Detta är en bild från kvarteret Fläschen.

Detta kvarter är beläget längst i norr inom området för de efter 1700-talets mitt här utbyggda försvarsverken, Norra Utanverken.

Det motsvarar en del av vad som då var såväl mark mellan olika vallgravar som en av dessa vallgravar, sedermera igenlagd. Efter fästningens nedläggande 1847 var området liksom det angränsande kvarteret i sydost och del av det angränsande kvarteret i sydväst från omkring 1860 till omkring 1920 taget i anspråk för trädgårdsmästeriverksamhet med tillhörande byggnader. Kvarteret begränsas av Norra Vallvägen och därutanför vallgrav i norr, Minörvägen i söder, Norra Vallvägen och därutanför vallgrav samt Norretullsvägen i väster och Norra Vallvägen och därutanför vallgrav i öster. -Kvartersnamnet är en befästningsterm.

Kvarteret utgörs av sex tomter, nr 1-6.

Litt.: Friström, S.: Utanverken. Kristianstadsbladet/LånglördagBladet nr 4 1995.

Tomter i kvarteret Fläschen

Tomt 1

Denna den nordligaste tomten sålde staden 1922 till advokaten, hovrättsnotarien Hilding Ljunggren, som samma år fick bygglov för ett av arkitekten Otto Ohlsson i Kristianstad ritat bostadshus.

Det var ett i tre delar vinklat hus, följande gatans sträckning, uppfört i ett och ett halvt plan med valmat tak samt frontespis och öppen veranda i söder. I byggnadens östra del inrymdes bilgarage.

Fastigheten köptes 1945 av lektorn Oskar Kjellén och hans hustru Astrid. Den förstnämnde sålde så 1985 till Bo Rosenberg och Agneta Ihse, vilka samma år fick bygglov för en del interiöra arbeten.

Tomt 2

Denna tomt, på vars mark huvuddelen av ett i kvartersbeskrivningen nämnt trädgårdsmästeris byggnader varit belägna, såldes 1922 av staden till fabrikören Axel Andersson (senare Wardell).

Efter bygglov samma år uppfördes ett av arkitekten Otto Ohlsson i Kristianstad ritat boningshus i ett och ett halvt plan. Det försågs med valmat tak samt två korta vinklar, frontespis och öppen terrass i väster vid trädgårdssidan.

Fastigheten ärvdes 1959 av Britta Levy och såldes sedan 1978 till Carl-Gustaf och Anna Britt Holst. Nya ägare blev 1994 Thomas och Maria Olsson.

Fläschen 2. Huset t.h i bakgrunden, Norra Vallv 8. Fläschen 3. Huset t.v. i förgrunden, Norra Vallv

Fläschen 2. Huset t.h i bakgrunden, Norra Vallv 8. Fläschen 3. Huset t.v. i förgrunden, Norra Vallv

Tomt 3

Denna tomt, på vars mark en till i kvartersbeskrivningen nämnt trädgårdsmästeri hörande byggnad synes ha varit belägen, sålde staden 1922 till änkefru Augusta Persson och fröken Axelina Berndtsson, systrar och handelsidkerskor, vilka samma år fick bygglov för ett bostadshus.

Arkitekten Otto Ohlsson i Kristianstad hade ritat huset, som i ett och ett halvt plan innehöll två lägenheter, en i varje halva med spegelvända planlösningar. Huset försågs med korta vinklar och öppen terrass i väster vid trädgårdssidan. Sex år senare gavs bygglov för frontespis och balkong i väster.

Augusta Persson blev 1930 ensam ägare. Hennes efterlämnade make Nils Bengtsson blev så ägare 1944 men sålde året därpå till köpmannen John Wigwall, som 1950 fick bygglov för ett garage norr om bostadshuset. Elsa Viktoria Wigwall blev ägare 1963 och Richard Wigwall 1981; ett år senare gavs lov för mindre, invändiga förändringar i tvåfamiljshuset.

Tomt 4

På vad som är den nuvarande tomten uppfördes enligt uppgift omkring 1861 det ännu kvarliggande men förändrade boningshuset till ett trädgårdsmästeri, som från denna tid och fram till omkring 1920 var beläget på området mellan vallgravarna.

Möjligen uppfördes det ursprungliga huset 1858, då en trädgårdslärling Anders Söderholm flyttade hit. Ett par trädgårdsmästare följde så, bland dem Anders Mårtensson, som flyttade hit 1864 med sin familj. Också andra personer förefaller kunna ha varit bosatta här.

År 1882 flyttade Anders Mårtensson bort, varefter såväl en trädgårdsmästare Nils Olsson som en direktör Lars Peter Svensson flyttade hit samma år. De flyttade bort 1885 respektive 1887. Sistnämnda år kom så trädgårdsmästaren August Christiansson Centervall hit; han benämns ägare. Efter tio år flyttade han och följdes av trädgårdsmästaren Jöns Emanuelsson, också han ägare.

Handelsträdgårdsmästaren Gustaf Rosenberg tog så 1906 över verksamheten; området kom att benämnas Rosenbergska trädgården. Gustaf Rosenberg och hans hustru flyttade därifrån 1920 medan sonen Axel Reinhold, också han trädgårdsmästare, var kvar till året därpå.

År 1922 köpte Hildur Borgström, hustru till dåvarande kaptenen Carl Anders Robert Borgström, tomten av staden och det är väl rimligt att också huset förvärvades vid samma tid. Växthus och andra byggnader hörande till trädgårdsmästeriet förefaller inte ha funnits kvar längre. Sex år senare gavs lov för förlängning mot söder av huset, som var försett med frontespis mot väster.

Förre stationsinspektören Georg Filip Öberg blev ägare 1933 och var sedan bosatt här under lång tid. Byggmästaren Anders Skoogh köpte fastigheten 1973, utförde viss ombyggnad och fick bygglov året därpå för ett garage i söder samt sålde sedan vidare samma år. – Sedan 1980 ägs fastigheten av Guy och Lisbeth Norrby.

Tomt 5

Staden sålde 1922 denna tomt till kontorschefen och sakföraren Frans Lundberg, som samma år fick bygglov för ett bostadshus, som ritats av stadsarkitekten Per Lennart Håkanson i Kristianstad.

Det var ett tegelhus i ett och ett halvt plan med frontespiser i väster och öster samt burspråk i söder.

År 1929 blev häradsskrivaren Gustaf Melén ägare och efter honom 1947 direktören Sture Eskilsson. Denne fick så tre år senare bygglov för bl.a. garage i norr på tomten och ytterligare fyra år senare för om- och tillbyggnad av bostadshuset. Härvid tillkom vid västra fasaden ett rum för vinterträdgård, med altan ovanpå.

Efter att ha haft ännu en ägare, såldes fastigheten 1985 till Anders och Inger Hagelin.

Norretullsvägen - Minörvägen 1, Kristianstad.

Fläschen 5. Norretullsvägen - Minörvägen 1. (STARK)

Tomt 6

Lektorn Anders Uppgren köpte 1922 denna tomt av staden och fick samma år bygglov för ett av arkitekten Otto Ohlsson i Kristianstad ritat bostadshus i ett och ett halvt plan.

Det försågs med brutet tak, en liten utbyggnad mot nordöst med balkong ovanpå och en veranda i vinkel i sydöst vid trädgårdssidan.

Stationsinspektoren Gustaf Andersson blev så ägare 1934. Hans dödsbo sålde 1956 till överläraren Oscar Miörner, som detta år fick bygglov för ett garage längst i sydväst på tomten. Efter ytterligare några ägare under 1960- och 1970-talen, blev Mats och Gunilla Svensson ägare 1977.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?