Kvarteret C J F Ljunggren

Detta är en bild från kvarteret C J F Ljunggren.

Detta kvarter strax söder om den gamla stadskärnan är beläget på mark, som blev tillgänglig efter de södra befästningsverkens raserande vid slutet av 1850-talet.

Det begränsas av Södergatan i norr, Östra Ågatan i söder, Östra Ågatan (tidigare Västra Boulevarden) i väster och Västra Storgatan i öster. Kvartersnamnet åsyftar far och son C. J. F. Ljunggren, som här drev mekanisk verkstad m.m. under andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet.

Kvarteret utgjordes först av en tomt, senare två; i dag är det fråga om sju tomter.

Översiktlig företags- och byggnadshistorik

År 1861 startade handlanden Carl Johan Fulgentius Ljunggren gjuteri och mekanisk verkstad på södra delen av den sedan efterhand mot norr alltmer bebyggda dåtida tomten, motsvarande i stort sett hela det nuvarande kvarteret, vilken han köpte av staden och fick lagfart på 1866. Efter en höjdpunkt kring sekelskiftet 1900 för verksamheten, som omfattade tillverkning av bl.a. järngjutgods, järnvägslokomotiv, järnvägsvagnar och ångbåtar, följde tillbakagång och konkurs 1925.

Mitt på vad som blev den nuvarande tomten låg 1917 en 1862 uppförd maskinverkstadsbyggnad i en våning i tegel och invid dess norra sida en envåningsbyggnad i tegel, som inrymde bl.a. smedja; ett äldre byggnadsparti här, delvis från omkring 1875, hade tydligen 1899 byggts till i väster. Öster om denna byggnad låg friliggande ett öppet skjul. Söder om och intill verkstadsbyggnadens västra del låg norra delen av ett envånings tegelhus, som till största delen byggts om 1889 och som innehöll bl.a. olika magasinsutrymmen. Öster därom låg en gasverksbyggnad i en våning, ursprungligen uppförd tydligen 1862.
Den nuvarande tomten utgör större, södra delen av en större tomt, som byggmästarna Ola Persson och Anton Persson 1927 köpte av stadsarkitekten Per Lennart Håkanson, vilken i sin tur året innan köpt hela verkstadstomten efter Ljunggrens verkstadsaktiebolags konkurs 1925. År 1927 synes gasverksbyggnaden ha rivits. Den tidigare smedjan byggdes under året om till plåtslagareverkstad, magasin, kontor och bilgarage och den forna verkstadsbyggnaden byggdes om till ett bostadshus i två våningar med ett flertal lägenheter. Det tidigare magasinshuset i söder omändrades till lokaler för tillverkning av damcykelnät och till kontors- och lagerrum. – Omkring 1941 uppfördes ett mindre garage i öster.
Efter försäljning 1942 av delar i norr av den större tomten, bildades den här ifrågavarande tomten två år senare och överläts 1952 till Byggnadsaktiebolaget Bröderna Persson. Rivningslov för bebyggelsen på tomten gavs så 1977. Fyra år senare blev Göte och Sonja Persson ägare.
År 1988 gavs bygglov för nybyggnation av flerfamiljshus på såväl denna tomt som de båda granntomterna i norr och söder, ritade av Arkitektgården, Kristianstad. På den här ifrågavarande tomten uppfördes längs gatan ett fyravåningshus med inredd vindsvåning.
Litt.: Holmgren, Y.: Ljunggrens Verkstad. Föreningen Gamla Christianstad. Årsskrift nr 19. 1966. Kristianstad 1966.

Tomter i kvarteret C J F Ljunggren

Tomt 5

Beträffande äldre förhållanden, se inledningsvis under Översiktlig företags- och byggnadshistorik.

Mitt på vad som blev den nuvarande tomten låg 1917 en 1862 uppförd maskinverkstadsbyggnad i en våning i tegel och invid dess norra sida en envåningsbyggnad i tegel, som inrymde bl.a. smedja; ett äldre byggnadsparti här, delvis från omkring 1875, hade tydligen 1899 byggts till i väster. Öster om denna byggnad låg friliggande ett öppet skjul. Söder om och intill verkstadsbyggnadens västra del låg norra delen av ett envånings tegelhus, som till största delen byggts om 1889 och som innehöll bl.a. olika magasinsutrymmen. Öster därom låg en gasverksbyggnad i en våning, ursprungligen uppförd tydligen 1862.

Den nuvarande tomten utgör större, södra delen av en större tomt, som byggmästarna Ola Persson och Anton Persson 1927 köpte av stadsarkitekten Per Lennart Håkanson, vilken i sin tur året innan köpt hela verkstadstomten efter Ljunggrens verkstadsaktiebolags konkurs 1925. År 1927 synes gasverksbyggnaden ha rivits. Den tidigare smedjan byggdes under året om till plåtslagareverkstad, magasin, kontor och bilgarage och den forna verkstadsbyggnaden byggdes om till ett bostadshus i två våningar med ett flertal lägenheter. Det tidigare magasinshuset i söder omändrades till lokaler för tillverkning av damcykelnät och till kontors- och lagerrum. – Omkring 1941 uppfördes ett mindre garage i öster.

Efter försäljning 1942 av delar i norr av den större tomten, bildades den här ifrågavarande tomten två år senare och överläts 1952 till Byggnadsaktiebolaget Bröderna Persson. Rivningslov för bebyggelsen på tomten gavs så 1977. Fyra år senare blev Göte och Sonja Persson ägare.

År 1988 gavs bygglov för nybyggnation av flerfamiljshus på såväl denna tomt som de båda granntomterna i norr och söder, ritade av Arkitektgården, Kristianstad. På den här ifrågavarande tomten uppfördes längs gatan ett fyravåningshus med inredd vindsvåning.

Tomt 6

Västra delen. Betr äldre förhållanden, se inledningsvis under Översiktlig företags- och byggnadshistorik.

Av den nuvarande tomten, som består av huvuddelarna av tre äldre tomter längs gatan i norr, motsvarande den västra delen en under 1880- och 1890-talen separat tomt, som ägdes inom familjen Gauffin. Här fanns ett par byggnader åtminstone sedan 1870-talet, varefter senare ytterligare några tillkom; den sydligaste på tomten betecknas vid mitten av 1890-talet spritreningsverk. År 1897 förvärvades tomten av Ljunggrens verkstadsaktiebolag.

År 1899 uppfördes på denna tomt och på granntomten i öster en tvåvåningsbyggnad i tegel med ett envåningsparti vid södra sidan. Här inrymdes järnvägsvagnsfabrik och lokomotivreparationsverkstad; byggnaden utgjorde förlängning mot väster av redan befintliga byggnadsdelar av samma beskaffenhet och med samma användning. På tomten fanns vid mitten av 1910-talet också en magasinsbyggnad i tegel med ett mittparti i två våningar, uppfört omkring 1860 (tydligen ovan nämnda spritreningsverk), och envåningstillbyggnader från 1890-talet. Öster därom fanns ett öppet skjul.

Efter verkstadsbolagets konkurs 1925 köptes hela området med de båda tomterna året därpå av stadsarkitekten Per Lennart Håkanson. År 1927 förändrades de befintliga byggnaderna på den här aktuella tomten. Den tidigare fabriks- och verkstadsbyggnaden i norr kom att inrymma lokaler för affärsrörelse och envåningspartiet vid dess södra sida omändrades till bilgarage. I tvåvåningsbyggnaden i sydväst redovisas nu rum för affärsrörelse och lägenheter och vid dess norra sida såsom nybyggt ett bilgarage i tegel.

År 1937 blev köpmannen Gunnar Thuvesson ny ägare. Året därpå uppges huset vid gatan i norr innehålla bilverkstad. I det lägre partiet intill fanns bl.a. motorverkstad. År 1942 utvidgades Gunnar Thuvessons tomtinnehav mot söder och efter bygglov samma år bebyggdes gårdsplanen mellan byggnaderna i norr och söder; bilverkstaden utvidgades. På den återstående gårdsplanen i öster låg en tvätthall. Det framgår tre år senare att det var en Volvo-firma, som fanns här. Vid slutet av 1940-talet gavs bygglov för ändring av kontors- och personalutrymmen i huset i sydväst.

Gärda Lundh blev så ägare 1950. Vid slutet av årtiondet framgår att Kristianstads Automobil AB hade sin verksamhet i bl.a. byggnaderna på tomten ifråga.

Vid början av 1970-talet fanns färgbutik inrymd i norra delen av gatuhuset i norr, sedan åtminstone 1977 Bosses Färg.

Handelsbolaget Bosses Färg blev så ägare 1983 av hela den nuvarande tomten och fem år senare gavs rivningslov för verkstads- och lagerbyggnaderna i söder på den här ifrågavarande tomtdelen. År 1989 gavs bygglov för ombyggnad av tvåvåningshuset vid gatan i norr liksom f.ö. av tvåvåningsbyggnadsdelarna öster därom. På den aktuella tomtdelen ombyggdes ovanvåningen till lägenheter liksom vindsvåningen; i bottenvåningen inrymdes butiker.

Den nuvarande större fastighet, i vilken den här ifrågavarande delen ingår, hade ännu 2001 samma ägare.

Mellersta delen. Av den nuvarande tomten nr 6, som består av huvuddelarna av tre äldre tomter längs gatan i norr, utgjorde den mellersta en tomt, som bildades 1927 efter att verkstadsbolaget 1925 gått i konkurs och dess båda tomter året därpå sålts till stadsarkitekten Per Lennart Håkanson. Denne sålde 1927 den här aktuella tomten till smedmästaren, senare fabrikören G. A. Berglund. En 1899 vid gatan i norr uppförd byggnadsdel i tegel i två våningar med ett envåningsparti vid gårdssidan, som inrymt järnvägsvagnsfabrik och lokomotivverkstad, byggdes omgående om till smidesverkstad och bilverkstad samt inkörsport i väster i bottenvåningen och lägenheter i ovanvåningen. Längst i söder på tomten uppfördes ett envåningshus i dels tegel, dels trä, med förvaringsutrymmen.

År 1938 köptes fastigheten av entreprenörerna Nils Anton Rosberg och Sven Gunnar Olander. Två år senare fick de bygglov för en envånings ekonomibyggnad vid tomtens sydvästra hörn med förråd i markplanet och luftskyddsrum i källaren. Ytterligare två år senare utökades tomten f.ö. genom köp mot söder och sydöst. Åtminstone vid slutet av 1940-talet förekommer firmanamnet Rosberg & Co Verkstäder, inom branschen rörlednings- och smidesarbeten.

Den utökade tomten lades 1950 samman med granntomten i öster (som N. A. Rosberg och S. G. Olander förvärvat 1945) och denna nya tomt köptes sedan 1957 av Aktiebolaget Rosberg & Co. År 1950 fanns verkstad, smedja och kontor i bottenvåningen i gatuhuset på här ifrågavarande del, verkstad och personalutrymmen söder därom. – Vid slutet av årtiondet fanns bl.a. här Kristianstads Automobil AB.

År 1983 blev Handelsbolaget Bosses Färg ägare av den nuvarande tomten nr 6 och var så ännu 2001. År 1988 erhölls rivningslov för äldre lagerbyggnad på den ifrågavarande tomten och samma år erhöll Bosses Färg lov för ombyggnad av lagerlokaler till butik. Året därpå gavs bygglov för ombyggnad av bebyggelsen på hela den nuvarande tomten; på den här ifrågavarande tomtdelen inreddes gatuhusets vindsvåning till lägenheter.

Östra delen. Av den nuvarande tomten nr 6, som består av huvuddelarna av tre äldre tomter vid gatan i norr, utgjorde den östra en tomt, som bildades 1927 efter att verkstadsbolaget 1925 gått i konkurs och dess båda tomter året därpå köpts av stadsarkitekten Per Lennart Håkanson.

Den här ifrågavarande tomten såldes 1927 av stadsarkitekten Håkanson till byggmästaren Einar Nyström. Tomten var då bebyggd med ett 1891 uppfört tvåvåningshus i tegel vid gatan, med en vid södra sidan anslutande envåningsbyggnad, vilken tidigare innehållit vagnfabriks- och lokomotivverkstadslokaler. Ombyggnad företogs 1927-28 till kontors- och lagerrum samt inkörsport i öster i bottenvåningen och lägenheter i ovanvåningen.

År 1928 fick fastigheten ny ägare, fröken Ruth Tiberg såsom innehavare av firman Klein & Co. Året därpå uppfördes vid västra delen av envåningspartiet i en våning och i tegel ett magasin för järnvaror. Fyra år senare blev advokaten Karl Melander ägare och 1937 lät han uppföra ett garage längst i sydväst på tomten.

Sistnämnda år blev disponenten Hilding Tinder ny ägare. Han lät två år senare riva garaget och bygga ut magasinsbyggnaden mot söder. Här inrymdes sedan verkstad och garage.

År 1945 köptes fastigheten av entreprenörerna Nils Anton Rosberg och Sven Gunnar Olander, ägare av grannfastigheten i väster. De båda tomterna lades fem år senare samman till en tomt. Vid denna tid omnämns firman AB Rosberg & Co Verkstäder. År 1950 fanns i byggnaden på den här ifrågavarande tomtdelen kontors- och lagerutrymmen, verkstad och innergård söder därom. Åtminstone vid slutet av 1950-talet fanns Kristianstads Automobil AB i byggnaderna.

År 1983 blev Handelsbolaget Bosses Färg ägare av den nuvarande tomten nr 6 och var det ännu 2001. Vid något tillfälle revs gårdsbyggnaderna. År 1989 gavs bygglov för ombyggnad av de vid gatan belägna byggnadsdelarna, på den här aktuella tomtdelen till butiker i bottenvåningen och lägenheter i vindsvåningen.

F.d. fabriks- och verkstadsbyggnader, Södergatan 2, 4 och 6 - Östra Ågatan.

C J F Ljunggren 6. F.d. fabriks- och verkstadsbyggnader, Södergatan 2, 4 och 6 - Östra Ågatan. (RM)

Tomt 8

Betr äldre förhållanden, se inledningsvis under Översiktlig företags- och byggnadshistoria.

Mitt på vad som är den nutida tomten låg 1917 två byggnader intill varandra, i öster en envånings korsvirkesbyggnad, som var uppförd omkring 1894 och som inrymde vagnsverkstad, i väster ett öppet skjul. På tomtens östligaste del var västra delarna av två envåningsbyggnader belägna, en i norr i korsvirke, uppförd omkring 1897, och en i söder i tegel, uppförd omkring 1887, båda inrymmande plåtslagareverkstäder. Tomtens västligaste del upptogs främst av en varvsbassäng i anslutning till den kanal, som sträckte sig här längs kvarterets västra sida. Vid nordvästra hörnet fanns en envåningsbyggnad (anslutande till en tvåvåningsbyggnad i norr), som uppförts på 1890-talet och som användes som magasin.

Tomten ifråga utgör mindre, norra delen av en större, 1927 bildad tomt, som byggmästarna Ola Persson och Anton Persson nämnda år köpte av stadsarkitekten Per Lennart Håkanson, vilken året innan köpt hela verkstadstomten av verkstadsbolaget efter att detta 1925 gått i konkurs.

År 1927 byggdes envåningshuset i nordväst om till bl.a. bilgarage medan övriga byggnader synes ha rivits vid denna tid. Två år senare gavs bygglov för bilgarage, bl.a. en rad garage längs gatan i väster, söder om envåningshuset.

År 1942 delades den större tomten, varvid de norra delarna, motsvarande i stort sett den nuvarande tomten, såldes. Den västra delen lades samman med den av köpmannen Gunnar Thuvesson ägda granntomten norr därom, den östra delen lades samman med en av granntomterna i norr, ägd av entreprenörerna Nils Anton Rosberg och Sven Gunnar Olander. På den senare delen uppfördes i väster efter bygglov samma år en envånings magasinsbyggnad. Längre fram under årtiondet framgår att AB Rosberg & Co Verkstäder fanns här. År 1950 fanns på denna tomtdel ekonomibyggnader för förråd m.m. också vid den östra tomtgränsen.

På den västra tomtdelen fanns 1961, då Gärda Lundh var ägare, i norr personbilsverkstad, i sydost garage och lager samt i sydväst garage; detta senare var nämnda år föremål för rivning. År 1988 gavs rivningslov för de äldre verkstads- och lagerbyggnaderna på denna västra del.

År 1988 köpte Kommanditbolaget C J F Ljunggren 6 och 7 den nuvarande fastigheten, som nu avstyckats. Samma år fick den nya ägaren bygglov för ett bostadshus i vinkel in på tomten med gavel åt gatan i väster, en av Arkitektgården i Kristianstad ritad, fyra våningar hög byggnad med inredd vindsvåning.

Tomt 13

Betr äldre förhållanden, se inledningsvis under Översiktlig företags- och byggnadshistorik.

Tomten är belägen vid kvarterets nordöstra hörn och bildades 1927 efter att stadsarkitekten Per Lennart Håkanson året innan köpt verkstadsbolagets båda tomter efter konkurs 1925.

Stadsarkitekten Håkanson sålde 1927 fastigheten till fabrikören Martin Bong, som här samma år mot öster lät förlänga den befintliga, 1893 uppförda envåningstillbyggnaden vid den 1888 i tegel uppförda tvåvåningsbyggnaden (sedermera förlängd mot väster). I de tidigare järnvägsvagns- och lokomotivverkstadsbyggnaderna och i nybygget inrymdes nu bokbinderi och kartongfabrik i bottenvåningen, gymnastiksal och omklädningsrum i ovanvåningen. Samma år gavs bygglov för tak över den öppna gården i söder. År 1930 uppfördes sedan här på återstoden av tomtmarken en envånings lagerbyggnad i tegel. Bongs Fabriker Aktiebolag blev så ägare 1935 och två år senare inreddes kontor i lagerbyggnadens östra del.

År 1940 blev grosshandlaren Rudolf Adolfsson ny ägare. I varje fall från mitten av 1940-talet fanns Kristianstads Pappershandel AB här. Nämnda bolag blev så ägare 1975. Bygglov gavs såväl året därpå som 1983 för ombyggnader.

Eklanda Bygg Aktiebolag förvärvade fastigheten 1987 och Förvaltnings AB Vanneberga 1990; sistnämnda bolag var ägare ännu 2001. År 1991 gavs bygglov för omändring till kontorslokaler i såväl bottenvåningen, ovanvåningen som vindsvåningen. Här inrymdes sedan Arbetsförmedlingen. År 1998 gavs lov för omändring till lokaler för Skånes Provinsbank.

Byggnadsdelen närmast, f.d. fabriks- och verkstadsbyggnad.

C J F Ljunggren 13. Byggnadsdelen närmast, f.d. fabrik- och verkstadsbyggnad, Västra Storgatan 62 -

Tomt 14

Beträffande äldre förhållanden, se inledningsvis under Översiktlig företags- och byggnadshistorik.

År 1917 låg på vad som blev den nuvarande tomten längs gatan i norr en tvåvånings tegelbyggnad, uppförd 1873 och inrymmande mekanisk verkstad i bottenvåningen och snickerifabrik i ovanvåningen. I söder låg ännu en tvåvåningsbyggnad i tegel, uppförd till sin nedre del omkring 1869 och till sin övre del någon gång senare under tydligen 1800-talet, inrymmande bl.a. utställningslokal, arkivrum och matrum för arbetarna i bottenvåningen samt snickeri i ovanvåningen. Dessa båda byggnader finns kvar i dag liksom ett parti mellan dem i två våningar, som utgjorde gavelpartiet av ett i övrigt en våning högt hus in på gården, uppfört i tegel tydligen omkring 1865 och inrymmande maskinverkstad. Vid tomtens sydvästra hörn var en del av ett omkring 1885 uppfört tegelhus i en våning beläget, innehållande materialkontor och magasin. På tomtens norra del fanns innanför fabriks- och verkstadshuset vid gatan, envåningsbyggnader i såväl korsvirke som tegel, inrymmande plåtslageriverkstad, och söder om dem ångpanne- och ångmaskinhus i en våning i tegel, uppförda på 1880- och 1890-talen.

Den nuvarande tomten, som omfattar större delen av kvarterets östligaste del längs storgatan, bildades 1927 efter att hela verkstadsområdet året innan efter bolagets konkurs 1925 köpts av stadsarkitekten Per Lennart Håkanson.

Tomten såldes 1927 av den nye ägaren till byggmästarna Ola Persson och Anton Persson, vilka samma år efter rivning av gårdsbyggnaderna omändrade gatubyggnaderna. I den norra inreddes en butik längst i norr i bottenvåningen; i övrigt var det i denna våning och i ovanvåningen fråga om lägenheter liksom på vinden längst i norr och söder. I den södra byggnaden inrymdes tre butiker, i övrigt lägenheter i båda våningarna. Bygglov gavs samma år också för ett mindre garage inne på tomten.

År 1952 blev Byggnadsaktiebolaget Bröderna Persson ägare. Fem år senare omändrades butikslokalen längst i norr till bilutställningslokal. Bygglov gavs sedan 1967 för inredande av vindsvåningarna; båda togs nu helt i anspråk för lägenheter. Butiken längst i norr omändrades till pizzarestaurang efter bygglov 1982. – Sedan 1997 är AB Kristianstadsbyggen ägare av fastigheten.

Tomt 15

Betr äldre förhållanden, se inledningsvis under Översiktlig företags- och byggnadsteknik.

År 1917 fanns på vad som blev den nuvarande tomten längs gatan i söder två byggnader. Den västra, en tvåvåningsbyggnad i tegel, som uppförts 1861, inrymde i bottenvåningen bl.a. material- och modellsal samt tapetserarelokal och i ovanvåningen en bostadslägenhet. Den östra, en vinkelbyggnad sträckande sig ett stycke norrut längs gatan i öster och uppförd 1874 i två våningar i tegel, inrymde i bottenvåningen inkörsport, kontorsrum och portvaktsbostad samt i ovanvåningen, som anges ha inretts 1881-82, disponentbostad. På tomtens norra del låg ungefär södra halvan av en omkring 1885 uppförd envåningsbyggnad i tegel med materialkontor och magasin.

Denna kvarterets sydostligaste tomt bildades 1927 efter att hela verkstadsområdet året innan efter bolagets konkurs 1925 köpts av stadsarkitekten Per Lennart Håkanson.

Båda husen förändrades 1926-27 till renodlade bostadshus. Gårdsbyggnaden revs. Stadsarkitekten Håkanson sålde sedan fastigheten 1937 till läroverksadjunkten Kurt Collvin, vars dödsbo 1960 sålde till avdelningschefen Sven Schalling.

År 1970 blev revisorn Börje Olandersson ägare och fick samma år bygglov för inredande av kontor i vindsvåningen i den östra byggnaden. Fem år senare gavs lov för utökning av dessa lokaler, i den närmaste delen av den västra byggnaden.

Fastigheten köptes 1980 av AB Kristianstads Kylservice, ägare ännu 2001.

Bostads- och kontorsbyggnader i förgrunden, Östra Ågatan 3-Västra Storgatan 66, mitten av 1920-talet

C J F Ljunggren 15. Bostads- och kontorsbyggnader i förgrunden, Östra Ågatan 3-Västra Storgatan 66,

Tomt 16

Betr äldre förhållanden, se inledningsvis under Översiktlig företags- och byggnadshistorik.

År 1917 fanns på vad som blev den nuvarande tomten en järngjuteribyggnad i tegel i en våning med långsida åt gatan i söder, uppförd 1861. Vid dess norra sida fanns i väster en 1884 uppförd vinkelbyggnad för gjuteriet i tegel i en våning, vid vars norra ände snart därefter uppförts byggnader för materialbod och avträde, till största delen ombyggda 1889; år 1917 fanns närmast gjuteriet portgenomkörsel.

Denna tomt i sydväst bildades 1927 efter att hela verkstadsområdet året innan efter bolagets konkurs 1925 förvärvats av stadsarkitekten Per Lennart Håkanson.

Tomten såldes 1927 till Gustaf Franklin m.fl., vilka stod bakom Nya Gjuteriet, som i lokalerna fortsatte gjutgodstillverkningen till enligt uppgift 1959. Året då försäljningen skedde angavs den äldsta gjuteribyggnaden, som undergått förändring 1916-17, innehålla järn- och metallgjuteri och byggnadsdelen i vinkel norr därom magasin för järn, sand m.m., avträdeshus och ångspruta. Fyra år senare anges sistnämnda byggnadsdel innehålla bl.a. modellkammare, rensrum, vågrum och förrådsrum. – År 1958 gavs lov för ändring av gjuterilokalerna till lager och kontorsrum.

År 1964 såldes fastigheten till Rörledningsfirman Rosberg & Olander Aktiebolag, senare benämnd Y.B.-Rör i Kristianstad Aktiebolag, med verksamhet här.

Efter att ha haft ytterligare en ägare, köptes fastigheten 1988 av civilekonomen Mats Persson. Samma år revs den gamla gjuteribyggnaden med vinkelbyggnad och bygglov gavs för nybyggnation av bostadshus inom kvarterets västra del, ritade av Arkitektgården i Kristianstad; på den här ifrågavarande tomten uppfördes i vinkel längs gatan ett tre våningar högt hus med inredd vindsvåning. – År 1990 köptes fastigheten av Förvaltnings AB Sappören, ägare ännu 2001.

Gjuteribyggnad, Östra Ågatan 1, 1882.

C J F Ljunggren 16. Gjuteribyggnad, Östra Ågatan 1, 1882.(RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?