Lingenässkolan F-6 exteriört.

Vinnare av 2022 års arkitekturpris, Lingenässkolan.

Sedan 2021 delar Kristianstads kommun årligen ut ett arkitekturpris för betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet avseende arkitektonisk utformning.

Arkitekturpris

Kristianstads kommun delar årligen ut ett arkitekturpris. Priset tilldelas den eller de som inom kommunen och på ett dokumenterat sätt har uträttat en betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet avseende arkitektonisk utformning. Pristagaren utses av byggnadsnämnden och priset består av en plakett och ett diplom vilket delas ut i samband med kommunens födelsedag den 22 maj.

Vem kan få priset?

Priset kan tilldelas en eller flera personer, ett företag, en organisation, en förening eller en skolklass. Vinnaren ska på ett dokumenterat sätt ha uträttat en inom kommunen betydelsefull insats avseende arkitektonisk utformning. Arkitekturpriset kan inte ges postumt.

Vem som helst får nominera till arkitekturpriset. Byggnadsnämnden utser en priskommitté som utser vinnaren bland de nominerade.

Vinnare arkitekturpris

Arkitekturpriset har delats ut av Kristianstads kommuns byggnadsnämnd med start år 2021. Här nedanför presenteras pristagare samt motivering till utmärkelsen.

2023 Ingen utdelning

2022 - Lingenässkolan

Motivering: Lingenässkolan är ett av kommunens mest ambitiösa skolprojekt i modern tid. Här har man skapat en harmonisk men också färgsprakande och varierad arkitektur samt en utemiljö av mycket hög klass. Kristianstads kommun tillämpar den så kallade enprocentsregeln. Det innebär att vid all ny-, om- eller tillbyggnad av offentliga byggnader och miljöer där kommunen står som byggherre, ska 1 % av den beräknade kostnadskalkylen avsättas för konstnärlig gestaltning. För Lingenässkolan blev det två verk – ett utomhus och ett inomhus. Skolans personal uttryckte tidigt önskemål om en större gestaltning vid skolans entré, något som välkomnar alla till skolan. Resultatet blev skulpturen TRANSFORMER av Jan Christensen och Marius Dahl, konstnärer verksamma i Norge. Transformer är utförd i armerad betong och cortenstål och formen är abstrakt och arkitektonisk. Den mäter 17 x 15 x 8,5 meter! Transformer anspelar på - och förstärker - skolans egen arkitektur, och gör så att torgytan framför skolan tycks få en mindre i skala genom att skulpturen är stor.

Verket inomhus heter DET VAR EN GÅNG ETT TRÄD och består av två delar. Konstnären Anneè Olofsson är född i Hässleholm och bor i Stockholm. Anneè tog sin utgångspunkt i den lind som stod på ängen där skolan skulle byggas. Trädet behövde fällas i samband med bygget. Nu finns linden stilfullt återgiven i ett storformatsfotografi på 3,5 x 4,6 meter i entrén. Lindens stam användes till att göra de 72 bokstäver som bildar texten, som blivit en devis för skolan: ”Lingenässkolan – där man får vara den man är och bli den man vill bli”

Den komplexa och stora skolbyggnaden gestaltar och filtrerar med sina byggnadskroppar och rumsbildningar mötet mellan stadsdelen Näsby och naturområdet Näsby fält på ett spännande sätt. Placerad här i gränslandet mellan stad och natur skapar Lingenässkolan en egen fredad värld för barnen och för deras fantasi.

Grundskolan har utformats kring en idé om varierande inlärningsmetoder där mindre grupprum och flexibla projektytor kompletteras med mer traditionella undervisningsrum för större grupper. Individen ska i denna miljö kunna välja arbetsplats utifrån typ av arbete och samarbetsform. Skolan har en tydlig och inbjudande entré till en byggnad vars struktur kan liknas vid en stads gatunät. Kommunikationsytorna påminner om funktionen hos gator och gränder. Rör man sig på gågatan befinner man sig i ett offentligt rum medan känslan blir alltmer privat ju längre in i gränderna man kommer. På så vis framhålls vikten av gemenskap och vi-känsla samtidigt som behovet av en trygg närmiljö tillgodoses.

Samtidigt öppnar sig skolan mot den inbjudande skolgården och det storslagna Näsbyfältet. Kopplingen mellan ute och inne stärks genom utblickar och ljusinsläpp samt genom tillgång till uteklassrum, odlingar, upptäcktsstigar och vinterträdgården som överbryggar säsongerna inne i byggnaden. Dagvattnet omhändertas i en damm och ger förutsättningar för en varierad lek och olika experiment. Den ambitiöst gestaltade utemiljön samspelar med skolans byggnadskroppar och skapar en mycket tilltalande pedagogisk helhetsmiljö.

Beställare: Kristianstads kommun
Färdigställd: år 2019
Arkitekt: Horisont arkitekter AB
Landskapsarkitekt: Landskapsingenjören i Sverige AB

2021 - Absolut Home och Absolut Company

Motivering: Om- och tillbyggnaden av Engströmska villan samt omgestaltningen av den tillhörande trädgården har skapat ett unikt och inbjudande besökscentrum. Resultatet har blivit en helt ny helhetsmiljö och en ny arkitektonisk sevärdhet i Åhus.

Den nya entrébyggnaden i glas kontrasterar och lyfter fram ursprungsbyggnadens skönhet och starka karaktär. Byggnadens öppnas upp på ett helt nytt sätt och det uppstår helt nya rumsliga kopplingar till den omgivande historiska stadsmiljön. Både tillbyggnaden och ombyggnaden uppvisar hög kvalitet i material och utförande och omgestaltningen är på samma gång varsam och djärv. Det är ett mycket inspirerande exempel på hur arkitektoniskt nyskapande kan förenas med återbruket av en vacker befintlig byggnad.

Byggherre: Absolut Company AB. Utformning tillbyggnad: White, Linda Thiel. Utförande: Senn Arkitekter, Beat Senn. Trädgårds- och torgutformning: Form och Struktur Landskapsarkitekter

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?