Detta är en bild från kvarteret Residenset.

Kvarteret är beläget dels på i äldre tid obebyggd mark alldeles söder om den gamla fästningsstadens sydvästligaste kvarter och innanför en av bastionerna, dels på mark som erhållits efter vallens raserande här omkring 1850.

Det begränsas av Södra Kaserngatan i norr, Residensgatan i söder, Västra Boulevarden (tidigare Westra Boulevardgatan) i väster och Västra Vallgatan (tidigare Gjuterigatan) i öster. Kvartersnamn syftar på den länsresidensbyggnad, som uppfördes här.

Kvarteret utgörs av en tomt, nr 1.

Tomter i kvarteret Residenset

Tomt 1

Efter vallens rasering låg på 1850-talet på tomtens västra del av en militär byggnad, ett förvaringshus för fältförråd.

Denna byggnad låg endast kvar tills dess att tomten togs i bruk för Länsresidenset, som uppfördes under slutet av 1850-talet av murmästaren Måns Holmgren efter ritningar av arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander och som stod färdigt för inflyttning 1860. Byggnaden uppfördes i två våningar i putsat tegel utmed tomtens södra sida, mot gatan och en söder därom belägen öppen plats, och med en envåningsflygel mot norr vid vardera änden. Längs tomtens norra sida uppfördes i tegel en envåningsbyggnad, som inrymde stall- och ekonomiutrymmen. Murar i väster och öster förband de olika byggnaderna.

- I huvudbyggnadens ovanvåning fanns landshövdingens tjänstebostad och i bottenvåningen ämbetslokaler för bl.a. landskansli och landskontor. I den västra flygeln fanns kök.

År 1924 påbyggdes de båda flyglarna med ännu en våning och 1935 förklarades länsresidenset för statligt byggnadsminne. Under andra hälften av 1930-talet revs stallbyggnaden i norr och murarna i väster och öster och ersattes längs gatorna med kontorsbyggnader i två våningar, åtminstone längre fram för lantmäteriet. För ritningarna stod länsarkitekterna N. Blanck och M. Carlman. År 1940 gavs så lov för tillbyggnad av skyddsrum. - År 1987 gavs lov för ombyggnad av lantmäteriets arkiv i byggnaden vid gatan i norr.

I och med de båda skånska länens sammanslagning 1997 upphörde residensets gamla funktion som landshövdingebostad.

Litt.: Friström, S.: Länsresidenset. Kristianstadsbladet/Långlördagsbladet nr 7 1994.

Residensgatan 1, Kristianstad.

Residenset 1. Residensgatan 1. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?