Gamla Kristianstad och Åhus

Bilder och texter är hämtade från boken Gamla Kristianstad och Åhus av Björn Rosenberg. De huvudsakliga källorna är arkiv- och bildmaterial från Regionmuseet Kristianstad, S:ta Annas Gille i Åhus, brandförsäkringshandlingar från främst Länsförsäkringar, kommun- bygglovsarkiv i Kristianstads kommun, kyrkböcker, lagfartshandlingar samt diverse tidningsartiklar och lokal litteratur.

Läs mer om Kristianstads och Åhus gamla byggnader och kvarter genom att använda sökfunktionen eller sortera ut direkt på ort, område eller kvartersnamn.

Sök efter ditt kvarter här

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Flickskolan

  Kvarteret är beläget på platsen för sydvästligaste delen av stadens befästningsverk, på mark som blev tillgänglig efter dessas raserande här under an...

 • Fiskaren

  Kvarteret är beläget strax utanför och väster om den forna fästningsstadens norra del.

 • Finland

  Kvarteret är beläget på mark, som i äldre tid var belägen sydväst om stadens södra befästningsverk och norr om utfartsvägen mot Långebro samt i närhe...

 • Brandstationen

  Detta kvarter är beläget strax öster om den forna fästningsstadens norra del.

 • Axel Lillie

  Kvarteret är beläget ett stycke sydväst om det äldre stadsområde, vid södra sidan av Långebros östra landfäste.

 • Åland

  Kvarteret är beläget sydväst om den gamla stadskärnan och ett stycke norr om utfartsvägen mot sydväst, på mark som blev tillgänglig efter raseringen ...

 • Vapenbrodern

  Kvarteret är beläget söder om den gamla staden och dess befästningsverk, nära Helge å och Långebros östra landfäste.

 • Läroverket

  Fastigheten är belägen längst i sydväst inom den nuvarande stadskärnan och utgörs av tomtmark, som tillkommit efter att en del av de här efter 1700-t...

 • Fyrverkaren

  Kvarteret är beläget på tomtmark, som erhölls efter raseringen av befästningsverkens södra delar vid slutet av 1850-talet.

 • C J F Ljunggren

  Detta kvarter strax söder om den gamla stadskärnan är beläget på mark, som blev tillgänglig efter de södra befästningsverkens raserande vid slutet av...

 • Tenaljen

  Kvarteret är beläget i nordost inom återstoden av de efter 1700-talets mitt bl.a. i norr utbyggda försvarsverken, Norra Utanverken.

 • Rasmus Clausen

  Detta kvarter är beläget inom nordöstra delen av den gamla stadskärnan. I äldre tid utgjorde det tillsammans med det nuvarande kvarteret norr därom e...

 • Norra Kasern

  Kvarteret är beläget i ett område, som i äldre tid ingick i östra delen av de efter 1700-talets mitt utbyggda norra befästningsverken.

 • Kurtinen

  Kvarteret är beläget i mellersta delen av de efter 1700-talets mitt bl.a. här i norr utbyggda försvarsverken, Norra Utanverken.

 • Jörgen Kristoffersen

  Detta kvarter är beläget i nordvästra delen av den gamla staden och begränsas av Norra Kaserngatan i norr, Hertig Carls gata (tidigare Skolgatan) i s...

 • Hovrätten

  Kvarteret är beläget i norra delen av den gamla staden. Det var före vallarnas rasering det största i staden.