Detta är en bild från kvarteret Sappören.

Detta kvarter är beläget söder om själva fästningsstaden, på tomtmark, som blev tillgänglig efter raseringen av befästningsverkens södra delar vid slutet av 1850-talet.

Det begränsas av Södergatan i norr, Mäster Jörgensgatan (tidigare Stora Kaningatan) i söder, Västra Storgatan i väster och Milnergatan (tidigare Lilla Kaningatan) i öster. Kvartersnamnet åsyftar speciell kategori av militär personal i äldre tid.

Kvarteret består i dag av en tomt, nr 4. Tidigare var det fråga om tre tomter.

Tomter i kvarteret Sappören

Tomt 4

Denna äldre tomt ägdes i varje fall sedan 1869 av byggmästaren Carl Gustaf Swensson. Året innan hade vid gatan i väster uppförts ett bostadshus i tegel i två våningar.

Nordvästra delen. År 1869 tillkom ett mindre bostadshus i sydost inne på tomten, ett tvåvånings halvhus i korsvirke. Efter bygglov 1878 uppfördes så ett tvåvånings bostadshus i tegel med inkörsport längs gatan i norr, utformat i öster som ett gavelparti för att svara mot det äldre storgatehusets gavelparti i väster.

År 1901 blev grosshandlaren Frans J. Lyzell ägare av fastigheten, som senare samma år övergick i fem personer Lyzells ägo. Efter bygglov 1902 inreddes butik med skyltfönster i norra änden av huset vid gatan i väster. Åtta år senare gavs lov för ändring när det gällde skyltfönsterplaceringen. – Vid mitten av 1930-talet ägdes fastigheten av notarien Carl-Eric Lyzell.

Byggnadsaktiebolaget Bröderna Persson köpte fastigheten 1954. Två år tidigare hade detta bolag förvärvat granntomten i öster och ett år senare förvärvades granntomten i söder. De tre tomterna lades så samman 1957; vid denna tid synes gårdshuset i sydost inte längre ha funnits kvar. Nämnda år erhölls bygglov för ett nytt bostadshus. Detta, som var ritat av arkitekt SAR Gustav Kindt, Kristianstad, uppfördes i sex våningars höjd i norr på den nya tomten. Vid gatan i väster uppfördes en envåningsbyggnad. Så gott som hela tomten i övrigt togs i bruk för en förhöjd gårdsplan med garage under. Det stora huset inreddes till bostäder utom i bottenvåningens västligaste del; hit förlades kontor och tandläkarmottagning. Källaren i denna del togs i anspråk för Svenssons Herr- och Damskrädderi. I envåningshuset inreddes kontorslokaler.  

År 1997 köpte AB Kristianstadsbyggen fastigheten.

Östra delen. Denna äldre tomt ägdes åtminstone sedan andra hälften av 1870-talet av tegelmästaren Per Hansson Granat. Efter bygglov 1877 lät han här uppföra ett relativt långt bostadshus i tegel i två våningar längs gatan i norr, en gårdslänga, ett halvhus i korsvirke i två våningar längs västra tomtgränsen med bl.a. avträden samt eventuellt också en fristående byggnad, som omkring 1905 uppges vara i korsvirke i två våningar och inrymma avträden och vindsloft.

Förre tegelmästaren Granat dog 1883. Bland arvingarna stod sedan dottern Amanda Granat som ensam ägare 1913. Tydligen 1930 lät hon uppföra en mindre envåningsbyggnad i trä vid gatan i söder intill avträdesbyggnaden, använd för förvaringsändamål.

Amanda Granats dödsbo sålde 1941 till byggmästarna Ola Persson och Anton Persson. Omkring tio år senare övergick fastigheten i Byggnadsaktiebolaget Bröderna Perssons ägo. Detta bolag köpte 1954 och 1955 också de båda övriga tomterna i kvarteret och alla tre lades samman 1957; vid denna tid synes endast gatuhuset i norr ha funnits kvar på den ifrågavarande tomten.

Betr. nybyggnation efter bygglov 1957 och senare ägare, se under Nordvästra delen.

Sydvästra delen. Denna äldre tomt ägdes åtminstone sedan 1869 av timmermannen Anders Nilsson. Året innan hade här vid gatan i väster uppförts ett bostadshus i tegel i två våningar och 1869 uppfördes ett mindre korsvirkeshus, ett halvhus i två våningar i nordost på tomten med packhus, brygghus och snickareverkstad. De båda byggnaderna var sammanbyggda med byggnaderna på granntomten i norr och det var uppenbarligen fråga om ett samordnat byggprojekt. Bygglov gavs så 1879 för en uthuslänga, ett halvhus i en våning, längs norra tomtgränsen. Det äldre gårdshuset i nordost uppges 1901 innehålla bl.a. lägenhet och verkstad samt 1918, när byggmästaren Anders Nilssons sterbhus blivit ägare, ett par mindre lägenheter.

Sistnämnda år förvärvades fastigheten av fabrikören, smedmästaren G. A. Berglund. Den norra gårdslängan uppges vid denna tid vara uppförd av dels tegel, dels korsvirke och innehålla tvättstuga, vedbodar och klosetter. År 1932 innehöll nämnda länga också en skomakareverkstad. Nu omnämns också en envåningsbyggnad i tegel och trä med vedbodar i sydost på tomten, med gavel åt gatan, och en därtill anslutande envåningsbyggnad i trä med förvaringsrum längs gatan i söder. För dessa båda byggnader anges åldern vara okänd. – Fabrikören Berglund var ägare åtminstone ännu vid mitten av 1930-talet.

Byggnadsaktiebolaget Bröderna Persson köpte fastigheten 1955. Åren dessförinnan hade bolaget förvärvat de båda övriga fastigheterna i kvarteret och 1957 lades de samman till en tomt; vid denna tid synes de båda gårdsbyggnaderna i öster och östra delen av byggnaden i söder inte längre ha funnits kvar.

Betr. nybyggnation efter bygglov 1957 och senare ägare, se under Nordvästra delen.

Södergatan 10A, 10B, 12A och 12B, Kristianstad, senast 1901.

Sappören 4 (tid. 1 o. 2). Närmast nr 1 o. bortom nr 2, Södergatan 10A, 12A o 12 B, senast 1901. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?