Detta är en bild från kvarteret Pontonen.

Kvarteret är beläget på mark, som blev tillgänglig efter raseringen av befästningsverkens södra delar vid slutet av 1850-talet.

Det begränsas av Mäster Jörgensgatan (tidigare Stora Kaningatan) i norr, Östra Ågatan i söder, Västra Storgatan i väster och Milnergatan (tidigare Lilla Kaningatan) i öster. Kvartersnamnet kan förmodas åsyfta ponton använd vid militärt brobyggande.

I dag liksom tidigare omfattar kvarteret tre tomter, nr 1-3.

Tomter i kvarteret Pontonen

Tomt 1

Åtminstone sedan 1869 ägdes tomten av tegelmästaren Per Hansson Granat, som detta år längs gatan i väster lät uppföra ett tvåvånings bostadshus i tegel.

Två år senare tillkom två gårdshus, ett tvåvånings halvhus i korsvirke i söder med lägenheter och ett brygghus samt ett envånings halvhus i korsvirke vid en del av östra tomtgränsen med vagnsport, stall, packhus, magasin m.m. Året därpå, 1872, uppfördes längs gatan i norr ett bostadshus i tegel i två våningar, försett med inkörsport. Sedan 1870-talets början tycks eventuellt också ha funnits en avträdes- och vedbodsbyggnad inne på gården, omnämnd omkring 1920 som en tvåvåningsbyggnad i korsvirke. År 1879 ersattes det tidigare östra gårdshuset av ett nytt, ett tvåvånings halvhus i korsvirke med lägenheter. Efter förre tegelmästaren Granats död 1883 blev änkan och barnen ägare; dottern Amanda Granat blev så ensam ägare 1913.

År 1920 köptes fastigheten av skräddaremästaren Jakob Ring; Ringagården blev en benämning, som levde kvar tills byggnaderna sedermera revs. Jakob Rings sterbhus blev så ägare 1928. Efter bygglov fyra år senare ersattes ovannämnda avträdesbyggnad av en ny och efter bygglov 1935 inreddes butik i norra delen av huset vid gatan i väster.

Fastigheten var i familjen Rings ägo till 1959, då den köptes av Byggnadsaktiebolaget Bröderna Persson. Bygglov gavs två år senare för uppförande av ett nytt bostadshus i vinkel längs de båda gatorna i norr och väster. Det var ett av arkitekten Svend Bøgh Andersen, AB Arkitektura, Laholm, ritat femvåningshus med garage under gårdsplanen.

Efter att ha ägts av olika bolag, köptes fastigheten 1997 av AB Kristianstadsbyggen.

Mäster Jörgensgatan 2A - Västra Storgatan 55, Kristianstad, tidigast omkr. 1945.

Pontonen 1. Mäster Jörgensgatan 2A - Västra Storgatan 55, tidigast omkr. 1945. (RM)

Tomt 2

Denna kvarterets sydvästra tomt ägdes åtminstone sedan 1865 av byggmästaren Måns Holmgren.

Nämnda år uppfördes vid gatan i söder och den här bortåt tio år tidigare anlagda kanalen ett envånings bostadshus och innanför detta en ekonomibyggnad i vinkel, med en smalare halvlänga i nordost och en bredare hellänga väster därom i vinkel mot söder. Här fanns stall för hästar och kor, drängkammare, loge och loggolv. Byggnadsmaterialet anges för båda husen vara tegel mellan ekstolpar. – Det förefaller ha varit fråga om en bondgård, vilket också uppgiften om en 1865 hit kommen arrendator tyder på.

År 1868 uppfördes så ett bostadshus i två våningar och tegel längs gatan i väster. Detta hus stötte mot två mindre korsvirkesbyggnader, av vilka den ena förefaller ha varit belägen vid norra tomtgränsen, väster om stall- och logbyggnaden.

År 1876 uppfördes i norr mellan storgatehuset och den äldre stall- och logbyggnaden ett halvhus i korsvirke i såväl en som två våningars höjd. Här fanns bl.a. häststall, ett boningsrum och vedbod.

Tydligen året därpå påbyggdes det äldre boningshuset i söder med en andra våning. Det förlängdes också mot väster fram till bostadshuset här med ett smalt byggnadsparti, tydligen också det i två våningar. Korsvirke anges nu som byggnadsteknik för huset, vilket inrymde lägenheter samt brygghus och inkörsport. Vid östra sidan av detta hus uppfördes 1880 ett tvåvånings bostadshus i tegel med inkörsport. Längs östra tomtgränsen uppfördes samma år ett halvhus i korsvirke, i dels en, dels två våningars höjd, med boningsrum, packhus, vedbodar och avträden.

Byggmästaren Holmgren dog 1885. Änkans arvingar sålde så 1920 till Jöns Jönsson, som sju år senare ärvdes av fröken Bertha Jönsson. Eventuellt 1925 inreddes tre rum för affärsverksamhet i gatuhuset i väster. I den nordvästra gårdslängan omnämns 1930 ett verkstadsrum och i den nordöstra vagnsportar, häststall, vedbodar och avträden.

Handlanden Karl Norlin blev ägare 1937. Två år senare gavs bygglov för ett av arkitekten Otto Ohlsson i Kristianstad ritat fyravåningshus i vinkel längs gatorna. I bottenvåningen inrymdes vid hörnet och längs gatan i väster butiker, för bl.a. Löfgrens Konditori, och längs gatan i söder liksom i huset i övrigt, lägenheter. I källaren inrymdes från mitten av 1940-talet Kristianstads Krans- och Blomsterfabrik. – År 1953 blev Karl Norlins dödsbo ägare.

År 1985, då Alf Ekvall var ägare, gavs lov för om- och tillbyggnad, varvid bl.a. vindslägenheter inreddes.

År 1995 köptes fastigheten av AB Kristianstadsbyggen.

Västra Storgatan 59A och 59B - Östra Ågatan 5A och 5B, Kristianstad, senast slutet 1930-talet.

Pontonen 2. Västra Storgatan 59A och 59B - Östra Ågatan 5A och 5B, senast slutet 1930-talet. (RM)

Tomt 3

Denna tomt, som upptar kvarterets östra del, ägdes åtminstone sedan 1875 av byggmästaren Måns Holmgren, ägare också av granntomten i sydväst.

År 1887, då änkan blivit ägare, fanns längs större delen av västra tomtgränsen ett halvhus i en våning, som tydligen uppförts omkring 1870. Det var uppfört i korsvirke med undantag för gaveln mot gatan i söder, som var i tegel. Byggnaden innehöll rum för cigarrfabrikation, packhus och en lägenhet. Vid dess norra del låg i vinkel in på tomten ett trevånings korsvirkeshus, som tydligen uppförts omkring 1872. Det inrymde ättiksbryggeri, magasin och bostadslägenheter. Fram till 1886 hade här varit bosatt en ättiksbryggare.

År 1891 köptes fastigheten av ingenjören Marcus Neumann, som drev spritfabrik i kvarteret öster därom. Ett eller två år senare lät han i vinkeln mot norr mellan de båda byggnaderna uppföra en envåningsbyggnad i tegel med häststall, foderloft och avträden. Fastigheten övergick 1897 i Neumanns Spritfabriksaktiebolags ägo.

År 1918 köptes fastigheten av J. Jönsson och sex personer till, vilka tydligen stod bakom Stadsbudsföreningen. Två år senare uppgavs de båda äldre byggnaderna innehålla lägenheter och magasin. Den tredje byggnaden, nu angiven vara uppförd i såväl tegel som korsvirke, inrymde fortfarande stall m.m. Samma år gavs bygglov för en fjärde byggnad, vid gatan i norr, ett inåt gården öppet vagnsskjul med ett garage längst i öster. År 1932 erhölls bygglov för en garagebyggnad i nordost, med portar mot gatan i norr.

– Åtminstone på 1920-talet använde Stadsbudsföreningen stall på tomten i sin verksamhet och här bodde också ett par stadsbud med familjer.

Ägandet av fastigheten var uppdelat på flera personer fram till 1944, då byggmästarna Ola Persson och Anton Persson blev nya ägare. De fick samma år bygglov för ett renodlat bostadshus i fyra våningar, ritat av arkitekt SAR Bengt Ewe, Malmö, och uppfört längs gatorna i norr, öster och söder. Byggnadsaktiebolaget Bröderna Persson blev ny ägare 1952. Fastighetsaktiebolaget Garni, Sydöstra, var sedan ägare när bygglov 1985 och 1986 gavs för ombyggnad, innebärande främst inredande av vindslägenheter och installation av hissar.

År 1997 köptes fastigheten av AB Kristianstadsbyggen.

Pontonen 3. Fr. Ö.

Pontonen 3. Fr. Ö. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?