Kvarteret är beläget sydväst om den gamla stadskärnan och ett stycke norr om utfartsvägen mot sydväst, på mark som blev tillgänglig efter raseringen av befästningsverken i sydväst under andra hälften av 1850-talet.

Det begränsas av järnvägsområde (tidigare Wattningsvägen) i norr, Badhusgatan i söder, Pråmgatan i väster och Finlandsgatan i öster. Kvartersnamnet har sin bakgrund i att grannkvarteret i söder har namnet Finland.

Såväl i äldre tid som i dag är det fråga om en tomt, numera nr 2.

Tomter i kvarteret Åland

Tomt 2

År 1881 sålde staden tomten till fånggevaldigern Jöns Nilsson, som året därpå fick bygglov för ett bostadshus i tegel i tre våningar vid gatan i öster, ritat av stadsingenjören Ludvig Hammar, och med en vinkel i norr in på tomten.

Det stod färdigt 1883 och inrymde lägenheter. På vinden fanns ett par boningsrum. Sistnämnda år gavs bygglov för en ekonomibyggnad med tvättstuga, materialbod och avträden, troligen belägen vid norra tomtgränsen.

Östra Skånes Jernvägsaktiebolag blev så ägare 1899 och längre fram fanns bolagets kontor inrymt i huset, kanske från 1918, då bygglov gavs för inredande av arkivutrymme i bottenvåningens norra del.

År 1929 övergick fastigheten i Östra Skånes Nya Järnvägsaktiebolags ägo. Vid mitten av 1930-talet tycks bottenvåningen ha inrymt uteslutande bostadslägenheter.

Järnvägsbolaget sålde fastigheten 1945. Det förefaller som om den nye ägaren var köpmannen Ove Wilsson. År 1952 erhölls bygglov för en större garagebyggnad längs gatan i söder på tomtens västra del.

Ny ägare blev 1956 glasmästaren Nils Möller, som året därpå fick bygglov för inredande av större delen av vinden i boningshuset. År 1964 fick han lov för tillbyggnad av garagets västra del, bl.a. på djupet in på tomten, och fyra år senare för förlängning mot väster av byggnaden, som här innehöll lagerutrymmen. Sex år senare gavs lov för tillbyggnad vid baksidan av byggnadens östra del, använd som garage.

År 1981 blev Lindells i Billesholm Maskin Aktiebolag, samma år med nytt namn Lindellgruppen Aktiebolag, ägare av fastigheten och fick bygglov för omändring i byggnaden i väster på tomten av glasmästeri till verkstad, kontor och lager i västra delen samt utställningslokaler i östra delen. Tre år senare erhölls lov för ombyggnad av nämnda byggnad och av bostadshuset. I det senare tillkom lägenheter i den dittills oinredda delen av vinden.

Kommanditbolaget Åland 2 blev ägare 1987 och AB Kristianstadsbyggen 1995.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?