Detta är en bild från kvarteret Skräddaren.

Kvarteret är beläget i sydvästligaste partiet av det äldre Åhus och utgör nordvästra delen av en större kvarterskropp, som omfattar ytterligare två kvarter.

Det begränsas av Krokiga gatan (tidigare Vinkelgatan) i norr, Påls gränd i söder, Åbogatan i väster och kvarteret Kopparslagaren samt ett par mindre grönområdesfastigheter i öster.

– Kvartersnamnet torde förklaras av att det under andra hälften av 1800-talet fanns tre skräddare bosatta samtidigt i kvarteret.

Den nuvarande indelningen i nio tomter, med numren 1-9, härleder sigt från 1982, då en större tomt i kvarterets norra del styckades. – Det kan framhållas, att alla tomterna utom en del av den längst i nordost belägna, var mark, som tidigare hörde till den alldeles norr om kvarteret belägna bondgården Åhus nr 55.

Tomter i kvarteret Skräddaren

Tomt 1

Denna tomt utgör sydvästra delen av en i äldre tid större tomt, som upptog norra hälften av kvarteret. På denna tomt låg vid mitten av 1800-talet en byggnad i norr, på mark tillhörig den strax norr därom belägna bondgården Åhus nr 55.

Vid början av 1850-talet flyttade förre möllaren på Norremöllan i Åhus Per Persson till ett hus under Åhus nr 55, kanske det ovan nämnda huset där han i alla händelser bodde längre fram. År 1872 blev han bonde på Åhus nr 21 men har tydligen haft sin bostad i huset under Åhus nr 55. Vid slutet av århundradet hade flera byggnader tillkommit så att här nu fanns en fyrlängad, dock mot sydöst öppen gård, som 1895 beskrevs som en boningslänga i korsvirke och brädor i norr, en loglänga i korsvirke och tegel i söder, en log- och brygghuslänga i korsvirke och skiftesverk i väster och en tobakslada i korsvirke och brädor i öster, allt under halmtak. Rimligen har Per Persson låtit uppföra loglängorna för lantbrukets behov.

Åbon Per Persson dog 1899, varefter änkan och några av barnen bodde kvar, längre fram i tiden enligt uppgift de tre döttrarna. – Omkring 1930 var västra längan och västligaste delen av södra längan borta.

År 1935 köpte stenhuggeriarbetaren Anders Jönsson den tomt, varpå husen var belägna, av sterbhuset efter änkan Hanna Svensson, vilken haft anknytning till gården nr 55. Anders Jönsson dog sedan vid mitten av 1970-talet liksom hustrun. Den senares dödsbo sålde fastigheten 1979.
B. A. Perssons Byggnads Aktiebolag blev den nye ägaren. Det gamla, i vinkel byggda boningshuset revs. En första tomt nr 1 avstyckades från den äldre tomten 1979 och bebyggdes i väster efter bygglov året därpå med två sammanbyggda enfamiljshus i ett och ett halvt plan. Från denna nya tomt avstyckades 1982 den norra delen (tomt nr 3) med det norra huset, varvid den nuvarande tomt nr 1 med det södra huset bildades. Denna tomt köptes samma år av Bo Andersson och Viveca Nilsson.

Krokiga gatan 15 och 17, Åhus, 1972.

Skräddaren 1 (samt 2, 3 och 4). Krokiga gatan 15 och 17, 1972. (RM)

Krokiga gatan 15 och 17, Åhus, 1972.

Skräddaren 1 (samt 2, 3 och 4). Gårdsinteriör, Krokiga gatan 15 och 17, 1972. (RM)

Tomt 2

Denna tomt är en del i öster av en i äldre tid större tomt, som upptog norra hälften av kvarteret. – Se beskrivning under Tomt nr 1.

B. A. Perssons Byggnads Aktiebolag köpte nämnda större tomt 1979. Det befintliga äldre huset, en återstod av en tidigare fyrlängad gård här, revs. En första tomt nr 2 bildades i öster 1979 efter att den västra delen avstyckats och bebyggdes efter bygglov året därpå med två sammanbyggda enfamiljshus i ett och ett halvt plan, med en gemensam vinkel mot söder. Från denna nya tomt avstyckades 1982 den västra delen (tomt nr 4) med det västra huset, varvid den nuvarande tomt nr 2 bildades, bebyggd med det östra huset. Denna tomt köptes samma år av Peter Roland Wallgren och hans hustru. Tre år senare blev Per Lennart och Gunnel Persson ägare.

Tomt 3

Tomten är en del i nordväst av en i äldre tid större tomt, som upptog norra hälften av kvarteret. – Se beskrivning under Tomt nr 1.

B. A. Perssons Byggnads Aktiebolag köpte nämnda större tomt 1979. Det befintliga äldre huset, en återstod av en tidigare fyrlängad gård här, revs. På en 1979 i väster avstyckad tomt uppfördes efter bygglov året därpå två sammanbyggda enfamiljshus i ett och ett halvt plan. Tomtens norra del med det norra av de båda husen avstyckades 1982 och blev den ifrågavarande tomten. Denna köptes så samma år av Lars Eric och Lena Johansson. År 1999 blev Sam och Ewa Weihagen ägare.

Tomt 4

Denna tomt är en del av mittpartiet av en i äldre tid större tomt, som upptog norra hälften av kvarteret. – Se beskrivning under Tomt nr 1.

B. A. Perssons Byggnads Aktiebolag köpte nämnda större tomt 1979. Det befintliga äldre huset, en återstod av en tidigare fyrlängad gård, revs. På en i öster efter avstyckning 1979 av den västra delen återstående tomt uppfördes efter bygglov året därpå två sammanbyggda enfamiljshus i ett och ett halvt plan, med en gemensam vinkel mot söder. Från denna nya tomt avstyckades 1982 den västra delen med det västra huset, varvid tomt nr 4 bildades. Den köptes samma år av Ingeborg Lyngö och sedan 1999 av Karin Åklundh.

Tomt 5

Denna tomt bildades 1986 av dels en äldre tomt, den enda i kvarteret, som inte hört under bondgården Åhus nr 55 strax nordväst därom, dels östligaste delen av den större tomt, som 1979 inköptes av ett byggföretag och sedan i övrigt delades upp på de nuvarande tomterna nr 1-4.

Den äldre tomten med därpå beläget boningshus, utritat på kartor sedan slutet av 1800-talet, friköptes 1888 från Kronan av husmannen Sven Hansson, som varit bosatt här åtminstone sedan 1860-talet. Fem år senare sålde han vidare till förre artilleristen August Andersson Wendel. Denne flyttade 1898 härifrån efter att två år tidigare ha sålt fastigheten till änkan Nilla Nilsson och Karna Andersson. Den förstnämnda blev sedermera ensam ägare och sålde 1920 till Johan Lindau.

Efter olika ägare under de följande årtiondena blev Arthur Wihlborg Nilsson ny ägare 1943. Ungefär 40 år senare, 1984, köptes tomten av Mary-Jean Thomasson.

Krokiga gatan 13, Åhus, 1972.

Skräddaren 5. Krokiga gatan 13, 1972. (RM)

Tomt 6

Tomten utgör mittpartiet i kvarteret, vilket i äldre tid nästan helt utgjordes av mark, som tillhörde den strax norr därom belägna bondgården Åhus nr 55.

På vad som senare blev den ifrågavarande tomten finns på en karta från mitten av 1800-talet utritad en byggnad, som förefaller kunna vara den nuvarande. År 1911 köpte änkan Elna Olsson av änkan Hanna Svensson på ovannämnda gård vad som blev den nuvarande tomten, en avsöndring från en större tomt. Elna Olsson flyttade sedan hit 1916. Vem som bott i huset före henne är oklart; möjligen kan det bland andra ha varit skräddaren och husägaren Måns Persson, som dog 1910.

År 1936 köpte vägarbetaren Albin Hägg fastigheten av Elna Olsson och flyttade hit. Huset reparerades och byggdes om. Bl.a. inreddes boningsrum i en tidigare uthusdel i väster.

Dödsboet efter Albin Hägg sålde 1972 fastigheten till civilingenjören Bernt Thelander. Han fick året därpå bygglov för interiöra förändringar i sitt fritidshus, bl.a. inredande av vind, och för takkupa mot söder samt ytterligare ett år senare för en uterums- och förrådsbyggnad söder om husets östra del. År 1978 fick han bygglov för uppförande av garage- och förrådsbyggnad i sydväst på tomten.

Fastigheten förvärvades 1999 av Jan och Eivor Pernesten.

Åbogatan 6, Åhus, fr. SV, 1972.

Skräddaren 6. Åbogatan 6, fr. SV, 1972. (RM)

Tomt 7

Här och på de båda nuvarande granntomterna i väster låg vid gatans norra sida under 1700-talets andra hälft ”Fyra Gatehus på Byns grund” i rad, tydligen åtminstone delvis sammanbyggda.

Marken här hörde vid denna tid inte, som fallet blev längre fram, till bondgården Åhus nr 55. – Vid senare tidpunkter visar kartor en sammanbyggd husrad.
Liksom fallet var med granntomten i norr, avsöndrades denna tomt 1911 från en större fastighet, som ägdes av änkan Hanna Svensson på gården nr 55. Ägare av denna nya tomt blev samma år hamnarbetaren och husägaren Nils Bengtsson, som tydligen bott här sedan 1880-talet. Eventuellt sträckte sig huset då längre mot väster än vad fallet är i dag. Det var försett med en vinkel i öster ut mot gatan.
Nils Bengtsson sålde sin fastighet 1939 till fiskaren Henry Rignell, som i sin tur sålde 1956 till vägarbetaren Oskar Ekdahl. Dödsboet efter dennes hustru sålde 1973 till Ingemar Broman, som året därpå erhöll lov för ombyggnad av huset, nybyggnad av garage och rivning av uthus. År 1982 övergick fastigheten i sonen Raymond Bromans ägo.

Påls gränd 3, Åhus, fr. SV, 1972.

Skräddaren 7. Påls gränd 3, fr. SV, 1972. (RM)

Tomt 8

Här och på de båda nuvarande granntomterna i väster och öster låg under 1700-talets andra hälft vid gatans norra sida fyra gatehus i rad på byns grund, tydligen åtminstone delvis sammanbyggda.

Marken här hörde då inte, som fallet blev längre fram, till bondgården Åhus nr 55. – Vid senare tidpunkter visar kartor en sammanbyggd husrad.

Den ifrågavarande tomten sträcker sig i vinkel mellan gatorna i väster och söder. Vid den senare gatan låg förr ett hus, som uppenbarligen ägdes och beboddes av förre artilleristen, arbetaren Anders Nilsson Björklund från 1901. Han köpte 1911 den tomt på vilken hans hus låg, avsöndrad från en större fastighet, som ägdes av änkan Hanna Svensson på gården nr 55.

Fyra år senare köpte frånskilda hustrun Johanna Sjöstedt denna nya fastighet och flyttade hit. Hon flyttade sedan bort 1933 och sålde två år senare till Anders Evert Fröjd. Efter 1933 finns inga personer upptagna här i församlingsböckerna; huset förefaller ha rivits nu eller lämnats obebott för att rivas vid senare tidpunkt. År 1938 såldes fastigheten till Ida Ståhl, bosatt på granntomten i väster. De båda tomterna har sedan dess haft samma ägare, bland dem Nils Malte Andersson från 1955 och Cecilia Gejrot sedan 1991.

– På den ifrågavarande tomten är östligaste delen av grannhuset i väster belägen liksom en i vinkel häremot inne på tomten belägen ekonomibyggnad. År 1970 gavs bygglov för ny fasadbeklädnad på boningshuset och för viss förändring av ekonomibyggnaden.

Åbogatan 4 - Påls gränd 1, Åhus, 1972.

Skräddaren 8 (och 9). Åbogatan 4 - Påls gränd 1, 1972. (RM)

Tomt 9

På denna och de båda nutida granntomterna i öster låg vid gatans norra sida under 1700-talets andra hälft fyra gatehus i rad på byns grund, tydligen åtminstone delvis sammanbyggda.

Marken hörde således vid denna tid inte till gården Åhus nr 55, så som fallet däremot blev längre fram. – Vid senare tidpunkter visar kartor en sammanbyggd husrad.

Denna tomt tillkom 1911 när den avsöndrades från en större fastighet, en del av Åhus nr 55, som ägdes av änkan Hanna Svensson. Den köptes härvid av husmannen Sven Svensson, som synes kunna ha bott här sedan 1875. Han benämns längre fram hamnarbetare och synes ha varit identisk med den ”Sven Väktare”, som enligt uppgift bott här.

År 1935 sålde Sven Svensson sin fastighet och flyttade från huset. Ida Ståhl, gift med hamnarbetaren, sedan skrothandlaren Albert Ståhl, blev ny ägare. Nils Malte Andersson köpte sedan fastigheten 1955. Bygglov gavs 1970 för ny fasadbeklädnad och för viss omändring i den i vinkel mot norr belägna ekonomibyggnaden. Denna och östligaste delen av boningshuset är belägna på granntomten i öster, med samma ägare som den ifrågavarande tomten sedan 1938. – År 1991 blev Cecilia Gejrot ägare av de båda tomterna.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?