Kvarteret Artilleristen

Detta är en bild från kvarteret Artilleristen.

Kvarteret är beläget i nordvästra delen av det område av staden i sydväst, som härjades av en stor eldsvåda 1847.

Det fick sin avgränsning mot söder genom Tivoligatans framdragande efter branden. Efter befästningsverkens raserande här; breddades kvarteret mot väster samtidigt som det till viss del minskades i öster genom smalgatans breddning. Kvarteret begränsas i dag av Döbelnsgatan (tidigare Lasarettsgatan) i norr; Tivoligatan i söder; Västra Boulevarden (tidigare Westra Boulevardgatan i väster och Västra Vallgatan (tidigare Gjuterigatan och Westra Smalgatan) i öster. Dess namn anknyter till den militära verksamheten i staden.

Kvarteret indelades i fyra tomter: De kom senare att benämnas nr 1-4. Sedermera har såväl uppdelning av tomt som sammanläggning av tomter skett till i dag tomterna nr 7, 8 och 9.

Tomter i kvarteret Artilleristen

Tomt 7

Denna tomt är belägen på före detta gamla Vallgatan och på mark, som erhållits efter vallens rasering och låg uppenbarligen obebyggd fram till 1902.

Det nuvarande huset uppfördes för fröken Signe Anderberg efter ritningar av byggmästaren Per Sunesson; det uppges i juli detta år att det är nytt men inte färdigställt. Det var fråga om ett trevåningshus med inredd vindsvåning i tegel med en mindre innergård, byggt i vinkel längs de båda gatorna och försett med frontespiser och ett burspråk. I huset fanns 1902 lägenheter och inkörsport.
Fastigheten såldes 1948 av möbelarkitekten Zenny Hylén till Signe Larsson. År 1964 köptes den av Kristianstads stad, som på 1970-talet sålde till direktören Lennart Dahlqvist, som 1976 fick bygglov för ombyggnation av hyres- och affärshus. År 1981 gavs lov att ta bort balkonger och 1996 för inredande av ungdomslägenheter. År 1997 blev Dahlqvists Fastighetsförvaltning i Kristianstad ägare.

Artilleristen 7. Hörnhuset t.h., Västra Boulevarden 39, ev. 1910-talet. (RM)

Artilleristen 7. Hörnhuset t.h., Västra Boulevarden 39, ev. 1910-talet. (RM)

Tomt 8

På denna tomt, som vid tiden för den stora branden som 1847 härjade i området, ägdes av kaptenen Mathias Rosenblad, ska ett ”stenhus” ha undgått att brännas ned.

Det torde ha varit fråga om nedan nämnda två korsvirkeshus vid gatuhörnet i nordöst, som 1901 uppgavs vara av sådan ålder, att de måste ha härrört från tiden före branden, och som sedan låg kvar fram till 1940-talet.

År 1831 beskrivs gården, som då ägdes av handlanden A. J. Bjugg och som f.ö. sedan året innan inrymde stadens första bokhandel (Herslow & Comp.), bestå av ett tvåvånings korsvirkeshus vid gatuhörnet, uppfört omkring 1802 och innehållande inkörsport, en handelsbod och boningsrum, ett envånings halvhus i korsvirke söder därom längs smalgatan, uppfört omkring 1788 och inrymmande en lägenhet, samt ytterligare några, ej brandförsäkrade hus. Omkring 1848 uppfördes vid gatan i norr, väster om hörnhuset, ett två våningar högt hus med frontespis och en vinkel inåt tomten, tydligen i tegel och korsvirke. Här fanns inkörsport och lägenheter.
Fastigheten ägdes inom släkten Rosenblad till 1900, då den köptes av fröken Signe Anderberg. Året därpå gavs bygglov för dörrar och skyltfönster mot gatan i norr i hörnhuset i öster och 1907 för en inkörsport i envåningshuset vid gatan i öster. År 1925 förefaller ha givits lov för två skyltfönster vid vardera sidan om hörnet i nordöst.

Möbelarkitekten Zenny Hylén blev så ägare 1933. Byggnaderna revs 1945, varefter det nuvarande huset i tre våningar uppfördes efter bygglov samma år efter ritningar av arkitekt SAR Robert Larsson. Ritningarna visar bl.a. cykelaffär med verkstad och skrädderi i bottenvåningen och lägenheter i de övre våningarna. Fastigheten köptes 1971 av Gunilla Hylén. År 1983 gavs bygglov för lägenheter i vindsplanet och fem år senare för café i tidigare affärslokal. – År 2000 blev Jan Persson och Anders Persson ägare.

Artilleristen 8. Västra Vallgatan 30, trol. senast 1920-talet. (RM)

Artilleristen 8. Västra Vallgatan 30, trol. senast 1920-talet. (RM)

Artilleristen 8. Döbelnsgatan 2B, 1944 eller 1945. (RM)

Artilleristen 8. Döbelnsgatan 2B, 1944 eller 1945. (RM)

Tomt 9

Byggnaderna här uppfördes omkring 1862 av kaptenen Wilhelm Lagercrantz på mark, som huvudsakligen motsvarade den gamla Vallgatan och den raserade vallen.

Nordvästra delen. Längs boulevarden byggdes i putsat tegel ett tvåvåningshus med en vinkelbyggnad, en halvlänga, inåt gården i norr. År 1870 var huset, som inrymde lägenheter, försett med en altan på taket och en balkong åt boulevarden, en balkong på vilken den världsberömda sångerskan Christina Nilsson ett tiotal år senare visade sig för allmänheten. Längst i öster på tomten uppfördes en tre våningar hög korsvirkesbyggnad, som inrymde stall och andra ekonomiutrymmen samt en lägenhet. År 1877 förändrades och förbättrades båda byggnaderna. Sedermera har södra delen av gårdslängan i öster rivits.

Änkefru Augusta Lagercrantz var sedan ägare till omkring 1910. Bland senare ägare återfinns kaptenen Oscar Kleberg och Birger Hasselström på 1920-talet; den senare blev ensam ägare på 1930-talet. År 1935 gavs lov för ombyggnation. Tomten lades så 1945 samman med ett par granntomter. Advokatfirman Rise & Bolmstrand AB blev sedan ägare 1978 och fick året därpå liksom vid början av 1980-talet bygglov för omändring till kontor. År 1997 blev Invectus Hus AB ägare.

Nordöstra delen. Omkring 1780 var denna tomt bebyggd på sin västra del med några trähus medan den östra delen, vid gatan här, var så gott som obebyggd. Omkring 1835 fanns däremot ett tvåvåningshus i korsvirke vid nämnda gata, vilket inrymde boningsrum och garveriverkstad. Vidare fanns då två tvåvånings trähus inne på tomten.

Vid tiden för den stora brand, som härjade i området 1847, höll murmästaren Måns Holmgren på att här uppföra ett nytt hus vid smalgatan. Byggnadsmaterialet var tegel, åtminstone mot gatan, och huset blev inte förstört av elden. Det fick, liksom det också kvarstående hörnhuset på granntomten i norr, ligga kvar trots att smalgatan i övrigt vid de avbrända kvarteren nu breddades mot väster.

Vid mitten av 1870-talet, då fastigheten ägdes av kaptenen Wilhelm Lagercrantz, som också ägde granngården i väster, fanns på tomten ovan nämnda hus vid smalgatan, som var ett tvåvåningshus med inkörsport och lägenheter, vidare vid dess gårdssida ett tvåvånings halvhus i korsvirke i norr av obekant ålder med lägenheter och ett tvåvånings halvhus i korsvirke i söder, som uppförts omkring 1847 och som inrymde lägenheter, samt en tvåvånings gårdslänga i korsvirke i väster av obekant ålder, som inrymde smedverkstäder och lägenheter.

År 1902 framgår att det i gatuhusets bottenvåning fanns mjölkaffär, serveringsrum och ytterligare ett par rum, kanske en cafélokal. År 1911 gavs lov för dörr i gatuhusets södra del och ett par skyltfönster i dess södra gavel. Ritningarna ger upplysning om butik med bl.a. provrum.

Omkring 1930, när Birger Hasselström och kaptenen Oscar Kleberg var ägare, inrymde gatuhuset, som nu anges vara uppfört av dels tegel (åt gatan), dels korsvirke, innehålla bl.a. ett rum för affärsrörelse. I den södra längan fanns vid denna tid skomakareverkstad och i den västra snickareverkstad och tapetserareverkstad.

År 1978 köptes den större fastighet, som den ifrågavarande äldre fastigheten sedan 1945 ingick i, av Advokatfirman Rise & Bolmstrand AB. Året därpå var gatuhuset, ”Café Rita-huset”, omdebatterat: bevarande av kulturhistoriska skäl eller rivning efter rivningslov samma år för gatans breddande? Huset revs och den ifrågavarande tomtdelen är i dag obebyggd. – År 1997 blev Invectus Hus AB ägare.

Litteratur: Carlsson, H.: Den stora branden. Skriftserie utgiven av Föreningen Gamla Christianstad 1. Kristianstad 1947.

Södra delen. Den östra hälften av den nuvarande tomtdelen tillhörde omkring 1785 slaktaremästaren Adam Murman och var bebyggd vid gatan i öster med ett delvis två våningar högt boningshus i korsvirke och i väster på tomten med ett en våning högt skiftesverkshus, som innehöll boningsrum samt stall, fähus och andra ekonomiutrymmen.

Omkring 1852, då timmermannen Pehr Olsson var ägare, uppfördes på efter vallrasering nyvunnen tomtmark i väster och på vid den stora eldsvåda, som 1847 drabbade området, avbränd tomtmark i öster samt med indraget läge längst i öster efter gatubreddning här, ett tvåvåningshus i putsat tegel med vinklar mot norr längs de tre gatorna. Utöver en inkörsport och en vagnsport upptogs hela huset 1870, då det ägdes av kaptenen Wilhelm Lagercrantz, av lägenheter, också i källaren och på den med två frontespiser mot söder försedda vinden.

Änkefru Augusta Lagercrantz ägde fastigheten, liksom de två grannfastigheterna i norr, till omkring 1910.

År 1917 omändrades en del rum vid gatan i söder till lokaler för den samma år hit flyttade Gärds Härads Sparbank. En av fastighetens två delägare var då Birger Hasselström. År 1933 blev han ensam ägare och två år senare utfördes ombyggnadsarbeten.

Banktjänstemannen Gustaf Fredriksson blev så ägare 1940 (liksom av de båda grannfastigheterna i norr). Tio år senare framgår att det fanns en verkstadslokal i källaren vid det sydöstra hörnet.

År 1978 köptes den större fastighet, som den här ifrågavarande fastigheten sedan 1945 ingick i, av Advokatfirman Rise & Bolmstrand AB och såväl året därpå som vid olika tillfällen under första hälften av 1980-talet gavs bygglov för ombyggnation, bl.a. av lägenheter till kontor. – År 1997 blev Invectus Hus AB ägare.

Artilleristen 9 (tid. 2). I mitten, Västra Boulevarden 41, 1955. (RM)

Artilleristen 9 (tid. 2). I mitten, Västra Boulevarden 41, 1955. (RM)

Artilleristen 9 (tid. 3). Västra Vallgatan 32, 1977. (RM)

Artilleristen 9 (tid. 3). Västra Vallgatan 32, 1977. (RM)

Artilleristen 9 (tid. 3 o. 4). Rakt fram nr 3 och t.v. nr 4, Västra Vallgatan 32 och 34, 1977. (RM)

Artilleristen 9 (tid. 3 o. 4). Rakt fram nr 3 och t.v. nr 4, Västra Vallgatan 32 och 34, 1977. (RM)

Artilleristen 9 (tid. 4). Västra Boulevarden 43 - Tivoligatan 1, 1955. (RM)

Artilleristen 9 (tid. 4). Västra Boulevarden 43 - Tivoligatan 1, 1955. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?