett ansvar för att djuren mår bra och att visa hänsyn till omgivningen.

 • Naturvård

  I Kristianstads kommun finns en fantastisk och upplevelserik natur och parkområden på nära håll. Här hittar du mer information om naturområden och olika projekt för att bevara naturvärden.

 • Samhällsutveckling

  Kristianstads kommun arbetar aktivt med hållbar samhällsutveckling. Vi använder våra gemensamma resurser medvetet och äventyrar inte kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

 • Klimat- och hållbarhetsarbete

  Tillsammans skapar vi ett gott liv för alla, inom planetens gränser. Här finns information om vårt pågående arbete för klimatomställning och hållbar utveckling.

 • Priser för miljö och samhällsbyggnad

  Vem eller vilka tycker du har utmärkt sig särskilt väl vad gäller arkitektur, byggnadsvård och miljö i Kristianstad kommun? Nu är det dags att nominera!