Kvarteret är beläget i nordost inom återstoden av de efter 1700-talets mitt bl.a. i norr utbyggda försvarsverken, Norra Utanverken.

Detta är en bild från kvarteret Tenaljen.

Det motsvarar mark, som då var belägen mellan olika vallgravar, liksom fallet är i dag. Efter att fästningen lagts ned 1847, var det nuvarande kvartersområdet liksom nuvarande kvarter nordväst och väster därom, från omkring 1860 till omkring 1920 taget i bruk för trädgårdsmästeri med tillhörande byggnader. Kvarteret, som är närmast S-format, begränsas av Norra Vallvägen och därutanför såväl grönområde som vallgrav i norr, vallgrav i söder, vallgrav i väster samt Norra Vallvägen och därutanför kanal i öster. - Kvartersnamnet är en befästningsterm.

Kvarteret omfattar elva tomter, nr 1-11.

Litt.: Friström, S.: Utanverken. Kristianstadsbladet/LånglördagBladet nr 4 1995.

Tomter i kvarteret Tenaljen

Tomt 1

Tomten, på vars mark en av byggnaderna till ett i kvartersbeskrivningen nämnt trädgårdsmästeri varit belägen, såldes 1923 av staden till godsexpeditören Gustaf Ewers.

Gustaf Ewers hade året innan fått bygglov för ett av arkitekten Otto Ohlsson i Kristianstad ritat bostadshus i tegel i ett och ett halvt plan, försett med en kort vinkel, frontespiser och burspråk i öster samt frontespis med balkong i väster.

Jägmästaren, friherre Gösta von Friesendorff och hans hustru Ingegerd flyttade sedan hit efter att den sistnämnda 1937 blivit ägare av fastigheten. Året därpå framgår, att det fanns bilgarage i källaren. År 1962 blev direktören Lennart Dahlqvist ägare. Peter Dahlqvist blev så ägare genom arv 1982. Den sistnämnde och Anne Dahlqvist blev ägare 2000.

Minörvägen 4, Kristianstad.

Tenaljen 1. Från trädgården, Minörvägen 4. (RM)

Tomt 2

Denna tomt köpte byggmästaren Anton Persson 1922 av staden.

Han fick samma år bygglov för ett bostadshus, som ritats av arkitekten Otto Ohlsson i Kristianstad. Det uppfördes i ett och ett halvt plan och försågs med brutet tak, frontespiser i väster och öster samt burspråk med balkong i väster. År 1931 gavs bygglov för ett nedsänkt garage i norr.

År 1980 blev sonen, civilingenjören Göte Persson ägare och 1994 hans änka Sonja Persson.

Norra Vallvägen 14, Kristianstad, 1979.

Tenaljen 2. Norra Vallvägen 14, 1979. (RM)

Tomt 3

På vad som blev denna tomt låg vid mitten av 1850-talet ett krutkapell, av karta från tiden att döma.

Den nutida tomten sålde staden 1922 till bataljonsveterinären Carl Bertilsson, som året därpå sålde till lärarinnorna Anna och Ester Håkansson, vilka samma år fick bygglov för ett bostadshus i ett och ett halvt plan, som ritats av arkitekten Otto Ohlsson i Kristianstad. Det försågs med frontespis i norr och takkupa med balkong i söder.

År 1944 blev Ester Håkansson ensam ägare och 1969 övergick fastigheten i Tomas Cecil Håkanssons ägo. Senare ägare har varit bl.a. Oskar Julius Norén och Håkan Olsson. År 1999 köptes fastigheten av Mona Holmqvist och Bengt Selghed.

Norra Vallvägen 16, Kristianstad, 1979.

Tenaljen 3. Från trädgården, Norra Vallvägen 16, 1979. (RM)

Tomt 4

Denna tomt köpte lektorn Nils Bergsten av staden 1922.

Året därpå fick han bygglov för ett av stadsarkitekten Per Lennart Håkanson i Kristianstad ritat bostadshus i tegel i ett och ett halvt plan med valmat tak samt frontespis, burspråk med balkong och pergola mot söder.

År 1931 blev stadsarkitekten Håkanson fastighetens ägare och samma år lät han bygga ett nedsänkt garage sydöst om bostadshuset. Änkan, Sigrid Håkanson, var sedan ägare 1956-77. År 1979 blev Göte och Inger Norén nya ägare och fem år senare fick de bygglov för ett nytt garage, delvis på det gamlas plats.

Norra Vallvägen 18 och 20, Kristianstad, trol. omkr. 1925.

Tenaljen 4. Huset närmast, Norra Vallvägen 18. Tenaljen 5. Andra huset fr.h., Norra Vallvägen 20, trol. omkr. 1925. (STARK)

Tomt 5

Tomten köptes 1922 av direktören Axel Gustafsson. Säljare var staden.

Samma år gavs bygglov för ett av arkitekten Otto Ohlson i Kristianstad ritat bostadshus i ett och ett halvt plan. Det försågs med förstuguutbyggnad i öster och takkupa med balkong i söder.

Skohandlaren John Persson och hans hustru Hedvig köpte fastigheten 1953. Hustrun blev efter makens död ägare 1972. Hennes dödsbo sålde 1976 till Hans Brage och Malin Ekström, vilka fyra år senare sålde till Göran och Kerstin Ågren.

Tomt 6

Denna tomt köpte kaptenen E. G. Wassberg 1922 av staden.

Ett bostadshus i ett och ett halvt plan uppfördes efter bygglov samma år, ritat av arkitekten Otto Ohlsson i Kristianstad. Det fick en frontespis mot söder.

Sedermera majoren, friherre Eugen Beck-Friis och hans hustru Karin bosatte sig sedan här efter att den sistnämnda 1930 förvärvat fastigheten. Åtta år senare blev advokaten Nils Nyström ägare. Hans änka Ebba Nyströms dödsbo sålde 1989 fastigheten till Åke och Sieglinde Lövquist.

Norra Vallvägen 22, Kristianstad, 1979.

Tenaljen 6. Norra Vallvägen 22, 1979. (RM)

Tomt 7

Grosshandlaren Cæsar Klein köpte 1922 denna tomt av staden och lät efter bygglov samma år uppföra ett av arkitekten Otto Ohlsson i Kristianstad ritat bostadshus i ett och ett halvt plan.

Det består av tre svagt vinklade delar, följande gatans sträckning, och har frontespiser i norr och söder samt terrass i söder. Strax väster därom uppfördes en garagebyggnad.

År 1925 köptes fastigheten av rådmannen, senare borgmästaren Einar Dörring, vars arvingar 1971 sålde till civilingenjören Lars Ekström. Tio år senare blev sonen Per Ekström och hans hustru Birgitta ägare; den sistnämnda blev ensam ägare 2001.

Norra Vallvägen 24 och 26, Kristianstad, trol. omkr. 1925.

Tenaljen 7. Huset t.h. Norra Vallvägen 24. Tenaljen 8. Huset t.v., Norra Vallvägen 26, trol. omkr. 1925. (STARK)

Tomt 8

Denna tomt såldes 1922 av staden till löjtnanten Eric Bjerstedt.

Han erhöll samma år bygglov för ett bostadshus i ett och ett halvt plan, ett reveterat trähus med valmat tak samt frontespis i öster, burspråk i söder och terrass i väster. Arkitekt var Otto Ohlsson i Kristianstad.

Efter att ha haft ytterligare ett par ägare, köptes fastigheten 1931 av jägmästaren Malte Thees och hans hustru Nanna. Den sistnämnda sålde 1972 som änka fastigheten till direktören Gösta Carlborn. Fyra år senare fick denne bygglov för ett garage söder om bostadshuset. – År 2000 köptes fastigheten av Richard Bengtsson.

Tomt 9

Tomten såldes 1922 till löjtnanten Tage Lundin.

Samma år gavs bygglov för ett av arkitekten Otto Ohlsson i Kristianstad ritat boningshus i ett och ett halvt plan. Det försågs med brutet tak, frontespis i öster, burspråk i väster och veranda med balkong över i norr.

År 1926 köptes fastigheten av fröken Ruth Ekdahl, som 1952 sålde till civilingenjören Lennart Holmström. Fyra år senare gavs bygglov för garage i norr. Änkan, Ninni Holmström, blev så ägare 1983.

År 1999 köptes fastigheten av Anders och Elisabet Norrsell, som samma år fick bygglov för garage- och förrådsbyggnad norr om bostadshuset.

Norra Vallvägen 30, 1979

Tenaljen 9. Från trädgården, Norra Vallvägen 30, 1979. (RM)

Tomt 10

Denna tomt sålde staden 1923 till ingenjören Edwin Sörensen.

Ett bostadshus uppfördes med valmat tak och två flyglar vid trädgårdssidan i väster. Bygglovsår och arkitekt är inte kända.

Dåvarande kaptenen, sedermera överstelöjtnanten Ernst Bondesson och hans hustru Zelma köpte så fastigheten 1927. Två år senare gavs bygglov för ett garage. Arvingar sålde fastigheten 1970 till Rolf Ivar Brusewitz, som två år senare sålde till Rune Danielsson. År 1985 blev Anne Falk von Engelhardt ägare och bosatte sig här med sin make Berndt von Engelhardt.

Norra Vallvägen 30, Kristianstad, 1979.

Tenaljen 10. Från trädgården, Norra Vallvägen 30, 1979.

Tomt 11

Tomten såldes 1922 av staden till löjtnanten Sven Forsberg.

Denne fick samma år bygglov för ett av arkitekten Otto Ohlsson i Kristianstad ritat bostadshus i ett och ett halvt plan, försett med valmat tak samt frontespis och terrass i väster.

År 1926 köptes fastigheten av handlanden Gottfrid Nordström, som två år senare fick bygglov för ett garage. Dottern Eva Pranger blev sedan ägare 1949. Fastigheten stannade i släkten till 1984, då Sune och Solveig Friström köpte den.

Norra Vallvägen 32, Kristianstad, 1979.

Tenaljen 11. Från trädgården, Norra Vallvägen 32, 1979. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?