Detta kvarter utgör sydligaste delen av en förr större kvarterskropp inom västligaste delen av det gamla stadsområdet.

Det begränsas av den vid början av 1970-talet utlagda Hagagatan i norr, Köpmannagatan (tidigare delvis Västergatan) i söder, grönområde invid länsväg 118 i väster och Missionsgatan i öster. Begränsningen i väster motsvarar sträckningen för den forna stadsmuren.

– Kvarteret har fått namn efter den förr här belägna Villa Haga.

År 1939 fastställdes ett förslag till indelning av det då tänkta kvarteret i sex tomter, med begränsning i norr av här planerad förlängning mot väster av Köpmannagatan och i söder av Västergatan i dess dåtida sträckning. I väster var Västra Vallgatan tänkt att dras fram innanför stadsmuren, vilket ej kom att realiseras. Den nuvarande indelningen i fem bebyggda tomter, nr 7-11, och därtill en gatumarksfastighet, nr 12, överensstämmer i viss utsträckning med huvuddragen av ovannämnda indelning. – Under äldre tid motsvarades det nuvarande kvarteret av en större tomt i väster och en mindre i öster.

Tomter i kvarteret Haga

Tomt 7

Här låg 1776, enligt en karta från detta år, norra delen av ett hus, som i övrigt sträckte sig ut på vad som i dag är gatumark.

På tomten – och på platsen för det nuvarande huset – uppfördes ett hundra år senare, 1876, en stor villa för byggmästaren Sören Peter Löfgren, ritad av domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall i Lund. Den påkostade byggnaden i ett och ett halvt plan, som försågs med ett kraftigt hörntorn i två våningar och rikliga snickeridekorationer, kom att kallas Löfgrenska villan, längre fram Villa Haga. Alldeles norr om boningshuset uppfördes en byggnad, som bör ha innehållit ekonomiutrymmen.
Byggmästaren Löfgren, som på 1860-talet fått lagfart på de båda tomter, som kom att utgöra det sentida kvarteret och som varit bosatt här sedan andra hälften av 1850-talet, dog 1899, varefter arvingarna 1902 sålde de båda tomterna till handelsträdgårdsmästaren Ola Persson, vilken kan förmodas ha använt tomternas stora markyta för sin verksamhet.

Konkursboet efter Ola Persson sålde 1921 till handlanden Johan Edvard Nilsson, som året därpå fick bygglov för en ekonomibyggnad med brygghus, avträde och andra utrymmen längre i norr än tidigare förmodad ekonomibyggnad. Hans konkursbo sålde sex år senare till förre lantbrukaren Per Mårtensson, som kan tänkas ha givit huset namnet Villa Haga.

Efter Per Mårtensson var agronomen Hugo Nilsson ägare 1947-64, Evy Ingvarsson 1964-65 och Tage Nockander 1965-66; sistnämnda år köpte Åhus kommun de båda tomterna.

Villa Haga revs sommaren 1970, varefter de två tomterna samma år delades upp i de nuvarande tomterna. Den här ifrågavarande tomten, nr 7, köptes samma år av lantbrukaren Erik Ohlsson, som – likaledes samma år – fick bygglov för ett av arkitekten SAR Bo Lindborg ritat boningshus i ett och ett halvt plan med friliggande garage. Ingvar Ohlsson och Bonde Ohlsson blev sedan ägare 1988 och Ingegerd Ohlsson 1994.

Tomt 8

Denna tomt utgjorde under andra hälften av 1800-talet en del av den större tomt, på vilken byggmästaren Sören Peter Löfgren 1876 lät uppföra den villa, som senare kom att kallas Villa Haga. Hans arvingar sålde sedan 1902 till handelsträdgårdsmästaren Ola Persson.

År 1921 blev handlanden Johan Edvard Nilsson ägare. Året därpå fick han bygglov för en ekonomibyggnad med brygghus, avträden och andra utrymmen i norr på tomten, belägen på den här ifrågavarande tomten; tidigare hade en förmodad ekonomibyggnad funnits alldeles norr om och intill boningshuset. – Beträffande följande ägare, se under Tomt nr 7.

År 1966 köptes de båda tomterna av Åhus kommun och år 1970 revs de äldre byggnaderna och delades marken upp på de nuvarande tomterna. Samma år köptes den här ifrågavarande tomten av apotekaren Gunnar Tegling, som tre år senare fick bygglov för ett bostadshus i ett och ett halvt plan och ett friliggande garage, ritade av Kenth C:son Brandt Arkitektkontor. År 1995 blev dottern Agneta Tegling ägare.

Tomt 9

Denna tomt var förr en del av den stora tomt, som liksom granntomten i öster under 1800-talets andra hälft ägdes av byggmästaren Sören Peter Löfgren och av honom bebyggdes med vad som senare kom att kallas Villa Haga.

– Beträffande senare ägare, se Tomt nr 7.

De båda tomterna köptes 1966 av Åhus kommun. År 1970 revs de äldre byggnaderna och tomterna styckades upp. Sistnämnda år köptes den här ifrågavarande tomten av verkmästaren Nils Bondesson, som samma år fick bygglov för ett bostadshus i ett plan, ett Fogelforshus med anslutande garage. År 1986 blev Karna Trolle fastighetens ägare.

Tomt 10

Denna tomt var förr en del av den stora tomt, som tillsamman med granntomten i öster under 1800-talets andra hälft ägdes av byggmästaren Sören Peter Löfgren.

På den del av den större tomten, som i dag utgörs av gatumark söder om den här ifrågavarande tomten, låg på 1770-talet ett hus längs dåvarande gatan. Så var eventuellt fallet också på 1850-talet och det kan då ha varit fråga om det hus på tomten, som byggmästare Löfgren bebodde från andra hälften av 1850-talet till 1876, då en stor villa stod färdig längre västerut på tomten, senare kallad Villa Haga. – Beträffande senare ägare, se under Tomt nr 7.

År 1966 köptes de båda tomterna av Åhus kommun, som fyra år senare lät riva de äldre husen och stycka upp tomterna. År 1970 köptes också den här ifrågavarande tomten av läkaren Lars Sjöberg. Samma år gavs bygglov för ett boningshus i ett och ett halvt plan med friliggande garage, ritade av arkitekten SAR Bo Lindborg. Birgit Morsböl blev så ägare 1986, varefter hennes dödsbo 1989 sålde till Per Berntsson.

Tomt 11

Tomten är efter Köpmannagatans framdragande i söder vid början av 1970-talet återstoden av den östra, mindre av de två tomter, som sedan 1860-talet hade samma ägare, först byggmästaren Sören Peter Löfgren.

– Beträffande senare ägare, se under Tomt nr 7. (Av dessa fick förre lantbrukaren Per Mårtensson f.ö. 1943 bygglov för uppförande vid gatan i söder av ett ej förverkligat tvåvånings bostads- och affärshus.)

De båda tomterna köptes 1966 av Åhus kommun. De äldre byggnaderna revs 1970 och tomterna delades upp på de nuvarande tomterna. Samma år köptes den här ifrågavarande tomten av handlanden Oskar Olsson, som under året fick bygglov för ett av ingenjören Gunnar Berglie ritat bostadshus i ett och ett halvt plan med anslutande garage och förråd. År 1983 köptes fastigheten av Karl och Birgitta Johansson. År 1999 övergick den i Gunnar och Kerstin Swartlings ägo.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?