Kvarteret Båthamnen

Detta är en bild från kvarteret Båthamnen.

Kvarteret är beläget utanför och väster om den forna fästningsstadens norra del på mark, som före befästningsverkets raserande vid slutat av 1850-talet benämndes Commendantsbetet.

Det begränsas av promenadstråk i norr, promenadstråk och Tivolibadsgatan i söder, promenadstråk och därutanför Helge i väster samt lokalgata i öster. Namnet åsyftar den båthamn, som tidigare fanns här.

Kvarteret utgörs av en tomt, nr 1.

Tomter i kvarteret Båthamnen

Tomt 1

Sydligaste delen av tomten, som tillhör Kristianstads kommun och som dessförinnan tillhört staden, utgjordes fram till första hälften av 1870-talet av västligaste delen av den kanal, som sträckte sig tvärs igenom staden och som till största delen lades igen vid nämnda tid.

På karta från omkring 1855 betecknas den västra delen därav utanför den forna fästningen som ”Båthamn”. Området norr därom ingick i nämnda Commendantsbetet. Förmodligen i samband med eller strax efter ovan nämnda igenläggning, tydligen senast 1878, utvidgades båthamnens västra del norrut till en hamnbassäng, en ny båthamn, som också fungerade som genomfart för trafiken till den kanal, som under några decennier sträckte sig norrut från dess nordöstra hörn.

År 1953 påbörjades utfyllnad av båthamnen och på det nyvunna markområdet uppfördes ett badhus, som invigdes hösten 1957. Det var ritat av arkitekt SAR Robert Larsson, Kristianstad. Det uppfördes i tegel med glasade väggpartier mot söder och väster i vinkel i till största delen två våningars höjd, dock endast i öster med två våningsplan, och med entréparti, kontor m.m. i söder och norr därom karbadsrum, hytter bastu m.m. samt barnbassäng i bottenvåningen och hytter, omklädningsrum, bastu m.m. i ovanvåningen. I vinkeln mot väster i norr inrymdes en 25 m-bassäng och åskådarplatser. Vid norra sidan uppfördes huvudsakligen i en vånings höjd utrymmen för reningsverk, maskinhall, pannrum m.m. – År 1978 gavs bygglov för en mindre lagertillbyggnad vid norra sidan.

En omfattande om- och tillbyggnad utfördes efter bygglov 1994. Främst var det fråga om att platsen väster och söder om det i vinkel byggda badhuset togs i anspråk för en tillbyggnad, som kom att skjuta fram ett stycke mot söder i förhållande till gavelpartiet med entrén. I simhallen här inrymdes en större simbassäng; delen med den äldre stora bassängen benämndes nu badhall. Omändringsarbeten utfördes i båda våningarna i den östra byggnadsdelen. – År 2000 gavs bygglov för tillbyggnad av ett mindre kemikalieförråd vid norra sidan.

Båthamn, fr. V. 1901

Båthamnen 1. Båthamn, fr. V, 1901. (RM)

Badhus (före utbyggnad) Tivolibadsgatan 4, Kristianstad

Båthamnen 1. Badhus (före utbyggnad), Tivolibadsgatan 4. (RM)

Badhus (före utbyggnad) Tivolibadsgatan 4

Båthamnen 1. Badhus (före utbyggnad), Tivolibadsgatan 4. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?