Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta gäller också hela bebyggelseområden. Underhållet ska då anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens värde från dessa synpunkter. Det är viktigt att värna om våra kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.

Arkitekturpris

Sedan 2021 delar Kristianstads kommun ut ett arkitekturpris i samband med kommunens födelsedag den 22 maj. Priset går till den eller de som har gjort en betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet avseende arkitektonisk utformning. Du kan vara med och föreslå pristagare till arkitekturpriset.

Byggnadsvårdspris

Kristianstads kommun delar årligen ut, sedan 2020 i samband med kommunens födelsedag den 22 maj, ett byggnadsvårdspris. Priset delas ut till den person eller de personer som på ett dokumenterat sätt har uträttat en i Kristianstads kommun betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet ur ett kulturmiljöperspektiv. Du kan vara med och föreslå pristagare till byggnadsvårdspriset.

Är du husägare och intresserad av byggnadsvård? På vilket sätt kan jag förändra utan att förstöra?

Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnader, även sådana som inte är utpekade som värdefulla, ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning bevaras. Om en byggnad behöver ändras ska det utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara på bland annat byggnadens kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Viktigt att tänka på är att detta även gäller för sådana åtgärder som inte kräver bygglov.

Det finns områden som är utpekade som riksintresse för kulturmiljövården men enskilda byggnader eller miljöer kan också vara skyddade i detaljplan med till exempel bestämmelser om skydd eller varsmahet och rivningsförbud men de kan också vara skyddade som byggnadsminnen.

Kontakta kommunens statsantikvarie för rådgivning och frågor om byggnadsvårdsbidraget.

Byggnadsvårdsbidrag

I Kristianstads kommun finns det möjlighet att söka bidrag för byggnads- eller anläggningsvårdande åtgärder på byggnader eller anläggningar som är kulturmiljömässigt värdefulla.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 27 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?