Torget 15, Åhus, ev. omkr. 1910.

Åhus 558:19 m.fl. Gamla rådhuset i mitten, Torget 15, ev. omkr. 1910. (SAG)

Den nuvarande byggnaden, Åhus museum, är belägen på några små fastigheter, Åhus 558:19, 20 och del av 21, vid södra sidan av den kvarterskropp, som i övrigt upptas av Mariakyrkan med tillhörande kyrkogård.

Av allt att döma är de medeltida murpartier, som ingår i mittpartiet av Åhus museum, rester av den medeltida stadens rådhus, omnämnt första gången 1431. Murverk finns bevarat av en två våningar hög byggnad med långsida mot torget, uppförd i tegel. Gaveln mot väster var försedd med trappgavelröste medan byggnadens ursprungliga östra gavel inte finns bevarad. Husets längd är alltså inte känd. Vid baksidan har funnits en utbyggnad. Under nämnda mittparti finns en medeltida källare. – Byggnaden kan ha uppförts under 1300-talet, eventuellt dess första hälft, varefter den senare under medeltiden varit föremål för en del omändringsarbeten.

Någon gång efter medeltidens slut blev huset kraftigt omgestaltat. En tredje våning påbyggdes, varefter byggnaden sannolikt omgående putsades och målades röd med gula muröppningsomfattningar och hörnpartier. Vid denna tid anslöt en tillbyggnad vid västra väggen och en annan vid baksidan.

Efter att Åhus upphört att vara stad 1617 kan byggnaden tänkas ha övergått i enskild ägo. På 1790-talet ägdes gården av sjökaptenen Petter Siöström. Då beskrivs den som ett tegelhus, det nuvarande mittpartiet, sammanbyggt med envåningshus i korsvirke vid västra, östra och norra sidorna. Ytterligare några hus fanns norr därom på nuvarande kyrkogården.

På 1860-talet köpte handlanden Sven Mattisson fastigheten och drev diversehandel i huset. Han dog 1922 varefter arvingarna året därpå sålde till Åhus köping. Byggnaden omgestaltades efter ritningar utförda 1925 av stadsarkitekten i Kristianstad Per Lennart Håkanson till kommunalhus. Mittpartiet restaurerades och sidobyggnaderna revs och ersattes av nya. – En till den gamla byggnaden i öster anslutande magasinsbyggnad liksom en framför denna liggande stallbyggnad, båda belägna på grannfastigheter, hade rivits dessförinnan.

Kommunalhusepoken varade till framemot mitten av 1950-talet. Lokalerna togs så i anspråk för lånebibliotek. Sedan 1974 utgör byggnaden, vilken liksom fastigheterna ägs av Kristianstads kommun, Åhus museum, filial till Regionmuseet i Kristianstad.

Litt.: Rosenberg, B.: Rådhuset i Åhus. Kring Helge å 1976. Kristianstad 1977.

Torget 15, Åhus, 1925.

Åhus 558:19 m.fl. Gamla rådhuset längst t.h., Torget 15, 1925. (SAG)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll