På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Digitala anslag

 • Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2024-05-28Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Barn- och utbildningsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  30 maj 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Paragrafer:
  48-55
  Länk till protokoll eller handling:
  Kallelser och protokoll
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  22 dagar
 • Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskottets protokoll 2024-05-28Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Arbete- och välfärdsnämndens myndighetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  30 maj 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Östra kommunhuset
  Paragrafer:
  §§ 312-313, sekretess § 314
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  22 dagar
 • Upphävande av förbud mot eldning utomhusÄmne:Kungörelse
  Instans:
  Räddningsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  29 maj 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  21 dagar

  På grund av sjunkande brandriskprognoser har räddningschefen i Kristianstad kommun beslutat om upphävande av förbud mot eldning utomhus.

  Upphävandet gäller fr o m 2024-05-29 klockan 16.00 och omfattar Kristianstads
  kommun.

  Räddningstjänsten Kristianstad
  Andreas Bengtsson
  Räddningschef

   

 • Byggnadsnämndens protkoll 2024-05-21Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Byggnadsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  27 maj 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  19 dagar
 • Överförmyndarnämndens protokoll 2024-05-23Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Överförmyndarnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  24 maj 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Paragrafer:
  19-37, 39-62
  Länk till protokoll eller handling:
  Möten och protokoll
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  16 dagar
 • Omsorgsnämndens protokoll 2024-05-15Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Omsorgsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  24 maj 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Paragrafer:
  §§ 67- 71, 73 - 82
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  16 dagar
 • Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott protokoll 2024-05-22Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Arbete- och välfärdsnämndens myndighetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  23 maj 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Östra kommunhuset
  Paragrafer:
  §§ 288-289 Sekretess 290-311
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  15 dagar
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2024-05-21Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  22 maj 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Paragrafer:
  34-37
  Länk till protokoll eller handling:
  Kallelser och protokoll
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  14 dagar
 • Kungörelse bygglov Håstad 5:3Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Byggnadsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  22 maj 2024
  Anslaget arkiveras:
  7 juni 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  8 dagar

  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för nätstation på fastigheten Håstad 5:3, Arkelstorpsvägen 42. Stationen är tänkt att placeras i fastighetens sydvästra hörn, 6 meter från vägen. Fastigheten är utanför sammanhållen bebyggelse och gränsar till en outredd samfällighet i söder och till Håstad S:8 i väster vars delägarkrets är outredd.

  Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2024-06-07.

  Handlingar i ärendet finns här i anslaget men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

 • Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2024-05-13Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Kommunstyrelsens personalutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  22 maj 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Länk till protokoll eller handling:
  Möten och protokoll
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  14 dagar
 • Valnämndens protokoll 2024-05-14Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Valnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  21 maj 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Länk till protokoll eller handling:
  Möten och protokoll
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  13 dagar
 • Kommunfullmäktiges protokoll 2024-05-07Ämne:Kallelse
  Instans:
  Kommunfullmäktige
  Typ av tillkännagivande:
  Kallelse
  Anslaget publicerades:
  20 maj 2024
  Anslaget arkiveras:
  7 juni 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Rådhus Skåne
  Paragrafer:
  §90-91, 94-111
  Länk till protokoll eller handling:
  Kristianstads kommun
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  8 dagar
 • Kungörelse bygglov Åhus 14:73Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Byggnadsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  18 maj 2024
  Anslaget arkiveras:
  30 maj 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  12 timmar 35 minuter (kl. 23.59)

  En ansökan om permanent bygglov för förrådsbod med skärmtak har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Åhus 14:73, Fädriften 2a. Förrådsbyggnaden är till för Upzones verksamhet (höghöjdsbanan i anslutning till strandparkeringen) och har tidigare haft tidsbegränsat bygglov. Åtgärden avviker från detaljplanen vad avser markanvändningen som är allmän platsmark Natur.

  Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2024-05-30.

  Handlingar i ärendet finns här i anslaget men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

 • Miljö- och hälsoskyddsnämndens alkoholutskotts protokoll 2024-05-16Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Miljö- och hälsoskyddsnämndens alkoholutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  16 maj 2024
  Anslaget arkiveras:
  7 juni 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Rådhus Skåne
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  8 dagar
 • Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2024-05-16Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  16 maj 2024
  Anslaget arkiveras:
  7 juni 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Rådhus Skåne
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  8 dagar
 • Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-05-15Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  16 maj 2024
  Länk till protokoll eller handling:
  Kallelser och protokoll
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  8 dagar
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2024-05-08Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  16 maj 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Länk till protokoll eller handling:
  Kallelser och protokoll
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  8 dagar
 • Omsorgsnämndens protokoll 2024-05-15Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Omsorgsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  16 maj 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Paragrafer:
  § 72
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  8 dagar
 • Flytt av fordonÄmne:Kungörelse
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  10 maj 2024
  Anslaget arkiveras:
  10 juni 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Rådhus Skåne
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  11 dagar

  Flytt av fordon. Kungörelse

  Nedan angivet fordon är flyttat 2024-05-10 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

  Fordonet har stått uppställt på Grönbetesvägen Mem 23–39, Kristianstads Kommun.

  Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

  Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2024-06-10, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer

  Fabrikat

  Typ

  Anträffad

  TCB 446

  Volvo V40

  P.B

  Grönbetesvägen Mem 23–39 , Kristianstads kommun

  För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

  Ulrica Åkesson

  Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

 • Flytt av fordon RMY 099Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  2 maj 2024
  Anslaget arkiveras:
  2 augusti 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Rådhus Skåne
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  64 dagar

  Flytt av fordon. Kungörelse äganderätt till fordon

  Nedan angivet fordon är flyttat 2024-05-02 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

  Fordonet har stått uppställt på P/plats Lasarettsboulevarden 29 Kristianstads Kommun.

  Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet är skrotat.

  Fordonsuppgifter

  Registreringsnummer

  Fabrikat

  Typ

  Anträffad

  RMY 099

  Volvo V+s40

  P.B

  P/plats Lasarettsboulevarden 29, Kristianstads kommun

  Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

  Ulrica Åkesson

  Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

 • Flytt av fordon JWC 692Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  19 mars 2024
  Anslaget arkiveras:
  19 juni 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Rådhus Skåne
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  20 dagar

  Flytt av fordon. Kungörelse

  Nedan angivet fordon är flyttat 2024-03-19 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

  Fordonet har stått uppställt på Widellsgatan, P-Yllan Kristianstads Kommun.

  Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

  Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2024-06-19, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Fordonsuppgifter

  Registreringsnummer

  Fabrikat

  Typ

  Anträffad

  JWC 692

  Volvo S70

  P.B

  Widellsgatan, P-Yllan, Kristianstads kommun

  För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

  Ulrica Åkesson

  Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

 • Flytt av fordon WHZ 305Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  18 mars 2024
  Anslaget arkiveras:
  18 juli 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Rådhus Skåne
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  49 dagar

  Flytt av fordon. Kungörelse.

  Nedan angivet fordon är flyttat 2024-03-18 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

  Fordonet har stått uppställt på J H Dahlsgatan 7A Kristianstads Kommun.

  Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

  Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2024-07-18, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Fordonsuppgifter

  Registreringsnummer

  Fabrikat

  Typ

  Anträffad

  WHZ 305

  Renault B Clio

  P.B

  J H Dahlsgatan 7A, Kristianstads kommun

  För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

  Ulrica Åkesson

  Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?