Bild på Näsby gård, tagen i samband med Byggnadsvårdspriset.

Vinnare av byggnadsvårdspriset 2024. Fotograf Katarina Olsson

Kristianstads kommun delar årligen ut ett byggnadsvårdspris i samband med kommunens födelsedag, för att uppmärksamma insatser inom byggnadsmiljöområdet ur ett kulturmiljöperspektiv.

Byggnadsvårdspris

Kristianstads kommun delar årligen med början 2020 ut, i samband med kommunens födelsedag den 22 maj, ett byggnadsvårdspris i form av en plakett samt ett diplom. Priset delas ut till den person eller de personer som på ett dokumenterat sätt har uträttat en i Kristianstads kommun betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet ur ett kulturmiljöperspektiv. Pristagaren utses av byggnadsnämnden.

Vem kan få priset?

Vem som helst får föreslå pristagare till byggnadsvårdspriset. Byggnadsnämnden utser en priskommitté som utser vinnaren. Priset delas ut till en person eller personer, ett företag, en organisation, en förening eller en skolklass. Vinnaren eller vinnarna ska på ett dokumenterat sätt ha uträttat en i Kristianstads kommun betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet ur ett kulturmiljöperspektiv.

Vinnare byggnadsvårdspris

Byggnadsmiljöpriset delades från och med år 2021 upp i byggnadsvårdspris och arkitekturpris. Byggnadsvårdspriset delas ut av byggnadsnämnden. Här presenteras alla pristagare från år 2021med motivering till utmärkelsen.

2024 Näsby Gård

Byggnadsvårdspris för 2024 tilldelas Näsby Gård, som har renoverats med omsorg av Jörgen Pettersson, Torbjörn och Boel Axelsson.

Byggnadsnämndens motivering:

Näsby gård är ett gott exempel på återbruk av äldre ekonomibyggnader, i den aktuella längan är det i dag ett gårdshotell som erbjuder både kontor, konferens- och festmöjligheter. Ägarna har strävat efter att återbruka och låta byggnaderna tala och berätta om dess historia och konstruktion. Mycket av de moderna installationerna redovisas öppet i konstruktionen eller återanvänds i nya sammanhang. Känslan man vill förmedla är en gammal kulturhistorisk byggnad som har uppgraderats med nytt innehåll, teknik och design, vilket de har lyckats fint med.

2023 Viktoria Åkesson och Patrick Lorén

Byggnadsvårdspriset för 2023 tilldelas Viktoria Åkesson och Patrick Lorén.

Byggnadsnämndens motivering:

De stolta ägarna till en PL Håkansson-villa på Egna hem, tilldelas 2023 års Byggnadsvårdspris för att de återskapat den vackra 1920-tals villans arkitektoniska kvaliteter. Med stor respekt, intresse och ödmjukhet inför traditionella material och metoder har de bit för bit återtagit byggnadens utseende från de okänsliga renoveringar och tillbyggnader som utfördes under 1960-talen. Huset har nu fått tillbaka sin slätputsade ljusa fasad och tillbyggnaden har givits en stildräkt som är väl anpassad till byggnaden och tomten i sin helhet.

Genom sitt omfattande arbete och noggrannhet om både helhet och detaljer har de skapat en byggnad som är en god förebild för byggnadsvården i allmänhet och för Egna hem i synnerhet.

2022 Viveca Dettmark

Byggnadsvårdspriset för 2022 tilldelas Viveca Dettmark.

Byggnadsnämndens motivering:
Det stilfulla jugendhuset med det vackra hörntornet som flankerar Sjöcronas gata i kvarteret Åsen har under 2019-2022 genomgått en varsam restaurering. I egenskap av ordförande i BRF Cornelius Sjöcrona har Viveca Dettmark varit högst delaktig i arbetet, för vilket årets Byggnadsvårdspris delas ut. Ett axplock av de utsmyckningar och arkitektoniska elementet som gör byggnaden till ett smycke är till exempel mjukt rundade balkonger med sirliga gjutjärnsräcken. Byggnaden har också en tidstypisk plåtinklädd tornspira med avslutande toppkula. Lägg sedan till vackert slingrande växtornamentik som smyckar fasaden och de välkomnande, robusta portarna.

I restaureringsarbetet har bostadsrättsföreningen inte bara gjort resan från standardlösningar utan vågat ta steget till en förnyelse i samklang med arkitekturen och de ursprungliga materialen. Det gäller i synnerhet arbetet med att restaurera originalfönstren och förse dessa med en invändig isolerruta. Genom hela arbetet har Viveca varit en drivande kraft och fört processen framåt mot det resultat vi ser i dag. Föreningen är en förebild då de visar att det är fullt möjligt att äga och förvalta en arkitekturhistorisk värdefull byggnad utan att ge avkall på vare sig de kulturhistoriska värdena eller på modern boendekomfort. Viveca Dettmark har med entusiasm och energi arbetat för att restaurera originalfönster, återskapa tidigare kulörer och bevara den fantastiska arkitekturen.

2021 Blåherremölla

Byggnadsvårdspriset för 2021 tilldelas Ingmar Melin och Blåherremölla.

Byggnadsnämndens motivering:
På Blåherremölla tar man tillvara kunskap, förmedlar historia och visar i praktiken hur man låter en ålderdomlig kvarn fortsätta verka i ett nytt sammanhang. Med byggnaderna som källa arbetar Ingmar fram ny kunskap och missar inte ett tillfälle att lyssna på bygdens historia och förmedlar denna stolt vidare, kryddat med hantverksskicklighet och kärlek till beprövade material och metoder.

Blåherremölla är ett unikt besöksmål där man får möta hantverk på flera sätt, dels genom malning av säd i den gamla vattenkvarnen och dels genom byggnadsvård som tar en pedagogisk utgångpunkt i att bara laga det som behövs och inte ”passa- på- när- man- ändå- är- i- gång- och- byta- alltihop”.
Här ersätts lika med lika och bara så mycket som behövs, en trasig glasruta skarvas och på taket läggs ett sti i taget allt eftersom det tjänat ut.

Processen är viktig och att det är ett pågående arbete som visas, det lappas och lagas efter konstens alla regler med höga krav på material och metoder precis som man gjorde när ”förr”. Men då visste man inte att man traderade gammal kunskap som virkeskännedom och hantverksskicklighet eller att man resurshushållade, var ekologisk och verkade lokalt. Men allt detta vet och kan Ingmar Melin och förmedlar stolt vidare dessa kunskaper ihop med kaffeservering, konstutställning i en naturskön miljö. En mycket värdig vinnare av byggnadsvårdspriset 2021 för ett utmärkt arbete i kulturen och kulturmiljövårdens tjänst.

Vinnare byggnadsmiljöpris (1994-2019)

Byggnadsmiljöpriset delades ut av Kristianstads kommuns byggnadsnämnd mellan åren 1994 och 2018. Här presenteras alla pristagare med motivering till utmärkelsen.

2019 Ingen utdelning

2018 Svenska kyrkan för församlingshemmet i Kristianstad.

Svenska kyrkan fick priset för Heliga Trefaldighets församlingshem, som lyft fram som ett utmärkt exempel på hur även en ny byggnad på ett naturligt sätt kan smälta in och bli en del av en historisk omgivning. Församlingshemmet är ritat av Sesam Arkitekter.

Byggnadsnämndens motivering:
Det nya församlingshemmet är ett väl utformat stycke arkitektur som kompletterar och berikar stadens kanske allra känsligaste kulturmiljö. Det är en arkitektur som inte förhäver sig men inte heller är överdrivet tillbakadragen. Genom sin väl avvägda skala och gedigna färg-, form- och materialval förhåller sig byggnaden respektfullt till den historiska omgivningen, inte bara till Heliga trefaldighetskyrkan utan även den kvartersstruktur som nybyggnaden ingår i och det ursprungliga församlingshemmet. Med enkla medel har man skapat en öppen och välkomnande entré och en vacker byggnad som redan blivit en självklar del av stadsrummet.

2017 AB Kristianstadsbyggen, ABK, för renovering av Österbergska gården

Byggnadsnämndens motivering: ABK har på ett vördnadsfullt och lyhört sätt tagit fasta på gårdens rika historia och genomfört en renovering som tar hänsyn till gårdens arkitektur, ursprungliga material och olika ombyggnadsskeden över tiden. Resultatet är en fin avvägning mellan den ursprungliga byggnadens uttryck och de stora förändringar som företogs på 1950-talet.

2016 Nya Åhusparken för renovering av dansbana

Föreningen Nya Åhusparken fick priset för sitt arbete med att restaurera parkens gamla dansbana. Nämndens motivering löd:

Arbetet med att restaurera den gamla dansrotundan i förra Folkets Park i Åhus, har bedrivits framgångsrikt av föreningen Nya Åhusparken. Föreningens intresse, kunskap och förmåga att entusiasmera såväl Åhusbor som kommunens tjänstemän, fristående företag och olika föreningar har gett ett strålande resultat. Dansrotundan har åter blivit ett smycke i parken.

2015 Lyngby gård

2014 Ingen utdelning

2013 Åhlens

Dagens Åhléns som ligger i fastigheten Spanska ryttaren 4 uppfördes ursprungligen som två separata byggnader. Den första delen i söder med affärsbutik i bottenplan och bostäder i de övriga planen uppfördes 1937. Den andra delen där EPA-varuhuset låg byggdes 1960 och var det en väsensskild byggnad i modernistisk stil i jämförelse med den första delen. Byggnaden använde sig av ett formspråk med olika höjder på byggnadskropparna vilka bands samman med färgfält och återkommande materialmöten.

Under fasadrestaureringen 2012 användes förtjänstfullt de båda byggnadernas arkitektur. 1930-talsbyggnaden fick behålla sitt enkla formspråk med regelbunden fönstersättning och sparsamt med balkonger medan den förre detta EPA-byggnadens formspråk har färgsatts i olika färgställningar som genomgående ses på de båda byggnaderna. Den mörkare gröna kulören är en markör för 1960-talet och den gemensamma ljusa är för de båda byggnaderna. Inslag av svart mosaik och koppardetaljer förstärker helheten. Med små medel och på ett lågmält sätt har restaureringen lyckats skapa en harmonisk helhet i byggnaden utan att för den skull bryta deras individuella uttryck. Affärsplanet på de båda byggnaderna upplevs som en helhet och har en gemensam glasning. Skyltningen är distinkt och relativt diskret och byggnaden smälter bra in på Lilla Torg.

2012 Skepparslövs Mölla

Möllan ägs gemensamt av Länsförsäkringar och Kristianstadsortens lagerhus-förening sedan 2010. Skepparslövs mölla är en så kallad Holländare med roterbar toppkupol som kan vridas för att bäst tillvarata vindens kraft. Möllan är även försedd med ett vindroder, en så kallad rosett, som är ett kugghjulssystem som automatiskt vrider toppkupolen mot vindriktningen, vindögat. Möllan uppfördes 1868 och var i bruk till 1938.

En Kvarnkommitté har bildats som bedriver utåtriktad verksamhet. Såsom "Kvarnens dag", skolvisningar och andra allmänna visningar där man maler egenodlad säd. Kommittén sköter även området kontinuerligt och man har satt upp flaggstång, bänkar och så vidare. Inför sommaren 2013 planeras bland annat uppsättande av informationsskylt

Fastighetsägarna och Kvarnkommittén har på ett förtjänstfullt och entusiasmerande sätt bidragit till ett långsiktigt bevarande av möllan i Skepparslöv. De har dessutom, med kvarnen som bas, återtagit och förädlat en sedan länge försvunnen kulturhistorisk näringsverksamhet.

2011 Fröknegården på Näsby

Byggnadsnämnden i Kristianstad beslutar att utdela årets byggnadsmiljöpris på 10 000 kr till Anna Hoffström för hennes omsorgsfullt utförda renovering av Fröknegården på Näsby.

Fröknegården har anor från en gårdsanläggning på 1600-talet och är ett exempel på en byggnad som vittnar om stadsdelens historia och samtidigt bidrar till mångsidigheten i dagens Näsby. Den vackra byggnaden från sent 1800-tal har med kärlek och varsamhet omvandlats till ett modernt hotell. Det inre har förnyats med stor respekt för byggnadens karaktär, rumssamband och ursprungliga detaljer. Byggnadens yttre har också fått ny glans, bland annat genom ett väl utfört putsarbete och renovering av fönster och dörrar. Med tanke på Fröknagårdens centrala läge i stadsdelen medför detta arbete ett värdefullt miljöskapande mervärde för både besökare och invånare.

Arbetet har utförts i samråd med Regionmuseet.

2010 Tenaljen 5 i området Utanverken i Kristianstad

Byggnadsnämnden i Kristianstad utdelar 2010 års Byggnadsmiljöpris på 10 000 kr till Niklas Widuch för den omsorgsfullt utförda restaureringen av villan med fastighetsbeteckningen Tenaljen 5 i området Utanverken i Kristianstad. Fastighetsägaren har med egna medel och under flera år arbetat med att återskapa originalutseendet och de fina detaljerna på denna 20-talsvilla, som tidigare varit starkt förvanskad, med profiler och gesimser bortskalade under en påklädnad av vit mexitegel.

Huset som ritades 1922 och uppfördes åren därefter är signerat av Otto Ohlsson som var en medarbetare till Kristianstads dåvarande stadsarkitekt P. L. Håkansson. Den senare tog initiativet till planläggningen av den unika stadsdelen på Utanverken och deltog direkt eller indirekt i utformningen av samtliga villor i kvarteren Fläschen och Tenaljen. Han bodde själv på granntomten Tenaljen 4. I doktorsavhandlingen Stadsarkitekternas epok skriver arkitekturhistorikern Anna-Maria Blennow att "villaområdet i Utanverkens kanalkransade och vinklade gamla fästningsterräng hör till de mest genomarbetade och karaktärsfulla i landet från denna tid."

Den yttre restaureringen av Tenaljen 5 innebär en betydelsefull insats för byggnadsvården och bebyggelsemiljön inom detta kulturhistoriskt värdefulla område. Vilket kommer många Kristianstadsbor till del då Utanverken också utgör ett populärt promenadstråk. Förslaget att belöna Tenaljen 5 inlämnades av byggnadsantikvarie Jimmy Juhlin på Regionmuseet som följt och bistått fastighetsägaren med råd under arbetet.

2009 Perstorps baptistkapell i Oppmanna

Byggnadsnämnden vill premiera det idoga arbetet med att hålla Perstorps baptistkapell i Oppmanna socken i sitt ursprungliga skick. 2009 års byggnadsmiljöpris tilldelas därför Wilhelm Ferdinand Palms stiftelse och församlingen med ett fåtal medlemmar för deras arbete med att restaurera och förvalta kapellet. 1996 förklarades Perstorps kapell, bostadshus och ladugård som byggnadsminne då de utgör en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö från väckelsetidens första tid. Därefter har kapellet även drabbats av omfattande hussvamp och mögelangrepp som efter ytterligare slit nu är sanerat. Byggnaden, som är uppförd år 1859, är ett väl bevarat exempel på den roll väckelserörelsen spelande under 1800-talet.

2008 Byggnads AB Bröderna Persson och företaget Pär Schmidts Optik

Byggnadsnämnden beslutar tilldela 2008 års byggnadsmiljöpris att delas lika mellan Byggnads AB Bröderna Persson och företaget Pär Schmidt´s Optik med följande motivering:

Byggnads AB Bröderna Persson har på ett fördömligt sätt återuppfört det på fastigheten Erik Dahlberg 3 eldhärjade affärs- och bostadshuset vid Lilla Torg. Den nya byggnadens arkitektoniska utformning, med väl avvägda proportioner och traditionella fasadmaterial, har på ett förtjänstfullt sätt anpassats till torgets karaktär och till det angränsande gaturummets miljö. Byggnadens interiör har för såväl bostäder som kommersiella lokaler god och funktionell planlösning.

Pär Schmidts Optik tilldelas priset för omsorgsfull restaurering av butiksinredningen i före detta Hjortsbergs Pappershandel på fastigheten Allön 4. Butiksinredningen tillverkades av Åhmans Möbelfabrik i Åhus år 1900. Genom den utförda restaureringen, som även omfattar det unika glastaket, har en mer än 100 år gammal butiksinteriör kunnat bevaras i sitt ursprungliga skick.

2007 Björn Rosenberg

Björn Rosenberg har under en lång följd av år uträttat betydelsefulla och omfattande insatser inom byggnadsmiljöområdet. Genom utredningar, inventeringar och dokumentation av kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer har Björn Rosenberg medverkat till ökad kunskap och medvetenhet om kulturarvets betydelse. Bokutgåvan "Gamla Kristianstad och Åhus" är ett resultat av Björn Rosenbergs noggranna arbete och stora engagemang i ämnet. Boken kommer framdeles att vara ett viktigt dokument och uppslagsverk i byggnadsmiljöfrågor.

2006 Sankta Annas Gille

Föreningen, med stark förankring i Åhus, har under en lång följd av år bedrivit ett kulturmiljöfrämjande arbete. Genom skrifter, opinionsbildning och guidningar har föreningen bidragit till ökad kunskap och medvetenhet om kulturmiljöns betydelse för en orts identitet och kvalitet. Föreningens starka engagemang i utvecklingsfrågor i centrala Åhus har varit av betydelse för de lösningar som senare genomförts.

2005 Byggnads AB Bröderna Persson

Företaget får priset för upprustningen av fastigheten General Ulfeldt 11, det så kallade Ekbergska huset vid Lilla Torg.

Byggnadsmiljöpriset delas ut av byggnadsnämnden med motiveringen: "Förändringarna har genomförts med stor hänsyn till de kulturhistoriska värdena och på ett balanserat sätt vilket resulterat i att en viktig del i stadens bebyggelse fått ett historiskt förankrat utseende med goda kvaliteter".

2004 Ekestads Folkets Park Andelsförening

Byggnadsnämnden beslutar tilldela Ekestads Folkets Parks Andelsföreningen 2004 års byggnadsmiljöpris för det arbete de nedlagt för att återställa samlingslokalen till ett ursprungsliknande skick.

Medlemmar i föreningen har i nära samarbete med Regionmuseet visat att det går att förvandla en förfallen och rivningsfärdig byggnad så att den gamla miljön kan återupplevas. Fastigheten som uppfördes omkring 1930 har ett stort kulturhistoriskt värde och är ett bevis på att det fanns ett gott underlag för folkparksverksamheten också i mindre byar i början och mitten av förra seklet.

2003 Skooghs Byggnads AB

Byggnadsnämnden beslutar tilldela Skooghs Byggnads AB 2003 års byggnadsmiljöpris för den nya bostadsbebyggelsen i kvarteret Västerport vid Köpmannagatan i Åhus med följande motivering:

Byggnadsnämnden ändrade 1991 detaljplanen för det berörda området för att möjliggöra att 15-20 bostadslägenheter skulle kunna uppföras. Förutsättningen var att det skulle ske med höga krav på anpassning som den kulturhistoriskt viktiga miljön krävde. Området är rikt på fornlämningar vilket ställt krav på speciella tekniska lösningar av både hus- och markbyggande.

Skooghs Byggnads AB har med de tekniskt komplicerade förutsättningarna genomfört ett projekt med god anpassning till miljön och med bibehållande av en modern identitet i utformningen. Utbyggnaden har kunnat ske till rimliga hyror, goda lägenhetslösningar och en väl genomtänkt yttre utformning och miljö. Den nya bebyggelsen har blivit ett positivt tillskott till miljön i gamla Åhus.

2002 The Absolut Company

The Absolut Company har i en serie nybyggnader inom nuvarande kvarteret Spritan genomfört en omfattande förnyelse och utbyggnad av en stor industri, med lång tradition i Åhus bykärna. Förändringar som ställt stora krav på anpassning både av hänsyn till de höga kulturhistoriska värdena och närhet till omgivande bebyggelse. Utbyggnaderna har skett med mycket höga kvaliteter och god gestaltning genom materialval, utformning och disposition. Nybyggnaderna har anpassats väl till de historiskt viktiga äldre industribyggnaderna utan att tappa sin egen moderna identitet.

2001 Birger Ericson (Birgers lusthus i Färlöv)

Birger Ericson har genom ett envist och omfattande arbete visat att det går att förvandla en förfallen och rivningsfärdig IOGT-loge, Wrangels Minne, till ett spännande och levande kulturcentrum. Byggnaden har återställts och rustats på ett hänsynsfullt och noggrant sätt, så att den gamla miljön kan återupplevas. Genom sitt breda kulturintresse gör också Birger Ericson byggnaden tillgänglig för musik, evenemang och upplevelser inte alltid olikt den gamla logens tidigare historia.

2000 Sonny Modig, Kristianstadsbyggen

AB Kristianstadsbyggen bedriver sedan flera år ett framgångsrikt arbete med att utveckla det goda byggandet. Hög kvalitet, god gestaltning och systematiska val av miljö- och hälsovänliga utföranden präglar de senare årens byggeri. Sonny Modig har på ett utmärkt sätt arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor inom företaget, men också med engagemang och stor förmåga förmedlat kunskapen om det goda byggandet långt utanför företaget. Byggnadsnämnden finner att Sonny Modig är en värdig mottagare av byggnadsmiljöpriset.

1999 Claes Areskoug

Byggnadsnämnden har beslutat att tilldela Claes Areskoug 1999 års miljöpris för hans arbete med att systematiskt vårda och förvalta fastigheterna Harven 3, 4 och 5, Allön 2 och Karteschen 2.

1998 Thage Andersson och Akademiska hus i Lund

Byggnadsnämnden beslutar att 1998 års byggnadsmiljöpris delas mellan Thage Andersson Byggnads AB, Tollarp och Akademiska Hus, Lund.

Thage Andersson Byggnads AB för nybyggnationen av Axel Lillie 1 vid Lastageplatsen.

Akademiska Hus AB för varsam ombyggnad av ett regemente till en modern högskola.

Enligt byggnadsnämndens mening representerar de två projekten skilda problemställningar där i båda fallen förändringar skett med stor varsamhet och högt miljömedvetande.

Nybyggnationen i kvarteret Axel Lillie visar att även på mycket kompakta och svåra tomter kan med god arkitektur ett gott resultat erhållas. De nya husen skapar genom hög gestaltnings- och materialmässig kvalitet en utmärkt entré till fästningsstaden Kristianstad.

Ombyggnaden av de gamla kasernerna på P6 har skett med stor omsorg och medvetenhet om både de historiska kvaliteterna och behovet av att skapa en levande högskola. Genom ett genomtänkt renoverande och omsorg om historiska detaljer och helheter har ett gott resultat uppnåtts.

1997 Ingen utdelning

1996 Våga Lindell-Andersson och familjen Ståleker i Åhus

Byggnadsnämnden beslutar att 1996 års byggnadsmiljöpris skall delas mellan Våga Lindell-Andersson, Åhus och familjen Ståleker också Åhus.

Våga Lindell-Andersson har under mer än 40 år arbetat som konservator i Kristianstad. Konservatorns arbetsuppgift att bevara och restaurera våra konstskatter är en förutsättning för att stora delar av vårt kulturarv kan föras vidare till nya generationer. Det är ett arbete som ofta sker utanför strålkastarna, men vars resultat beundras av oss alla och vars betydelse för upplevelsen av äldre kultur knappast kan överskattas. Byggnadsnämnden vill genom sitt pris fästa uppmärksamheten på en livslång gärning av hög kvalitet och av stor betydelse för vårt kulturarv.

Familjen Ståleker har genom sitt engagerade arbete visat att bevarande av en äldre byggnadskultur ligger inom var mans ansvar och kunnande, förutsatt att det finns intresse och engagemang. Familjen köpte ett äldre, illa vårdat korsvirkeshus, och har genom sitt idoga arbete, med hantverksmässiga metoder, återskapat huset till att bli en klenod på Västergatan i Åhus. Byggnadsnämnden vill genom sitt pris uppmärksamma familjens insats och hoppas på det goda exemplets makt.

1995 Gärds Härads Hembygdsförening

Byggnadsnämnden beslutar tilldela Gärds Härads Hembygdsförening 1995 års Byggnadsmiljöpris. Föreningen har genom sin mångåriga verksamhet på ideell grund gjort betydande insatser för byggnadsmiljöfrågor. Inte minst upprustning och drift av Blåherremölla innebär ett viktigt arbete som kommer många till del.

1994 Sune Friström och HSB

Byggnadsnämnden beslutar att tilldela 1994 års Byggnadsmiljöpris att delas mellan Sune Friström för hans insatser inom kulturmiljövården i Kristianstad och HSB i Östra Skåne för deras renovering av Hamiltonska Huset vid Lastageplatsen i Kristianstad.

Sune Friström har genom sitt mångåriga, inlevelsefulla arbete med främst bevarandefrågor haft stor betydelse med vår bebyggelsemiljö. Arbetet, som skett både inom ramen för yrkesverksamheten och inte minst genom ett stort privat engagemang, är värt den uppmärksamhet och det erkännande byggnadsmiljöpriset innebär.

HSB i Östra Skåne har genom sitt arbete med Hamiltonska huset visat både de möjligheter och den kraft som finns hos en byggherre som har stor respekt för äldre byggnader. Renoveringen, som kan tjäna som föredöme för andra vad avser teknik och genomförande, är värd att uppmärksammas. HSB i Östra Skåne är för denna insats värt det erkännande som byggnadsmiljöpriset innebär.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?