Detta är en bild från kvarteret Stenbock.

Kvarteret är beläget vid östra sidan av Lilla Torg och begränsas av Cardellsgatan i norr, Döbelnsgatan (tidigare Lazarettsgatan) i söder, torget i väster och Östra Vallgatan (tidigare Östra Smalgatan) i öster.

Kvarteret har namn efter fältmarskalken, greve Magnus Stenbock.

Efter att ursprungligen ha varit två heltomter, utgjordes kvarteret åtminstone sedan slutet av 1700-talet av en mindre tomt i norr och en större i söder, senare benämnda nr 1 och nr 2. De har sedermera lagts samman till en enda fastighet, tomt nr 3.

Tomter i kvarteret Stenbock

Tomt 3

År 1828 tecknade järnhandlaren Franz Baranzino, som då ägde fastigheten, en brandförsäkring på sin gård.

Norra delen, tidigare tomt nr 1. Denna bestod av en tvåvåningsbyggnad i rappat korsvirke vid torget och gatan i norr, uppförd omkring 1798 och inrymmande boningsrum och en handelsbod, en likaså rappad korsvirkesbyggnad i två våningar längs gatan i norr, uppförd omkring 1793 och inrymmande bl.a. rum, samt ännu en tvåvåningsbyggnad av samma beskaffenhet i öster, uppförd omkring 1789 och innehållande rum och packhus. På gårdsplanen fanns stall och vedbodar m.m. – På 1840-talet tillkom en del byggnader med främst ekonomiutrymmen, likaså i korsvirke.

Vid slutet av 1860-talet köpte handlanden John Wahlberg fastigheten av repslagareänkan Johanna Westberg. Han lät riva byggnaderna och 1870 uppföra ett två våningar högt halvhus i putsat tegel på hela tomtens längd, med korta flyglar i väster och öster, allt omslutande en liten gårdsplan. Huset innehöll inkörsport, en stor handelsbod och i övrigt lägenheter. På hörnet mot torget fanns en gjutjärnsbalkong. Redan fyra år senare utfördes betydande omändringsarbeten, innebärande bl.a. att den västra halvan av gårdsplanen togs i anspråk för en utbyggnad. Handelsboden anges nu vara försedd med kostbar inredning och nio skyltfönster.

Gården fick 1878 ny ägare då handlanden Frans Lyzell köpte fastigheten. I butiken på hörnet mot torget inrymdes hans manufaktur- och klädeshandel. På vindsvåningen i denna del av huset inrättades ett kappsyeri.

Efter handlanden Julius Cohn, som var näste ägare och som lät företaga betydande reparationer 1898, kom handlanden Per Larsson som ny ägare 1906. Han dog 1912, varefter arvingar ägde gården fram till början av 1960-talet. År 1922 gavs tillstånd till utvidgning av butiken och 1928 till bl.a. omändring av ovanvåningens västra del till kontorsrum. År 1935 gavs lov att förstora skyltfönster vid torghörnet och byggnaden anges nu innehålla åtta rum för affärsrörelse. Gårdsplanen var, åtminstone delvis, överbyggd med betongkonstruktion. – Omkring 1920 fanns i delen mot torget Larsson & Pehrsson Järn- och Redskapshandel.

År 1962 köptes fastigheten, liksom också grannfastigheten i söder, av Framtiden Livförsäkringsaktiebolag och rivning företogs året därpå. Då hade senast Nya Järnboden varit inrymd vid torghörnet och Perssons Garn vid det andra hörnet. Samma år gavs bygglov för uppförande av en affärs- och kontorsbyggnad i två våningar. Två år senare gavs lov för tillbyggnad av kontor, varefter det höga mittpartiet i det totalt sju våningar höga ”Framtidens hus” uppfördes. Vid båda tillfällena stod Forsman Snellman Arkitektkontor SAR i Stockholm för ritningarna. – År 1997 blev Trygg-Hansa Livförsäkringsaktiebolag fastighetens ägare.

Södra delen, tidigare tomt nr 2. År 1808 blev vice auditören Nils Hervan ägare av två tredjedelar av denna tomt; en tredjedel ägde han då redan. Året därpå lät han uppföra en ny gård, som beskrivs i den brandförsäkring, som han sedan tecknade 1837. Längs torget och med gavel mot gatan i söder låg ett tvåvånings boningshus med tegelvägg mot torget och korsvirkesväggar i övrigt. I såväl bottenvåningen som ovanvåningen fanns lägenheter. I ovanvåningen fanns mot torget ”en Altan på södra ändan med doriska Pelare af huggen gråsten med Staket och jernlänkar emellan”. Mot torget fanns också över ingångsdörren en balkong av järn, buren av två stenkolonner.

Längs gatan i söder, sammanbyggt med torghuset och med gavel mot smalgatan i öster, låg ett tre våningar högt boningshus i korsvirke. I bottenvåningen fanns inkörsport och lägenheter, i andra våningen lägenheter och i tredje våningen boningsrum. Den tredje längan låg i öster längs smalgatan, stötande i söder mot nyssnämnda byggnad. Den var en uthuslänga i korsvirke i till hälften två våningars, till hälften en vånings höjd. Här fanns bakstuga, brygghus, stall, drängkammare och foderloft.

Boningshuset mot torget, som alltså uppfördes av auditören Hervan, en färgstark och omskriven person, har kallats ”Hervanska palatset”. Det var en pampig byggnad med ett vid östra torgsidans mittlinje beläget entreparti med ovan nämnda balkong över och med ett parti i söder med påkostat utförande med en indragen altan bakom stenkolonner i ovanvåningen och ett tympanon däröver, efterliknande ett klassiskt tempel. Enligt traditionen skall Hervan ha försökt att utan framgång förvärva också granntomten i norr. Man kan då förmoda, att ett kolonn- och tympanonparti mot torget också på denna tomt ingått i den ursprungliga planen. – Auditören Nils Hervan avled 1839, varefter fastigheten övergick i arvingars ägo.

På 1890-talet ägdes gården av handlanden Theodor S. Pilo. Han lät företaga betydande reparationer 1897, varvid bl.a. större skyltfönster insattes i torghuset, vilket nu inrymde tre butiker, bland dem Th. S. Pilos egen butik och Axel Göranssons Klädeshandel.

Handlanden M. A. Lagergren blev ny ägare 1904 och året därpå breddades torghuset inåt gården. I envåningsbyggnaden vid smalgatan företogs också förändringar; det inrymde nu stall och magasin m.m. Även under de första åren av 1910-talet företogs omändringsarbeten, bl.a. i östra delen av byggnaden vid gatan i söder; i denna byggnad fanns vid slutet av samma årtionde åtta rum för affärsverksamhet.

Efter att AB Svenska Lantmännens Bank köpt fastigheten 1918, uppfördes vid torghusets gårdssida en tillbyggnad i tegel i en våning för bankens behov; själva banklokalen förlades till torghusets norra f.d. butikslokal. Fastigheten överläts sedan 1924 till AB Jordbrukarbanken. Under första hälften av 1930-talet gavs lov för insättande av större skyltfönster mot såväl torget som gatan i söder. År 1932 angavs torghuset innehålla sex rum för affärsrörelse och bankrörelse och det södra huset sju rum för affärsrörelse och två lagerrum för speceri- och kolonialvaror. – Längre fram i tiden fanns vid södra torghörnet Håkanssons Speceriaffär.

Hela byggnadsbeståndet på tomten, liksom det på granntomten i norr, revs våren 1963 efter att Framtiden Livförsäkringsaktiebolag blivit ägare året innan. Då hade senast Sveriges Kreditbank, And. Persson och Köpet vid torget samt Schain & Narin vid det sydöstra hörnet varit inrymda i byggnaderna. – Beträffande nybyggnation och senare ägare, se under Norra delen, tidigare tomt nr 1.

Cardellsgatan 10 - Östra Storgatan 57/Lilla Torg, Kristianstad, 1961.

Stenbock 3 (tid. 1). Cardellsgatan 10 - Östra Storgatan 57/Lilla Torg, 1961. (RM)

Östra Storgatan 57 och 59/Lilla Torg, Kristianstad, omkr. 1920.

Stenbock 3 (tid. 1 o. 2). Hörnhuset t.v. nr 1 och återstoden nr 2, Östra Storgatan 57 och 59/Lilla Torg, omkr. 1920. (RM)

Östra Vallgatan 30 och 32 - Cardellsgatan 10, Kristianstad, 1961.

Stenbock 3 (tid. 1 o.2). Hörnhuset närmast nr 1 och de tre husen bortom nr 2, Östra Vallgatan 30 och 32 - Cardellsgatan 10, 1961. (RM)

Östra Storgatan 57 och 59 /Lilla Torg - Döbelnsgatan 9, Kristianstad, ev. 1961.

Stenbock 3 (tid. 1 o. 2). Hörnhuset t.v. nr 1 och återstoden nr 2, Östra Storgatan 57 och 59/Lilla Torg - Döbelnsgatan 9, ev. 1961. (RM)

Döbelnsgatan 9 - Östra Vallgatan 32, Kristianstad, 1961.

Stenbock 3 (tid. 2). Båda husen, Döbelnsgatan 9 - Östra Vallgatan 32, 1961. (RM)

Gårdsinteriör, fr. V, Kristianstad, 1962.

Stenbock 3 (tid. 2). Gårdsinteriör, fr. V, 1962. (RM)

Östra Storgatan 57 och 59/Lilla Torg, Kristianstad, omkr. 1964.

Stenbock 3. Östra Storgatan 57 och 59/Lilla Torg, omkr. 1964. (RM)

Döbelnsgatan 9 - Östra Vallgatan 32, Kristianstad, 1961.

Stenbock 3 (tid. 2). Båda husen, Döbelnsgatan 9 - Östra Vallgatan 32, 1961. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?