Detta är en bild från kvarteret Greta.

Kvarteret Greta är beläget väster om Torget och begränsas av Västergatan i norr, Companiegatan (tidigare Skolgatan) i söder, Ströbergsgatan (tidigare Norregatan) i väster och Torget i öster.

I äldre tid sträckte sig kvarterets södra del längre mot väster i och med att gatan här hade en västligare sträckning än i dag. I ännu äldre tid förefaller kvarteret inte ha haft den utsträckning mot öster, mot Torget, som det uppvisar i dag. Torget anses ha omfattat också en del av det nuvarande kvartersområdet. -Kvarteret torde ha namn efter Margaretha (Greta) Petersson, som under lång tid bodde på en av tomterna.

År 1945 fastställdes ett förslag till indelning i fyra tomter, vilket endast i viss utsträckning motsvarar dagens indelning, bl.a. har numreringen ändrats helt.

Tomter i kvarteret Greta

Tomt 5

På denna tomt (som tidigare hörde samman med granntomten i norr) låg fram till 1957 ett stort boningshus i putsat korsvirke. Det var tydligen uppfört omkring 1775 efter en brand, som 1774 drabbat föregångaren och i så fall av tullförvaltaren Jöns Sorbon.

Under långa tider bodde här de i Åhus stationerade tullförvaltarna, ännu fram till omkring 1890. Fastigheten köptes sedermera 1949 av Åhus köping. – Tydligen ännu omkring 1960 låg en äldre stallänga kvar längs gatan i väster.
År 1957 revs det nämnda boningshuset och ett nytt uppfördes för provinsialläkarbostad och mottagning efter ritningar av LBF (Lantbruksförbundets byggnadsförening) Kristianstad. Det är i huvuddragen en kopia av det gamla och försett med synligt korsvirke. En välvd källare finns bevarad under huset. Fastigheten övergick vid början av 1970-talet i Kristianstads kommuns ägo. Under första hälften av 1980-talet fanns här utöver en lägenhet också arbetsförmedling.

Fastigheten utbjöds 1986 till försäljning, varvid ambitionen var att finna en köpare, som med något slag av rörelse skulle bidraga till att skapa mera liv kring torget. Silversmeden Björn Flygare och hans hustru Gerd blev samma år de nya ägarna. Huset kom utöver bostad att inrymma också silversmedja.

Torget 11, Åhus.

Greta 5. Torget 11. (SAG)

Tomt 6

En föregångare till boningshuset vid torget kan eventuellt ha drabbats av brand 1774.

I så fall förefaller det nuvarande huset kunna ha uppförts omkring 1775 av tullvaktmästaren Frans Åhlund, som i alla händelser bodde här vid denna tid. Det uppvisar en putsad fasad (sannolikt på korsvirke) mot torget och synlig korsvirkestimra mot trädgården.

Fastigheten friköptes 1892 från Kronan av Margaretha (Greta) Petersson, vars fader sjötullvaktmästaren Jöns Pettersson tidigare ägt huset. Omkring 1880 hade hon förestått samhällets poststation, som då var inrymd här. År 1899 erhöll hon lov att sätta in nya fönster i de gamlas ställe. Fastigheten tillföll sedan kusinen Anna Lundquist i Kristianstad, känd bl.a. som Sveriges första kvinnliga stadsfullmäktigeledamot. Hon var sedan ägare i nära 30 år och hyrde ut huset.

Inne på tomten finns en äldre ekonomibyggnad i skiftesverk, eventuellt av samma ålder som boningshuset. Under den finns en välvd källare.

Torget 9, Åhus, ev. 1910-talet

Greta 6. Torget 9, ev. 1910-talet (SAG)

Tomt 7

Det är oklart ifall tomten var bebyggd under 1700- och 1800-talen före 1850-talets början. Då uppfördes den skolbyggnad, som i dag utgör en del av församlingshemmet.

Ritningarna var uppgjorda av kaptenen Anton Remmer, som ledde de vid denna tid pågående hamnbyggnadsarbetena. Byggnaden uppfördes av byggmästaren Sören Peter Löfgren i Åhus och invigdes 1852. I norra delen fanns skolsal, i södra bostad för läraren. Den förste läraren i denna skola blev Nils Åberg.

År 1893 gavs lov att på vinden inreda två rum och kök; om denna förändring kom till stånd, är ovisst. Senare under samma årtionde gavs lov att uppföra ett nytt avträdeshus, ”Kabinett”, på tomten. År 1907 erhöll skolrådet lov att uppföra en mindre ekonomibyggnad strax intill skolbyggnadens sydvästra hörn.

År 1967 invigdes det omändrade och med en byggnadsdel längs Companiegatan tillbyggda f.d. skolhuset som Åhus församlingshem. För ritningarna svarade arkitekten SAR Bo Lindborg, Kristianstad. Tio år senare, 1977, invigdes ännu en tillbyggnad, belägen i vinkel längs gatan i väster och uppförd efter ritningar av samme arkitekt.

Companiegatan 2A - Torget, Åhus, senast omkr. 1910.

Huset t.h., Companiegatan 2A - Torget, senast omkr. 1910. (SAG)

Tomt 8

Denna tomt hörde tidigare samman med granntomten i söder. Huset vid torget kan tänkas datera sig från andra hälften av 1700-talet.

I den inåt tomten belägna vinkelbyggnaden, vars ålder är okänd, har konstaterats skiftesverkskonstruktion liksom också i torghusets gårdssida. I äldre tid tjänade byggnaden som bostad för klockaren; kantorn Lars Peter Nordström bodde här kring sekelskiftet 1900, varvid han arrenderade själva tomten av kyrkan.

Vid 1920-talets början blev skräddaren N. Sjöholm ägare av huset. Han erhöll 1923 och 1924 lov att flytta entrédörren åt söder och sätta in skyltfönster. Förstnämnda år fick han vidare lov att utföra förändringar, som tydligen innebar inredande av rum på vinden. Härvid kan frontespisen mot gården ha tillkommit. Längre fram fanns guldsmedsaffär i huset och senare hårfrisörskesalong. – Fastigheten köptes 1957 av Åhus köping och övergick sedan 1998 i privat ägo; den hade då redan omändrats till att helt fungera som bostad.

Torget 13 - Västergatan, Åhus,  1972.

Greta 8. Torget 13 - Västergatan, 1972. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?