Gamla Kristianstad och Åhus

Bilder och texter är hämtade från boken Gamla Kristianstad och Åhus av Björn Rosenberg. De huvudsakliga källorna är arkiv- och bildmaterial från Regionmuseet Kristianstad, S:ta Annas Gille i Åhus, brandförsäkringshandlingar från främst Länsförsäkringar, kommun- bygglovsarkiv i Kristianstads kommun, kyrkböcker, lagfartshandlingar samt diverse tidningsartiklar och lokal litteratur.

Läs mer om Kristianstads och Åhus gamla byggnader och kvarter genom att använda sökfunktionen eller sortera ut direkt på ort, område eller kvartersnamn.

Sök efter ditt kvarter här

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Gladan

  Kvarteret är beläget inom det forna stadsområdets sydvästra del och begränsas av Companiegatan (tidigare Skolgatan) i norr, Sjögatan i söder, Andreas...

 • Garvaren

  Detta kvarter är beläget väster om kyrkan och utgör södra delen av ett förr, före Köpmannagatans förlängning mot väster 1971, avsevärt större kvarter.

 • Färjan

  Kvarteret är beläget i sydväst vid Helge å, utanför det äldre samhället, och är den östra delen av ett förr, fram till byggandet vid början av 1970-t...

 • Disponenten

  Kvarteret är beläget i södra delen av det gamla Åhus invid Helge å.

 • Carl XI

  Detta kvarter utgörs, efter tillkomsten omkring 1950 av gång- och cykelvägen S:ta Annas stig, av den sydligaste delen av ett i äldre tid i norr-söder...

 • Blekan

  Detta kvarter ingår i samhällets äldre, under de senaste århundradena tillkomna ytterområde i väster.

 • Berg

  Detta kvarter är beläget ett stycke väster om och utanför sträckningen av den här försvunna stadsmuren.

 • Bagaren

  Kvarteret Bagaren är beläget söder och sydväst om Torget.

 • Östra Salutorget

  Det ifrågavarande området är beläget alldeles öster om den egentliga stadskärnans mellersta del, på mark, som efter befästningsverkens raserande unde...

 • Skottenborg - Kristianstad 4:24

  Fastigheten ingår i en kvarterskropp, som är belägen ett stycke söder om den gamla stadskärnan, söder om stadens utfartsväg mot sydväst och Långebro.

 • Gamla kyrkogården - Kristianstad 4:25

  Fastigheten ingår i en kvarterskropp, som är belägen ett stycke söder om den gamla stadskärnan, söder om stadens utfartsväg mot sydväst och Långebro.

 • Södra Kasern

  Detta stora kvarter utgör den nuvarande stadskärnans sydostligaste del.

 • Sappören

  Detta kvarter är beläget söder om själva fästningsstaden, på tomtmark, som blev tillgänglig efter raseringen av befästningsverkens södra delar vid sl...

 • Pontonen

  Kvarteret är beläget på mark, som blev tillgänglig efter raseringen av befästningsverkens södra delar vid slutet av 1850-talet.

 • Neuman

  Kvarteret är beläget på tomtmark, som erhölls efter raseringen av befästningsverkens södra delar vid slutet av 1850-talet.

 • Magistern

  Denna fastighet är belägen i sydväst inom den nuvarande stadskärnan.