Detta är en bild från kvarteret Karl X.

Detta kvarter är beläget vid västra sidan av Lilla Torg.

Det begränsas av Cardellsgatan (tidigare Wästra Tvärgatan) i norr, Döbelnsgatan (tidigare Lasarettsboulevarden) i söder, Västra Vallgatan/Lilla Torg i öster. -Kvartersnamnet åsyftar den svenske kungen Karl X Gustav.

Kvarteret är indelat i två ungefär lika stora tomter, såsom fallet var redan vid stadsgrundandet. De är i dag benämnda nr 1 och nr 2.

Tomter i kvarteret Karl X

Tomt 1

Denna tomt i norr var 1890, då den ägdes av änkefru Helene Johnsson, bebyggd med en fyrlängad gård, som inrymde Hotell Sveden.

Vid torget låg ett tvåvåningshus i putsat korsvirke, som inrymde boningsrum. Längs gatan i norr låg en likaså två våningar hög korsvirkesbyggnad, som inrymde inkörsport, boningsrum, kök och ekonomiutrymmen. Vid smalgatan i väster fanns ett tvåvåningshus i korsvirke med boningsrum, vagnsportar och avträde samt i söder inne på gården ett tvåvånings halvhus i korsvirke, som också innehöll boningsrum samt därtill stall. Samtliga byggnader uppges 1890 vara omkring 58 år gamla och var i så fall uppförda omkring 1832. Vidare var de betydligt reparerade 1888. – Andra uppgifter säger, att gården byggdes 1778, varefter Frimurarelogen här hade lokaler till 1797 och att den sedan inköptes 1815 för att tjäna som länsresidens fram till omkring 1850, då den omändrades till Hotell Sveden.

Arvingar till Helene Johnsson sålde sedan fastigheten 1903 till Sydsvenska Kredit Aktiebolaget, som lät riva byggnaderna och uppföra en stor bankbyggnad i granit och tegel efter ritningar av Stockholmsarkitekten Gustaf Wickman. Byggnaden stod färdig 1905, i tre våningars höjd och med gårdsplatsen överbyggd i en våning med en banksal. I bottenvåningen fanns banklokaler och butiksrum medan de övre våningarna inrymde kontor och lägenheter.

År 1922 övergick fastigheten till Aktiebolaget Sydsvenska Banken, sedermera Skånska Banken. På 1950-talet gavs bygglov för uppsättande av skyltar för firmorna Skomagasinet Lejonet, Rosenbergs Blomsterhandel, Hammarlunds Elektriska Aktiebolag och Restaurant Aveny, den sistnämnda belägen en trappa upp vid Cardellsgatan. Vid olika tillfällen företogs omändringar vad gäller bank- och kontorslokalerna.
Ny ägare blev 1983 ABV Aktiebolag, 1989 NCC Fastigheter AB och 1991 Svenska Handelsbanken. År 1999 köpte Vasakronan AB fastigheten.

Västra Storgatan 44-Cardellsgatan, Kristianstad, omkr. 1902.

Karl X 1. Hörnhuset t.v. i mitten, Västra Storgatan 44-Cardellsgatan, omkr. 1902. (RM)

Västra Storgatan 44 - Cardellsgatan, Kristianstad, ev. omkr. 1910.

Karl X 1. Trevåningshuset t.v., Västra Storgatan 44 - Cardellsgatan, ev. omkr. 1910. (RM)

Tomt 2

År 1844 ägdes gården av Gustafva Lindskog och bestod av fyra tvåvåningslängor i delvis putsat korsvirke, som anges vara omkring 70 år gamla och i så fall var uppförda omkring 1774.

De var betydligt reparerade 1840. En äldre brandförsäkring preciserar byggåren till 1778 för den östra längan vid torget och för den södra längan och till 1790 för de västra och norra längorna. Torgbyggnaden innehöll 1844 boningsrum och bl.a. två välvda källare. Den södra längan innehöll inkörsport, boningsrum, kök och brygghus. I den västra längan fanns bl.a. boningsrum, vagnsport, häststall och kostall medan den fjärde byggnaden, en halvlänga inne på gården, innehöll ekonomiutrymmen som vagnsport, vedbodar och avträdeshus.

Gustafva Lindskogs arvingar sålde på 1850-talet fastigheten till skräddaremästare N. Andersson, som 1860 lät reparera åtminstone de tre gatulängorna. En handelsbod förefaller kunna ha tillkommit nu i torgbyggnaden och separata lägenheter i de båda andra längorna. Vid slutet av årtiondet reparerades och tillbyggdes gårdslängan i norr. Den revs emellertid snart och ersattes 1875 av en ny, längre byggnad i tre våningar, också denna ett halvhus i korsvirke. I bottenvåningen fanns bl.a. en lägenhet och ett packhus medan de båda övre våningarna inrymde lägenheter, magasin och vedbodar. De tre övriga längorna blev betydligt reparerade samma år.

År 1876 blev handlande Joh. Peterson ny ägare. Några år senare lät han utföra omändringar. Nu nämns tre handelsbutiker i torghuset. Omkring tio år senare nämns en handelsbutik även i smalgatehuset, som också inrymde bl.a. stall. År 1885 gjorde Joh. Peterson anmälan om ”teknisk anstalt för undersökning af jordarter, foder och gödningsämnen m.m.” i gården och två år senare nämns ett vindsrum med ugn för kaffebränning. – Reparationer företogs sedan vid olika tillfällen under 1890-talet.

Fastigheten ärvdes så av änkan och av tandläkaren Emil Kahlmeyer. Den sistnämnde blev sedan ensam ägare 1915 och under hans tid uppges 1929 torghuset innehålla bl.a. fem rum för affärsrörelse och södra längan ett sådant rum medan gården i övrigt innehöll främst boningsrum.

Året 1929 övergick fastigheten till tandläkare Kahlmeyers arvingar och därefter 1947 till handlanden C. A. Levin, som 1951 erhöll bygglov för inredande av kontor på vinden i torghuset. – I butikslokalerna fanns under lång tid Hultmans Barnbeklädnadsaffär och Nilssons Pappershandel. Redan tidigt under 1900-talet hade Central Cafe med biljard flyttat till torghuset.

C. A. Levins arvingar sålde sedan 1979 till Kristianstads Elektrotekniska Aktiebolag, sedermera Lindsténs Fastighetsförvaltning AB. År 1983 gavs bygglov för ombyggnad till affärs- och kontorshus, med bl.a. överbyggnad av gårdsplanen, efter ritningar av arkitekten Per-Ola Persson, Åhus Arkitektkontor. Apoteket Svanen hade sedan sina lokaler här fram till 1996.

Västra Storgatan 46, Kristianstad. 1977.

Karl X 2. Döbelnsgatan 7 - Västra Storgatan 46, 1977. (RM)

Västra Storgatan 46, Kristianstad,  tidigast omkr. 1905.

Karl X 2. Döbelnsgatan 7 - Västra Storgatan 46, tidigast omkr. 1905. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?