Mariakyrkan, Åhus,  fr. SÖ, senast 1865.

Åhus 558:16. Mariakyrkan, fr. SÖ, senast 1865. (SAG)

(Kyrkan och kyrkogården). Den större fastigheten Åhus 558:16 med Mariakyrkan och kyrkogård samt de små fastigheterna Åhus 558:17 och 18 med kyrkogård söder därom, är centralt belägna inom det forna stadsområdet norr om torget. I äldsta tid synes här kunna ha varit en lägre förhöjning i terrängen.

Fastigheterna begränsas av Köpmannagatan i norr, Västergatan, Torget och några mindre fastigheter med bl.a. Gamla rådhuset i söder, Norregatan i väster samt Rönnowsgatan i öster.

Kyrkans äldsta del, de östra tre fjärdedelarna av det i natursten uppförda långhuset, anses vara uppförd under 1100-talets senare del. Vid mitten av 1200-talet inleddes en serie omfattande ombyggnader. Det ursprungliga koret revs nu och ersattes av ett nytt med halvrund absid, uppfört i tegel. Vidare förlängdes troligen under 1200-talets mellersta del långhuset mot väster. Valv tillkom och försågs liksom väggarna med målningar. Under 1200-talets andra hälft revs absiden och koret förlängdes med tegel som byggnadsmaterial och med rak avslutning mot öster. Sakristian i tegel vid dess norra sida kan ha tillkommit nu. Under sent 1200-tal eller möjligen omkring 1300 uppfördes ett vapenhus i tegel i söder; om ett vapenhus i norr, som fanns kvar ännu vid 1800-talets mitt, är inte mycket känt.

Någon gång under senmedeltiden, eventuellt under 1400-talet, uppfördes tornet i väster, huvudsakligen i tegel. År 1510 invigdes det intill södra vapenhuset belägna och i tegel uppförda s.k. Skomakarekapellet. Vid korets södra sida finns ett murparti i tegel, som uppenbarligen utgjort vägg i en i övrigt riven byggnad av okänd ålder och funktion.

Vid slutet av 1600-talet försågs tornet med en hög spira, som förstördes av eld vid blixtnedslag 1865.

Till kyrkans inredning hör en predikstol från 1600-talets första årtionde, en rikt skulpterad altaruppsats från 1636 och bänkinredning från 1900-talets början.

År 1905 undergick kyrkan en omfattande restaurering under ledning av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin, vilken berörde främst interiören. Vid detta tillfälle borttogs ett antal i golvet liggande gravstenar, vilka fick andra placeringar, och tillkom ovan nämnda bänkinredning.

Litt.: Rydbeck, M.: Åhus kyrka. En byggnadshistorik. I: 800 år i Åhus. Kristianstad 1949.

Mariakyrkan, Åhus, fr. SÖ.

Åhus 558:16. Mariakyrkan, fr. SÖ. (RM)

Mariakyrkan ,Åhus, fr. NÖ, senast omkr. 1900.

Åhus 558:16. Mariakyrkan, fr. NÖ, senast omkr. 1900. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll