Detta är en bild från kvarteret Fyrverkaren.

Kvarteret är beläget på tomtmark, som erhölls efter raseringen av befästningsverkens södra delar vid slutet av 1850-talet.

Det begränsas av Södra Boulevarden i norr, Mäster Jörgensgatan (tidigare Stora Kaningatan) i söder, Milnergatan (tidigare Lilla Kaningatan) i väster och Östra Boulevarden (tidigare Östra Boulevardsgatan) i öster. Kvartersnamnet åsyftar speciell kategori av militär personal.

I dag består kvarteret av en tomt, nr 3; tidigare fanns här två tomter.

Tomter i kvarteret Fyrverkaren

Tomt 3

Staden sålde 1884 denna tomt, liksom granntomten i öster, till byggmästaren Nils Andersson Liljekrantz.

Västra delen. Denne fick så bygglov för ett bostadshus, som stod färdigt 1886. Det var en vinkelbyggnad längs gatorna i väster och norr, ett tre våningar högt tegelhus med ett hörntorn. Också på vinden inreddes boningsrum. Det kan väl förmodas, att det var byggherren, själv bosatt här, som utfört byggnadsritningarna. Samma år stod också två sammanbyggda gårdshus vid östra tomtgränsen färdiga, båda i en vånings höjd och under halvtak. Det norra var uppfört i tegel och inrymde en mindre lägenhet, det södra var uppfört i korsvirke och inrymde bl.a. stall och drängkammare.

Änkefru Anna Liljekrantz ärvde 1919 fastigheten, liksom grannfastigheten. Hennes arvingar blev ägare fem år senare. I det södra gårdshuset fanns 1932 pannrum.

Byggmästaren John Jakobsson blev så ägare 1935 av båda fastigheterna. Karin Jaobsson ärvde dem 1960 och sålde året därpå vidare till AB Kristianstadsbyggen.

År 1972 fick nämnda bolag rivningslov för den ifrågavarande fastigheten och 1979 bygglov för uppförande på de två tomterna, som nu lades samman, av ett bostadshus i sex våningar i norr och garage under en förhöjd gårdsplan i söder. I byggnaden, som ritats av Ulla Söderberg, Svenska Riksbyggen, Malmö, inrymdes dagcentrallokaler, lägenhetsförråd m.m. i bottenvåningen och lägenheter i de med loftgångar mot norr och balkonger mot söder försedda övre våningarna. – Fastigheten hade samma ägare ännu 2001.

Östra delen. Staden sålde 1884 denna tomt, liksom granntomten i väster, till byggmästaren Nils Andersson Liljekrantz. Denne, som tidigare uppfört ett bostadshus på den västra tomten, fick 1892 bygglov för ett samma år färdigställt envåningshus på den här ifrågavarande tomten, beläget vid dess västra gräns. Det var ett halvhus i korsvirke med en lägenhet.

År 1898 gavs bygglov för ett av ägaren ritat bostadshus i tegel i tre våningar i vinkel längs gatan i norr och större delen av gatan i öster. Det var försett med hörntorn och inrymde boningsrum också på vinden. Året därpå, när huset stod färdigt, gavs bygglov för ett sexkantigt avträdeshus.

Ett par år senare följde nästa byggnadsetapp. På återstoden av gatan mot öster och längs gatan i söder uppfördes i tegel ett likaså tre våningar högt och med hörntorn försett bostadshus. Också i väster på tomten uppfördes som vinkel, på det tidigare gårdshusets plats, en byggnadsdel av samma beskaffenhet. Nybygget, som också inrymde ett par lägenheter på vinden och inkörsport, stod färdigt 1902.

Änkefru Anna Liljekrantz ärvde 1919 fastigheten, liksom grannfastigheten. Hennes arvingar blev ägare fem år senare.

Byggmästaren John Jakobsson förvärvade 1935 de båda fastigheterna. Två år senare gavs bygglov för inredande av konditorilokal vid hörnet mot nordost, åtminstone längre fram Bergquists Conditori.

Karin Jakobsson ärvde båda fastigheterna 1960 och sålde dem året därpå till AB Kristianstadsbyggen, ägare ännu i dag. År 1976 gavs rivningslov för bebyggelsen på den här ifrågavarande tomten.

Betr. nybyggnation efter bygglov 1979, se under Västra delen.

Östra Boulevarden-Södergatan16 o 14/Södra Boulevarden, Kristianstad, tidigast 1901

Fyrverkaren 3 (tid. 1 o. 2) Närmast nr 2 o t.h. nr 1, Östra Boulevarden-Södergatan 16 o 14/Södra Bou

Mäster Jörgensgatan-Östra Boulevarden, Kristianstad, tydl senast 1937.

Fyrverkaren 3 (tid. 2) Mäster Jörgensgatan-Östra Boulevarden, tydl. senast 1937. (RM)

Östra Boulevarden-Södergatan 16/Södra Boulevarden, Kristianstad, 1972.

Fyrverkaren 3 (tid. 2). Östra Boulevarden-Södergatan 16/Södra Boulevarden, 1972 (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?