Detta är en bild från kvarteret Disponenten.

Kvarteret är beläget i södra delen av det gamla Åhus invid Helge å.

Det begränsas av Sjögatan i norr, Gamla Skeppsbron i söder, V. Hamngatan i väster och Ö. Hamngatan i öster.

- Kvarterets namn förklaras av att här under en stor del av 1900-talet fanns bostad för disponenten vid spritfabriken.

I dag består kvarteret av två tomter, vilket också varit fallet åtminstone sedan omkring 1770; den östra tomten var dock på 1700-talet mindre än i dag. Mellan tomterna gick till fram på 1980-talet en smal passage.

Tomter i kvarteret Disponenten

Tomt 1

Denna tomt var i äldre tid en av de tomter mellan Sjögatan och hamnen, som var bebyggda med till handel och sjöfart hörande packhus, i det här fallet år 1770 enligt uppgift ägda av en handelsman i Kristianstad.

Karta från 1840-talet visar fyra sammanbyggda packhuslängor med två bryggor från den södra längan ut i ån.

År 1881 friköptes fastigheten från Kronan av hamnkassören Gustaf Lorentz Ripa och tre år senare flyttade han hit från sin tidigare bostad på andra sidan Sjögatan. Uppenbarligen hade då en andra våning byggts på packhuslängan mot ån och inretts till bostad. Såväl i bottenvåningen som i norr, väster och öster på tomten fanns tydligen fortfarande packhus. År 1901 erhöll G. L. Ripa lov att bygga altan på en vid bostadshusets södra sida befintlig veranda.

År 1905 såldes gården till Reymersholms Nya Spritförädlings Aktiebolag, det bolag, som de närmast följande åren lät uppföra spritfabriken i Åhus. Här blev nu bostad för ingenjören vid fabriken Carl Oskar Polster. Han dog tio år senare varefter disponenten vid fabriken Karl Rudolf Sandberg flyttade in.

Disponenten Sandberg flyttade bort 1930 och året därpå gavs bygglov för uppförande av en ny disponentbostad vid gatan på norra delen av tomten. Hit flyttade så en ny disponent 1932, Nils Erik Nilsson.

År 1974 övergick fastigheten i privat ägo då Leif Levin köpte den.

Gamla Skeppsbron, Åhus, omkr. 1905-10.

Disponenten 1. Gamla Skeppsbron, omkr. 1905-10. (SAG)

Sjögatan - Västra Hamngatan, Åhus, trol. senast första hälften 1920-talet.

Disponenten 1. En - och tvåvåningshusen t.v., Sjögatan - Västra Hamngatan, trol. senast första hälften 1920-talet. (SAG)

Sjögatan 3, Åhus, 1972.

Disponenten 1. Sjögatan 3, 1972. (RM)

Tomt 13

Denna tomt har åtminstone sedan mitten av 1800-talet och omkring ett hundra år framåt i tiden haft samma ägare som den norr därom i kvarteret Ripan på andra sidan Sjögatan belägna tomten.

Den uppges ha kallats ”Vallalyckan” och synes ha legat obebyggd åtminstone sedan 1770-talet fram till att det nuvarande bostadshuset, ritat av arkitekt SAR Guntram Schott, uppfördes efter bygglov 1986.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?