Gamla Kristianstad och Åhus

Bilder och texter är hämtade från boken Gamla Kristianstad och Åhus av Björn Rosenberg. De huvudsakliga källorna är arkiv- och bildmaterial från Regionmuseet Kristianstad, S:ta Annas Gille i Åhus, brandförsäkringshandlingar från främst Länsförsäkringar, kommun- bygglovsarkiv i Kristianstads kommun, kyrkböcker, lagfartshandlingar samt diverse tidningsartiklar och lokal litteratur.

Läs mer om Kristianstads och Åhus gamla byggnader och kvarter genom att använda sökfunktionen eller sortera ut direkt på ort, område eller kvartersnamn.

Sök efter ditt kvarter här

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Öster om Spättan - Åhus 558:72

  Detta är en grönområdesfastighet, som begränsas av Sjögatan i norr, Helge å i söder, kvarteret Spättan i Väster och grönområde i öster.

 • Mariakyrkan - Åhus 558:16

  (Kyrkan och kyrkogården). Den större fastigheten Åhus 558:16 med Mariakyrkan och kyrkogård samt de små fastigheterna Åhus 558:17 och 18 med kyrkogård...

 • Kalvatäppan - Del av Åhus 558:55

  Denna del utgör sydvästra hörnet av fastigheten i fråga, den i övrigt obebyggda s.k. Kalvatäppan. Denna är belägen sydväst om bebyggelsen i det äldre...

 • Gamla rådhuset - Åhus 558:19

  Den nuvarande byggnaden, Åhus museum, är belägen på några små fastigheter, Åhus 558:19, 20 och del av 21, vid södra sidan av den kvarterskropp, som i...

 • Askebacken - del av Åhus 558:75

  Detta grönområde ingår i fastigheten Åhus 558:75, som ägs av Kristianstads kommun och som främst är gatumark. Det kallas Askebacken.

 • Ålen

  Kvarteret är beläget i söder invid Helge å och utgjorde i äldre tid det västligaste packhus- eller magasinskvarteret vid den då här belägna hamnen.

 • Västerport

  Detta kvarter består av de två tidigare, intill varandra belägna kvarteren Västerport och Trekanten. Kvarteret är beläget i väster inom den äldre del...

 • Vesslan

  Detta förhållandevis stora kvarter är beläget inom västra delen av den gamla bykärnan och utgör norra delen av ett förr, före Köpmannagatans framdrag...

 • Spättan

  Detta kvarter är beläget inom sydvästra delen av det äldre Åhus, invid Helge å.

 • Spillkråkan

  Kvarteret är beläget ett stycke väster om Torget och utgjorde tillsammans med kvarteret söder därom i äldre tid en enda kvarterskropp.

 • Skräddaren

  Kvarteret är beläget i sydvästligaste partiet av det äldre Åhus och utgör nordvästra delen av en större kvarterskropp, som omfattar ytterligare två k...

 • Skatan

  Detta kvarter är beläget ett stycke väster om Torget och utgjorde i äldre tid tillsammans med kvarteret norr därom en enda kvarterskropp.

 • Sillen

  Detta kvarter består av endast en fastighet, tomt nr 1, och utgjorde förr när det gäller dess södra halva, västligaste delen av en långsträckt kvarte...

 • Ripan

  Detta kvarter är beläget vid Torgets sydöstra hörn och omges av Torget och V. Varvsgatan i norr, Sjögatan i söder, V. Hamngatan i väster och Ö. Hamng...

 • Möbelsnickaren

  Detta kvarter, som tidigare benämndes Snickaren, är beläget inom södra delen av det gamla samhället.

 • Del av Åhus 558:6

  Denna del av fastigheten Åhus 558:6 är i dag parkmark. Den utgjorde förr trädgård till nuvarande fastigheten Zanders 1 söder därom.