Detta kvarter ingår i samhällets äldre, under de senaste århundradena tillkomna ytterområde i väster.

Det begränsas av del av den obebyggda Kalvatäppan i norr, Sjögatan i söder, Kalvatäppan i väster och Åbogatan i öster. Kvartersnamnet torde åsyfta ett äldre bruk att i området lägga ut vävda tyger för blekning.

År 1939 fastställdes ett förslag till indelning i ett flertal tomter av ett då tänkt, mot väster större  kvarter, begränsat mot söder av planerad men ej utlagd gata. Två av de östra tomterna motsvarar tre av de nutida fyra bebyggda tomterna nr 5, 9, 10 och 15; den fjärde av dessa är belägen söder därom.

Tomter i kvarteret Blekan

Tomt 5

Denna tomt ingick förr i mark, som hörde till den strax nordost därom belägna bondgården Åhus nr 55.

En byggnad finns markerad på kartor omkring 1840 och 1890 men inte längre på karta år 1900, troligen ett gatehus under gården. Det är oklart vem som bodde här under 1800-talet men 1901 flyttade Anders Nilsson Björklund, benämnd husägare, arbetare och f.d. artillerist, hit; ett nytt hus kan tänkas ha blivit uppfört nu.

Husägaren Björklund flyttade bort 1905. Åren 1913-1936 bodde stenarbetaren Anders Jönsson här. Han följdes sistnämnda år av diversearbetaren Erik Skog, som blev den som fyra år senare köpte också tomten.

År 1948 blev hönseriägaren Olof Hägg i Transval ägare. Han fick 1950 och 1951 bygglov för ombyggnad, i realiteten kanske närmast nybyggnad eftersom det var tal om byte av de gamla väggarna och höjning av takstolen. Bygglovet gällde också uppförande av garage.

Stationskarlen Kjell Lantz blev näste ägare 1953. Han fick två år senare bygglov för en bred takkupa mot norr och 1963 för tillbyggnad mot söder och för garage alldeles norr om boningshuset.

År 1977 köpte Hans Möller fastigheten och var ännu 2001 dess ägare.

Tomt 9

Tomten ingick förr, liksom granntomterna i norr, i mark som tillhörde den ett stycke nordost därom belägna bondgården Åhus nr 55.

En byggnad finns utritad på kartor sedan omkring 1840.

Husägaren Nils Qvist förefaller ha varit bosatt här sedan mitten av 1890-talet. År 1905 kom hamnarbetaren Karl Larsson hit. Han dog sedan 1936, varvid sonen, grovarbetaren Martin Karlsson tog över huset och åtta år senare köpte tomten.
Förre hamnarbetaren Martin Karlsson dog 1970, varefter arvingarna året därpå sålde till Jan Hansson, ägare ännu 2001.

Tomt 10

Tomten och ett på karta omkring 1840 utritat hus hörde förr under den intill belägna bondgården Åhus nr 42.

Ännu på karta år 1900 finns ett hus utritat men inte på kartor från omkring 1910 och 1930; det förefaller således ha rivits någon gång vid början av 1900-talet; vilka som bott här fram till dess, är ovisst.

År 1933 köpte magasinsarbetaren Erik Olsson tomten och fick samma år bygglov för ett mindre bostadshus i trä på dess norra del, ritat av Anders Olsson. Uppförandet förefaller ha dröjt eftersom Erik Olsson flyttade hit först fem år senare. Han dog så 1958, varefter änkan, förra kokerskan Ester Karolina Olsson bodde kvar.

Dottern, affärsinnehavaren Essie Peterson, som flyttat hit 1960, blev fastighetens ägare 1981. Året därpå fick hon bygglov för tillbyggnad. Huset förlängdes mot söder, varefter en vinkel tillfogades här mot öster. Interiört utfördes en del förändringsarbeten. Fastigheten ärvdes 1990 av sonen Per-Olov Peterson, ägare ännu 2001

Tomt 15

Denna under 2002 bildade tomt, som tidigare hörde samman med granntomten i söder, är bebyggd med en mindre uthusbyggnad.

Ägare 2002 var Jan Hansson.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?