Detta är en bild från kvarteret Ripan.

Detta kvarter är beläget vid Torgets sydöstra hörn och omges av Torget och V. Varvsgatan i norr, Sjögatan i söder, V. Hamngatan i väster och Ö. Hamngatan i öster.

– Det torde ha fått namn efter hamnkassören Gustaf Lorentz, Ripa, som under andra hälften av 1800-talet bodde här.

År 1940 fastställdes förslag till indelning av kvarteret i sex tomter, som i stora drag överensstämmer med dagens förhållanden. Numreringen är dock delvis annorlunda. Denna indelning motsvarar i viss utsträckning indelningen under 1700-talets andra hälft.

Tomter i kvarteret Ripan

Tomt 1

Denna tomt når i nordväst fram till Torget och utgör norra delen av en tidigare större tomt, som sträckte sig ned till Sjögatan.

Här låg fram till slutet av 1930-talet ett äldre reveterat trähus, eventuellt härrörande från andra hälften av 1700-talet. Byggnadstekniken synes ha varit knuttimring såsom fallet var 1803, då den vid den tiden trelängade gården tillhörde uppsyningsmannen Johannes Hansson.

Handlande Svante Petersson, som drev diversehandel, ägde större delen av kvarteret, inklusive tomten nr 1, fram till 1886. Detta tomtinnehav delades nämnda år upp så att fyra nya tomter bildades.

Tomten köptes vid detta tillfälle av färgerifabrikören Carl Åström medan handlanden Petersson fortsatte att bebo huset, som han synes ha ägt. Åtminstone från sekelskiftet förestod han här en trikinbyrå, som utförde kontroll av kött. Han dog 1920 varefter huset beboddes av bl.a. urmakaren och fotografen Hilding Helmer Nilsson.

År 1938 köpte förre köpmannen Herman Nordström fastigheten av Agnes Åström. Det gamla huset revs och ett nytt uppfördes i tegel efter bygglov samma år. För ritningarna svarade Sven Thomasson j:r.

I källaren inrymdes frisersalong, till att börja med Palms Frisersalong.

Torget 1 - Västra Hamngatan, Åhus.

Ripan 1. Torget 1 - Västra Hamngatan. (RM)

Torget 1 - Västra Hamngatan, Åhus, 1972.

Ripan 1. Torget 1 - Västra Hamngatan, 1972. (RM)

Tomt 2

Denna tomt köptes 1886 efter att kvarterets västra del detta år delats upp i fyra olika tomter av handlanden Sven Nilsson, som kommit till Åhus året innan.

Enligt en uppgift skall ett äldre hus med speceriaffär ha brunnit ned 1887 och enligt en annan skall det nuvarande tegelhuset ha byggts 1888.

Handlanden Nilsson sålde 1891 fastigheten till folkskolläraren i Åhus Per Ohlsson, som gick i pension och flyttade hit med sin familj. Han startade 1892 bok- och pappershandel i huset, som han drev till sin död 1908. Dottern Nora (Eleonora) tog över bokhandeln. Hon var ivrig amatörfotograf och efterlämnade vid sin död 1936 en omfattande glasnegativsamling, som sedermera övergick i hembygdsföreningens ägo. – År 1908 gavs bygglov för en veranda vid trädgårdssidan.

Ohlssons Bokhandel övertogs så av Ernst Landin och fick efter honom olika innehavare, bland dem Essie Peterson, som dock 1973 flyttade verksamheten till annan plats. Vid slutet av 1990-talet fanns här keramikverkstad.

Västra Varvsgatan 51, Åhus, 1972.

Ripan 2. Västra Varvsgatan 51, 1972. (RM)

Tomt 3

Större delen av den nuvarande tomten ägdes vid slutet av 1800-talet av stadsdragaren Per Svensson. Hans hus förefaller ha uppförts någon gång under 1800-talet.

Änkan sålde 1920 till barberaren Olof Andersson, som under ett antal år dessförinnan här haft Nya Raksalongen. Olof Andersson, som sedan benämns musikredaktör, var under många år framstående insamlare av svensk folkmusik. Sedermera blev han verksam som amanuens vid Musikhistoriska Museet i Stockholm, dit han flyttade 1934. Han dog 1964 och fyra år senare avtäcktes en minnestavla på huset.

Bland senare ägare kan nämnas handlanden Otto Månsson och radiohandlaren Evert Adelrydh. Tandläkaren Ove Nilsson köpte så fastigheten 1968 och öppnade här tandläkaremottagning.

I denna tomt ingår en tidigare separat fastighet, som förr var bebyggd utmed Ö. Hamngatan med ett putsat hus i okänd byggnadsteknik och av oviss ålder. Vid slutet av 1800-talet bodde här änkan Karolina Sofia Wendel, som dog 1892. Några år senare blev fiskaren Anders Nilsson ny ägare. Han fick 1894 lov för tillbyggnad av köket vid trädgårdssidan. Några år in på 1900-talet sålde han sitt hus till hamnarbetaren Johan Eriksson, vilken med sin hustru sedan tillhörde dem, som drabbades av en eldsvåda, som 1925 ödelade såväl detta som ytterligare två hus intill. Något nytt hus blev sedan inte uppfört på tomten.

Östra Hamngatan - Västra Varvsgatan 49, Åhus, 1972.

Ripan 3. Östra Hamngatan - Västra Varvsgatan 49, 1972. (RM)

Östra Hamngatan, Åhus.

Ripan 3. Östra Hamngatan. (SAG)

Tomt 4

Denna tomt är en av fyra år 1886 bildade tomter inom kvarterets västra del.

Sedan 1884 förefaller förre apotekaren Lars Fredrik Brambeck ha bott här; kanske uppfördes tegelhuset på tomten detta år. Förre dragonen Jöns Gren köpte fastigheten 1886 och flyttade hit året därpå. Senare övertogs huset av svärsonen, hamnarbetaren Anders Svensson.

År 1933 blev Åhus Hantverksförenings Lånekassa u.p.a. ägare och samma år erhölls lov att förändra yttertrappan.

På 1940-talet fanns arbetsförmedling i huset, med J. E. Persson som föreståndare, och längre fram, 1975, blev Ann-Britt och Thore Kjellberg ägare. De startade sedan konstgalleri och servering.

Västra Hamngatan 4, Åhus, 1972.

Ripan 4. Västra Hamngatan 4, 1972. (RM)

Tomt 7

Detta är en helt liten tomt vid gatan i öster.

Här och på östra delen av en smal tomt norr därom, låg i äldre tid ett hus, som sedan 1890 ägdes och beboddes av hamnarbetaren N Mårtensson och hans familj. Detta hus var ett av tre, som förstördes vid en eldsvåda i kvarteret 1925. Det byggdes inte upp igen. – Vid mitten av 1950-talet köptes tomten av Åhus köping.

Östra Hamngatan, Åhus, senast omkr. 1915.

Ripan 7. Närmaste huset t.v. Östra Hamngatan, senast omkr. 1915. (SAG)

Tomt 8

Under andra hälften av 1800-talet bodde här hamnkassören Gustaf Lorentz Ripa, fr.o.m. 1882 som ägare av halva fastigheten. Boningshuset utmed Sjögatan torde ha varit av ansenlig ålder och kan förmodas ha varit uppfört i korsvirke.

År 1884 flyttade familjen Ripa till en tomt på andra sidan gatan, som G. L. Ripa ägde och gården övergick året därpå i handelsmannen F. J. Lyzells i Kristianstad ägo. Den stannade sedan i släkten Lyzells ägo, kallad Lyzellska gården, till 1921 och beboddes tydligen av olika hyresgäster. Ny ägare blev Alma Gyllström, som sedan sålde fastigheten tre år senare.

År 1925 eldhärjades gården, som nu ägdes av Ida Olsson och som bestod av tre sammanbyggda längor, längs de två gatorna och inne på tomten i väster. Efter eldsvådan, som ödelade också ett par grannhus, återstod gårdslängan. – Efter att ha haft olika ägare, kom fastigheten 1947 i Gustaf Petterssons ägo och övertogs sedan av arvingarna.

Sjögatan - Östra Hamngatan 3, Åhus.

Ripan 8. Sjögatan - Östra Hamngatan 3. (SAG)

Sjögatan - Östra Hamngatan 3, Åhus, fr. Ö, 1972.

RIpan 8. (Sjögatan - Östra Hamngatan 3), fr. Ö, 1972. (RM)

Sjögatan - Östra Hamngatan 3, Åhus, fr. V, 1972.

Ripan 8. (Sjögatan - Östra Hamngatan 3) fr. V, 1972. (RM)

Sjögatan - Östra Hamngatan 3, Åhus, fr. Ö, 1972.

RIpan 8. (Sjögatan - Östra Hamngatan 3), fr. Ö, 1972. (RM)

Tomt 9

Denna tomt tillkom 1886 när fyra nya tomter bildades inom kvarterets västra del och köptes då av Tobaksplanteringsföreningen i Åhus.

 I varje fall vid 1880-talets slut fanns här en i tegel uppförd magasinsbyggnad. Det kan tänkas, att den blev uppförd för nämnda förenings behov.

Tobaksplanteringsföreningen sålde 1918 fastigheten till Kersti Persson och Elna Persson. Den ägdes sedan av arvingar till 1939, då Aktiebolaget Saltimporten köpte den och sedan förblev ägare i 30 år. – Enligt uppgift skall här vid någon tidpunkt ha funnits kimröksfabrik.

Magasinsbyggnaden revs och ett boningshus, ett Gullringshus, uppfördes efter bygglov 1989 för Bo Pettersson.

Sjögatan 4, Åhus, 1972.

Ripan 9. Sjögatan 4, 1972. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?