På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Digitala anslag

 • Kungörelse bygglov Färlöv 2:27 och Färlöv 2:28Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Byggnadsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  2 mars 2024
  Anslaget arkiveras:
  16 mars 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  12 dagar

  En ansökan om bygglov för nybyggnad av tre transformatorstationer har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheterna Färlöv 2:27 och Färlöv 2:28.

  Ansökan avser en transformatorstation med en byggnadsarea om 19,5 kvm som placeras 19,6 meter nordväst om befintlig industribyggnad och en nätstation med en byggnadsarea om 4,4 m2 som placeras 22 meter norr om befintlig industribyggnad. Båda placeras på Färlöv 2:27.

  På Färlöv 2:28 placeras en transformatorstation med en byggnadsarea om 19,5 kvm, 43 meter öster om fastighetsgräns mot Färlöv 2:27.

  Wrangels väg som ligger väster om Färlöv 2:27 är en statlig väg och omfattas av en vägsamfällighet, Färlöv S:3. På grund av en outredd sakägarkrets ges här sakägare/rättighetsinnehavare möjlighet att yttra sig.

  Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2024-03-16.

  Handlingar i ärendet finns här i anslaget men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

   

 • Tekniska nämndens protokoll 2024-02-29Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  1 mars 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Paragrafer:
  §§ 18-37
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  19 dagar
 • Arbete och välfärdsnämndens protokoll 2024-02-29Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Arbete- och välfärdsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  1 mars 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Östra kommunhuset
  Paragrafer:
  §§ 30-50, sekretess §§ 51-61
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  19 dagar
 • Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2024-02-29Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  1 mars 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Rådhus Skåne
  Paragrafer:
  20-32
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  19 dagar
 • Räddningsnämndens protokoll 2023-10-11Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Räddningsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  28 februari 2024
  Anslaget arkiveras:
  21 mars 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Länk till protokoll eller handling:
  Kallelser och protokoll
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  17 dagar
 • Arabete och välfärdsnämnden myndighetsutskottets protokoll 2024-02-28Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Arbete- och välfärdsnämndens myndighetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  28 februari 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Östra kommunhuset
  Paragrafer:
  §§ 119-120, sekretess §§ 121-148
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  18 dagar
 • Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2024-02-26Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Barn- och utbildningsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  26 februari 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Paragrafer:
  8-17
  Länk till protokoll eller handling:
  Kallelser och protokoll
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  16 dagar
 • Kungörelse förhandsbesked Ripa 22:8Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Byggnadsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  23 februari 2024
  Anslaget arkiveras:
  10 mars 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  6 dagar

  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för uppförande av en motocrosshall på fastigheten Ripa 22:8. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Med tanke på verksamhetens art bedöms sakägarkretsen kunna omfatta boende som inte är rågrannar.

  Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2024-03-10.

  Handlingar i ärendet finns här i anslaget men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

   

 • Kommunfullmätkiges kallelse 2024-03-05Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Kommunfullmäktige
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  23 februari 2024
  Anslaget arkiveras:
  6 mars 2024
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  2 dagar
 • Omsorgsnämndens protokoll 2024-02-14Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Omsorgsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  23 februari 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  12 dagar
 • Kommunstyrelsens protokoll 2024-02-14Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  22 februari 2024
  Anslaget arkiveras:
  15 mars 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Paragrafer:
  §§ 17-28, 31-32, 34-36
  Länk till protokoll eller handling:
  Kallelser och protokoll
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  11 dagar
 • Samordningsförbundet Skåne Nordost styrelseprotokoll 2024-02-12Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Samordningsförbundet Skåne Nordost
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  21 februari 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Paragrafer:
  §§ 580-583
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  10 dagar
 • Samordningsförbundet Skåne Nordost styrelseprotokoll 2022-09-05 - 2023-12-04Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Samordningsförbundet Skåne Nordost
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  21 februari 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Paragrafer:
  §§ 526-579
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  10 dagar
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2024-02-19Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  19 februari 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Paragrafer:
  5-13
  Länk till protokoll eller handling:
  Kallelser och protokoll
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  8 dagar
 • Överförmyndarnämndens protokoll 2024-02-15Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Överförmyndarnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  15 februari 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Länk till protokoll eller handling:
  Möten och protokoll
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  4 dagar
 • Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskottets protokoll 2024-02-14Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Arbete- och välfärdsnämndens myndighetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  15 februari 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Östra kommunhuset
  Paragrafer:
  §§ 96-97, sekretess §§ 98-118
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  4 dagar
 • Kommunstyrelsens protokoll 2024-02-14Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  14 februari 2024
  Anslaget arkiveras:
  7 mars 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Paragrafer:
  §§ 29-30, 33
  Länk till protokoll eller handling:
  Kallelser och protokoll
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  3 dagar
 • Detaljplan för Färlöv 10:19 och del av Färlöv 41:41 i Färlöv, samrådÄmne:Kungörelse
  Instans:
  Byggnadsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  14 februari 2024
  Anslaget arkiveras:
  25 mars 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Länk till protokoll eller handling:
  Meddelande om Samråd Färlöv.pdf Pdf, 224.7 kB.
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  21 dagar

  Byggnadsnämnden beslutade 23 januari 2024 § 5 att godkänna Detaljplan för Färlöv 10:19 och del av Färlöv 41:41 i Färlöv, för samråd. Samrådstiden är 14 februari till 25 mars 2024.

 • Flytt av fordon UUA 666Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  23 januari 2024
  Anslaget arkiveras:
  23 april 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Rådhus Skåne
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  50 dagar

  Flytt av fordon UUA 666. Kungörelse äganderätt till fordon

  Nedan angivet fordon är flyttat 2024-01-23 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

  Fordonet har stått uppställt på P-plats Jockums väg 5A Kristianstads Kommun.

  Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

  Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2024-02-23, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer

  Fabrikat

  Typ

  Anträffad

  UUA 666

  Audi

  P.B

  P-plats Jockums väg 5A, Kristianstads kommun

  För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

  Ulrica Åkesson

  Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

 • Flytt av fordon XYU 409Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  23 januari 2024
  Anslaget arkiveras:
  23 april 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Rådhus Skåne
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  50 dagar

  Flytt av fordon XYU 409. Kungörelse

  Nedan angivet fordon är flyttat 2024-01-23 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

  Fordonet har stått uppställt på P-plats Jockums väg 5A Kristianstads Kommun.

  Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

  Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2024-04-23, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer

  Fabrikat

  Typ

  Anträffad

  XYU 409

  Chrysler GR Voyager

  P.B

  P-plats Jockums väg 5A

  För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

  Ulrica Åkesson

  Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

 • Flytt av fordon SJZ 156Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  6 december 2023
  Anslaget arkiveras:
  5 mars 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Rådhus Skåne
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  en dag

  Änr TN 2023/2807

  Flytt av fordon SJZ 156.
  Kungörelse äganderätt till fordon
  Nedan angivet fordon är flyttat 2023-12-05 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).
  Fordonet har stått uppställt på P-Naturum Kristianstads Kommun.
  Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
  Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2024-01-05,
  kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF.
  Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.
  RegistreringsnummerÄnr TN 2023/2807
  Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
  www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se
  Tekniska förvaltningen
  Avdelning
  Mats Holmgren
  Telefon
  mats.holmgren@kristianstad.se
  Flytt av fordon SJZ 156. Kungörelse äganderätt till fordon
  Nedan angivet fordon är flyttat 2023-12-05 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av
  fordon i vissa fall (LFF).
  Fordonet har stått uppställt på P-Naturum Kristianstads Kommun.
  Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
  Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2024-01-05,
  kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF.
  Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.
  Registreringsnummer SJZ 156
  Fabrikat Volvo
  Typ P.B
  Anträffad P-Naturum, Kristianstads kommun

  För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot,
  Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen
  kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via
  tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.
  Ulrica Åkesson
  Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning
  Fabrikat Typ Anträffad
  SJZ 156 Volvo P.B P-Naturum,
  Kristianstads
  kommun
  För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot,
  Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen
  kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via
  tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.
  Ulrica Åkesson
  Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?