Detta kvarter är beläget västerut i förhållande till Lilla Torg och begränsas av Cardellsgatan (tidigare Wästra Tvärgatan) i norr, Döbelnsgatan (tidigare Lasarettsgatan) i söder, Västra Boulevarden (tidigare Westra Boulevardsgatan) i väster och Västra Vallgatan (tidigare Westra Smalgatan) i öster.

Detta är en bild från kvarteret Kommendanten.

Det utökades mot väster efter befästningsverkens raserande här vid mitten av 1800-talet men har bibehållit sin gamla begränsning mot öster, mot f.d. smalgatan, som här uppvisar sin gamla bredd. - Kvartersnamnet har militär anknytning.

Kvarteret uppvisar ännu en påfallande oregelbunden tomtindelning i sin östra del. I dag finns fem tomter, nr 1, 2, 3, 7 och 8.

Tomter i kvarteret Kommendanten

Tomt 1

Denna tomt består av dels ett par äldre tomter i öster, dels f.d. gatumark och mark, som erhållits efter vallens rasering i väster.

År 1876 låg i öster ännu två gårdar, av vilka den västra bestod av tre boningshus och ett uthus och den östra av två boningshus och två uthus. Den sistnämnda gårdens norra boningshus låg indraget ett par meter från gatan. Väster härom låg en obebyggd tomt.

Dessa byggnader revs snart härefter inför uppförandet av grosshandlaren John Wahlbergs nybygge, som stod färdigt 1877. För ritningarna svarade domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall. Byggnaden består av ett vinkelhus i tegel i tre våningar längs de båda gatorna och omsluter tillsammans med ett likaså i tegel och i tre våningar uppfört halvhus i vinkel inne på tomten, en gårdsplan. Gatubyggnaden inrymde 1878 uteslutande lägenheter, varav två var försedda med balkonger, och inkörsport. Också gårdshuset inrymde lägenheter.

Familjen Wahlberg var sedan ägare av gården, i vilken förändringar företogs på 1920-talet, fram till 1935, då Fastighetsföreningen Sirius u.p.a., ägare ännu 2001, köpte den. Samma år gavs bygglov för omändring av en av lägenheterna till ordenslokal för Siriusorden; vid gatan i norr inreddes ordenssal och i väster sällskapsrum. Byggnaden kom också att inrymma hotellrörelse.

Hörnhuset närmast, Västra Boulevarden 37 - Döbelnsgatan 1, Kristianstad, senast omkr. 1900.

Kommendanten 7. Hörnhuset närmast, Västra Boulevarden 37 - Döbelnsgatan 1, senast omkr. 1900. (RM)

Cardellsgatan 2, Kristianstad, 1983.

Kommendanten 1. Cardellsgatan 2, 1983. (RM)

Tomt 2

Detta är en av kvarterets äldre tomter med oregelbunden form. Boningshuset här ligger indraget ett par meter från gatan i norr (liksom fallet var för ett äldre grannhus i väster).

År 1828 beskrivs huset, som då ägdes av arbetskarlen Mårten Jönsson, som en tvåvåningsbyggnad i korsvirke med en ovanvåning, som var bredare än bottenvåningen och som således förefaller ha varit utkragad. Huset innehöll boningsrum. Om åldern ges ingen upplysning men äldre än från 1790-talet förefaller byggnaden inte vara; år 1791 låg här ett envåningshus i skiftesverk.

På 1890-talet köptes fastigheten av hustrun Elna Carlqvist. Under hennes tid, efter bygglov 1902, blev åtminstone gatufasaden avsevärt förändrad. I bottenvåningen tillkom ett tredje skyltfönster utöver två redan befintliga och i ovanvåningen förstorades fönstren. Huset försågs också med två vindskupor. År 1905 gavs bygglov för ett järnräcke i gatulinjen framför den smala trädgårdsremsan, troligen det nuvarande staketet. Längre fram i tiden fanns jästhandel i huset. – År 1928 blev Gerda Carlqvist ensam ägare och var så fram till 1953.

Under 1960- och 1970-talen ägdes fastigheten, som är bebyggd också med en liten halvlänga i korsvirke vid södra sidan av gatuhuset, av grannen i väster, Fastighetsföreningen Sirius, som sedan sålde 1981 till Anne-Christine Rydén. Hon i sin tur sålde 1998 till Ulla och Jan Petersson.

Cardellsgatan 4, Kristianstad, 1978.

Kommendanten 2. Cardellsgatan 4, 1978. (RM)

ästra Vallgatan - Cardellsgatan 6, Kristianstad, 1983.

Kommendanten 2. Huset t.h., Cardellsgatan 4. Kommendanten 3. Hörnhuset Västra Vallgatan-Cardellsgatan 6, 1983. (RM)

Tomt 3

Denna hörntomt i nordöst upptas helt av ett tvåvåningshus. I början av 1830-talet beskrivs huset som ett envånings korsvirkeshus. Det innehöll en lägenhet och några mindre vindsrum. Ägare var hattmakaren Swen Björkqwist.

Postiljonen Per Nilsson ägde huset 1851 och fick då ritningar till ombyggnad godkända. Det är möjligt att det gamla envåningshuset nu påbyggdes med en andra våning.

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ägdes huset av skomakaren Olof Holmqvist och rimligen hade han här sin verkstad och kanske också butik. Vid mitten av 1930-talet fanns i alla händelser en butik i bottenvåningen. Efter bygglov 1937 omändrades denna butiks båda fönster mot norr till dörr respektive skyltfönster.

Kristianstads stad köpte fastigheten 1965 med avsikt att riva huset och därigenom få till stånd en breddning av Västra Vallgatan. Under andra hälften av 1970-talet blev sedan rivning aktuell men beslut fattades att i stället utbjuda fastigheten till försäljning. Den fick nya ägare 1979, Arne och Margit Jönsson, och i samband med upprustning återskapades husets äldre utseende.
År 2000 köptes fastigheten av Hylénska gården AB.

Västra Vallgatan - Cardellsgatan 6, Kristianstad, 1978.

Kommendanten 3. Västra Vallgatan - Cardellsgatan 6, 1978.(RM)

Tomt 7

Denna tomt, som liksom granntomten i norr består av såväl äldre tomtmark som gatumark (den gamla vallgatan) och f.d. vallmark, var före det nuvarande husets tillkomst bebyggd på sin östra del medan den västra var obebyggd.

År 1868, således efter att vallen raserats och boulevardgatan lagts ut, bestod bebyggelsen av ett envåningshus i korsvirke vid gatan i söder, vars ålder var obekant och som reparerats senast 1867, samt tre mindre byggnader inne på tomten, alla uppförda 1868. De var två våningar höga, två av dem uppförda i korsvirke och den tredje i tegel. De innehöll lägenheter.

År 1887 uppfördes ett nytt hus på tomten efter att de äldre byggnaderna rivits. Byggmästaren Per Sunesson hade samma år blivit ägare. Byggnaden uppfördes i tre våningar av tegel i vinkel längs de båda gatorna och med en vinkel i öster in på tomten. Inkörsport och lägenheter samt därtill badrum och klosetter i en utbyggnad av plåt vid gårdssidan, inrymdes då huset stod färdigt.

Efter två år sålde byggmästaren Sunesson fastigheten till landssekreteraren Carl Arcadius Olson, som sedan år 1900 sålde vidare till landssekreteraren Wilhelm Ehrenborg. Medlemmar av familjen Ehrenborg var sedan ägare till 1945, då Kristianstads Magasin- och Handels A/B köpte fastigheten. – I samband med omändringsarbeten 1935 hade tillkommit ingång på hörnet och Firma Conrad Arkell med bl.a. konfektionsrörelse fanns här åtminstone under 1940-talets första hälft.

År 1960 blev Elga Kårestam ägare och 1990 hennes dödsbo.

Tomt 8

Denna tomt är bebyggd med ett tvåvåningshus i korsvirke, som 1830 uppgavs vara omkring 30 år gammalt och som i så fall således var uppfört omkring 1800. Det inrymde inkörsport, boningsrum och vedbod i bottenvåningen samt boningsrum i ovanvåningen.

Norra delen. Tillträde till den senare skedde via en liten tillbyggnad i trä med trappa från gården. År 1830 ägdes huset av urmakaremästaren Göran Hörlin, som sedan lät företaga reparationer fem år senare. Också 1860 utfördes förändringar: trapphustillbygget revs och ersattes av ett nytt i korsvirke.

En brandförsäkring 1907 med tillhörande tomtritning upplyser om att sergeanten Elof Svensson året innan låtit utföra betydande reparationer. En murad rökugn med järndörr, som nämns nu, kan tänkas ha tillkommit vid detta tillfälle. Ritningen visar, att det vid södra änden av gårdsfasaden fanns en liten tillbyggnad.

Efter att ha haft ett flertal olika ägare under andra hälften av 1900-talet, köptes fastigheten 1988 av Kommendanten kommanditbolag, som lät rusta upp huset och inreda kontorslokaler. År 1994 blev AB Kristianstadsbyggen ägare och fem år senare lades fastigheten samman med ett par grannfastigheter.

Sydöstra delen. Tomten är bebyggd med ett komplex av olika byggnader, hus längs gatorna i öster och söder och några byggnader inne på tomten, alla omslutande en mindre gårdsplan.

Kopparslagaren Jonas Rosenqvist var ägare av gården när den brandförsäkrades 1828. Längs smalgatan och nående fram till gatan i söder låg huvudbyggnaden, uppförd i två våningars höjd och i korsvirke. Den uppgavs vara omkring 40 år gammal, alltså i så fall uppförd omkring 1788, och hade blivit betydligt reparerad 1827. I bottenvåningen fanns boningsrum och brygghus, i ovanvåningen boningsrum. Uppenbarligen i anslutning till denna byggnads gårdssida fanns ett litet envånings halvhus i korsvirke, innehållande kök, som var uppfört omkring 1798. Vidare fanns en korsvirkeslänga med en vägg av trä, belägen längs gatan i söder, en länga i väster, bestående av korsvirke i bottenvåningen och skiftesverk i ovanvåningen, en inne på tomten i väster liggande skiftesverkslänga, en vedhammel och ett hemlighus. – Alla dessa sistnämnda byggnader var inte upptagna i försäkringen och blev inte föremål för närmare beskrivning.

Tjugo år senare tecknades försäkring också på en byggnad längs gatan i söder. Den beskrivs som en två våningar hög korsvirkesbyggnad, inrymmande inkörsport och boningsrum, som var omkring tio år gammal och således var uppförd omkring 1838. Detta innebär att den ersatt den tidigare omnämnda byggnaden här. Fortfarande omnämns övriga tidigare upptagna, ej försäkrade byggnader.

År 1865 ägdes gården av kopparslagareänkan Catrina Rosenqvist. De två byggnaderna längs gatorna hade blivit betydligt reparerade året innan. Nu beskrivs närmare de två gårdsbyggnaderna, dock utan att lägena klart framgår. Den ena var ett tvåvånings korsvirkeshus, uppfört omkring 1795 och betydligt reparerat 1858, som inrymde kopparslagareverkstad i bottenvåningen och godsmagasin i ovanvåningen. Den andra var ett tvåvånings halvhus i korsvirke, uppfört omkring 1815 och innehållande stall.

Ny beskrivning erhålls i en brandförsäkring 1935. I de två byggnaderna längs gatorna fanns boningsrum liksom i den tillbyggnad på gården, som i äldre tid inrymt kök och som nu var två våningar hög. I vad som kan ha varit den tidigare verkstadsbyggnaden fanns lägenheter och förvaringsrum och i vad som kan ha varit den tidigare stallbyggnaden fanns vedbodar och avträden.

Åldersuppgifterna i brandförsäkringarna kan i vissa fall tänkas vara felaktiga. I samband med upprustningsarbeten under 1997 och 1998 har den i försäkringar upptagna, ovan nämnda längs vallgatan liggande och fram till gatan i söder nående byggnaden redovisats som två olika byggnader, en längs vallgatan, uppförd enligt uppgift eventuellt framemot 1780 men kanske innehållande delar av ett äldre hus, och en på själva hörnet, utgörande gårdens äldsta byggnad.

Under andra hälften av 1900-talet fanns i hörnhuset ”Skostandard” och i byggnaden längs vallgatan skomakeri. Tidigare fanns vid gatan i söder Thilda Svenssons Café. Vad gäller ägare, tillhörde fastigheten medlemmar av familjen Rosenqvist till 1893. Litteratören Knut Emanuel Holmgren blev så ägare 1920. Landsfiskalen Allan Holmgren sålde 1945 till Nils Johnsson, vilken 1987 överlät fastigheten till Ulla-Britt Sjöström och Marianne Olsson. År 1994 blev AB Kristianstadsbyggen ägare och fem år senare lades fastigheten samman med ett par grannfastigheter.

Sydvästra delen. Denna tomt är bebyggd på fyra sidor kring en liten gårdsplan. Fastigheten köptes 1906 av Josefina Löfstedt, som samma år erhöll bygglov för olika förändringar: inredande av butik i bottenvåningen, inbyggnad av trappa till ovanvåningen och påbyggnad med en våning av västra gårdsbyggnaden m.m. Efter ombyggnadsarbetena bestod gården av tvåvåningsbyggnader i korsvirke i norr, söder och väster samt därtill en envåningsbyggnad i öster. Utöver butiken fanns lägenheter. Åldersuppgifter saknas.

– I samband med under Sydöstra delen nämnda upprustningsarbeten har det dock bedömts, att bottenvåningen i gatuhuset kan ha uppförts under 1780-talet och senare byggts på, att norra längan troligen fanns på 1780-talet och att västra längans bottenvåning uppförts på 1800-talet.

Vid början av 1930-talet, då gården ägdes av målaremästaren Nils P. Dahlqvist, inrymde den lägenheter samt rum för affärsrörelse och lager. Här drevs färghandel.

År 1962 sålde Britta Dahlqvist till Nils Johnsson, som 1987 överlät fastigheten till Ulla-Britt Sjöström och Marianne Olsson, vilka i sin tur 1994 sålde till AB Kristianstadsbyggen. Fem år senare lades fastigheten samman med ett par grannfastigheter.

Döbelnsgatan 5 - Västra Vallgatan, Kristianstad, 1939.

Kommendanten 8 (tid. 5). Hörnhuset och huset bortom, Döbelnsgatan 5 - Västra Vallgatan, 1939. (RM)

Döbelnsgatan 3, Kristianstad, 1978.

Kommendanten 8 (tid. 6). Tvåvåningshuset i mitten, Döbelnsgatan 3, 1978. (RM)

Döbelnsgatan 5 - Västra Vallgatan, Kristianstad, 1954.

Kommendanten 8 (tid. 5). Döbelnsgatan 5 - Västra Vallgatan, 1954. (RM)

Västra Vallgatan 26, Kristianstad, 1983.

Kommendanten 8 (tid. 4). Västra Vallgatan 26, 1983. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?