Christian IV:s skola - del av Kristianstad 4:4

Christian IV:s skola omkring 1017

Christian IV:s skola, del av Kristianstad 4:4. Folkskolebyggnad, fr. SV, trol. omkr. 1917.

Denna fastighetsdel med f.d. Södra Folkskolan, är belägen alldeles öster om sydligaste delen av själva stadskärnan. Området motsvaras av såväl mark mellan olika vallgravar som igenfyllda delar av dessa inom sydöstligaste delen av de efter 1700-talets mitt utbyggda befästningsverken.

Fastighetsdelen begränsas av Vendesgatan i norr, gångstråk och därutanför kanal (delvis f.d. vallgrav) i söder, parkeringsyta och därutanför Östra Boulevarden i väster samt gångstråk och därutanför kanal (delvis f.d. vallgrav) i öster.

Av karta från 1864-65 att döma, kan området då ha utgjort södra delen av en till Fattiginrättningen i staden upplåten tomt. I varje fall vid början av 1880-talet arrenderades en del av området av en trädgårdsmästare Mårtensson.

År 1883 fattades beslut om uppförande av ett skolhus här. Staden upplät mark och byggmästaren Svante Svenson i Karlshamn stod för ritningar och byggnadsarbete.

I oktober 1885 invigdes den nya folkskolan, uppförd i tegel i två våningar med ett mittparti och ett tvärställt sidoparti vid vardera änden samt avsedd endast för pojkar. En år 1888 tecknad brandförsäkring upplyser om att byggnaden inrymde fyra förstugor, fem tamburer, tretton större och tre mindre skolsalar, en gymnastiksal och en slöjdsal samt på vinden en vaktmästarelägenhet.

Behov av utökade undervisningslokaler uppstod snart; år 1893 gavs lov för inredande av skolsalar på vinden i skolans mellersta och södra delar. – Tiden 1893-1904 var huvuddelen av småskoleseminariet i staden inrymt i byggnaden och från 1903 Kristianstads arbetsstuga med verksamhet för fattiga barn.

År 1907 utfördes reparationsarbeten av ovisst slag.

I skolbyggnaden fanns stadens bibliotek inrymt åren 1911-15 liksom fram till sistnämnda år Tekniska Skolans Yrkesmuseum. Också som militär förläggningsbyggnad har skolan tjänat. När det 1915 beslutats att I 24, Norra Skånska Infanteriregementet, skulle förläggas till Kristianstad, togs folkskolan i anspråk för en av dess bataljoner. Uppgjorda ritningar visar logement, lektionsrum, kompaniexpeditioner, rustkammare, marketenteri m.m. Fram till 1922 hade skolan denna funktion.

Södra Folkskolan byggdes senare om vid olika tillfällen, bl.a. beroende på stora barnkullar under efterkrigstiden. År 1954 gavs lov för diverse förändringar; på vinden omnämns nu provisoriska klassrum i norra delen, filmsal i mellersta delen och arbetsstugor i södra delen. År 1967 gavs lov för bl.a. inredande av två klassrum på vinden i södra delen.

Sistnämnda år, 1967, gavs bygglov för en skolpaviljong i nordost på skoltomten och fyra år senare för en i vinkel uppförd paviljong i öster, båda envåningsbyggnader i trä. I sistnämnda byggnad inrymdes bl.a. barnstuga.

År 1984 gavs lov för omändring av gymnastiksalen i den södra delen av den gamla skolbyggnaden till aula och för inrättande av arbetsrum m.m. på vinden i mittpartiet. År 1996 företogs en mera omfattande ombyggnad, varvid bl.a. nytt entréparti tillkom i nordöst; skolan benämns vid denna tid Christian IV:s skola, en gymnasieskola med inriktning på bland annat estetiska ämnen.

Tillbyggnad med danssal uppfördes så efter bygglov 2000 vid östra sidan av den östra paviljongbyggnaden.

- Våren 2002 revs den norra paviljongbyggnaden inför uppförande av en ny byggnad här.

Litt.: Friström, S.: Södra skolan blev C4-skolan. Kristianstadsbladet/Långlördagsbladet januari 1999.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll