Detta är en bild från kvarteret Färjan.

Kvarteret är beläget i sydväst vid Helge å, utanför det äldre samhället, och är den östra delen av ett förr, fram till byggandet vid början av 1970-talet av den nya Äspetbron och Äspetvägen, längre mot väster nående kvarter.

Det begränsas av Sjögatan i norr, Helge å i söder, Äspetvägen i väster och Ågränd i öster. Kvarteret torde ha namn efter den färja, som i äldre tid gick över till Mölleholmen från en tomt väster om bron.

År 1950 fastställdes ett förslag till indelning av det dåvarande, längre kvarteret i sex tomter. Fyra av dessa var belägna inom det nuvarande kvarteret. De motsvaras av de nuvarande fyra tomterna, nr 3 och 6-8.

Tomter i kvarteret Färjan

Tomt 3

Tomten utgörs till största delen av en tidigare stadsäga, som i sin tur till större delen bestod av mark, som tillhört bondgården Åhus nr 55.

Nils Nilsson m.fl. på denna gård sålde 1900 tomten till muraren Sven Olsson Åström, som redan fyra år tidigare fått bygglov för ett bostadshus i en våning med frontespiser mot norr och söder. Nordväst därom finns på ritning en vedbodsbyggnad vid västra tomtgränsen.

Muraren Sven Åström bodde här till sin död 1946. Sonen, handelsföreståndaren Nils Åström blev nu ny ägare och fick året därpå lov bl.a. att putsa ytterväggarna och uppföra garage vid västra gaveln. Han dog 1954. Dödsboet sålde två år senare till förre förvaltaren Adolf Pettersson, som 1981 ärvdes av Jan Pettersson och Ingrid Hansson. År 1989 köptes fastigheten av Ingrid och Torbjörn Hansson, ägare ännu 2001.

Tomt 6

Denna kvarterets östligaste tomt hörde i äldre tid tydligen först under Åhus by och sedan under bondgården Åhus nr 42.

Hit flyttade vid början av 1880-talet dragaren Nils Nicklasson. Efter att först endast ha ägt huset, blev han 1907 ägare också av tomten, som han köpte av Jöns Persson m.fl. – Någon gång före sekelskiftet 1900 uppfördes en uthusbyggnad invid östra tomtgränsen.

Förre dragaren Nils Nicklasson dog 1933, varefter änkan bodde kvar tills hon dog fyra år senare. År 1938 köpte transportarbetaren Artur Andersson fastigheten och flyttade hit året därpå. Han sålde sedan 1976 till Hans Månsson. Huset, som enligt uppgift flyttats hit på ån från Torsebro norr om Kristianstad och som var uppfört i skiftesverk, revs året därpå.

Efter att därefter ha haft några olika ägare, köptes fastigheten 1985 av Björn Carlberg och Anina Söderlund, som året innan fått bygglov för ett bostadshus, ett JW-Hus i ett och ett halvt plan med burspråk och takkupor samt ett litet förrådshus sydost därom. År 1989 köptes fastigheten av Villy och Ulla Brantin, ägare ännu 2001. De fick året därpå bygglov för carport nära boningshusets sydöstra hörn.

Tomt 7

Denna tomt utgjordes tidigare av fyra obebyggda långsmala stadsägor, som hört under bondgårdarna Åhus nr 14 och nr 17.

Dessa tomter hade under 1930-talet kommit i Harald Åhagens ägo. De köptes sedan 1941 av folkskolläraren Karl Eriksson, som efter bygglov fem år senare lät uppföra ett halvvägs mellan gatan och ån inne på den först senare bildade tomten beläget, av arkitekten Einar Johanson i Kristianstad ritat boningshus i ett plan med avvalmat tak vid gavlarna. Vid södra sidans västra del byggdes en kort vinkel. Bygglov gavs ungefär samtidigt för ett växt- och hönshus sydost om boningshuset. År 1953 erhölls lov för garage vid norra sidan av uthusbyggnaden.

Hönseriägaren Emil Mohlin köpte så tomterna 1959 och sålde dem sedan 1970 till distriktschefen Ebbe Palmgren. Denne fick året därpå bygglov för tillbyggnad mot väster vid boningshusets södra del och fortsättning härpå mot söder i form av ett sousterrainbygge med simbassäng och däröver altan i husets bottenplannivå. – Fastigheten hade ännu 2001 samme ägare.

Sjögatan 35, Åhus, bygglovsritning.

Färjan 7. Sjögatan 35, bygglovsritning 1946. (STARK)

Tomt 8

Tomten förefaller ha varit obebyggd åtminstone sedan slutet av 1800-talet och fram till 1930-talet. Den såldes 1927 av Kronan till Åhus municipalsamhälle.

År 1938 blev så Åhus Roddklubb ägare. Året därpå gavs bygglov för ett båt- och klubbhus i trä i två våningar i slänten ned mot ån, ritat av Anders Olsson. Det inrymde i ovanvåningen omklädningsrum, styrelserum m.m. i norr, här med gavel i en vånings höjd, och klubbrum i söder. I nedervåningen inrymdes båtplatser. Vid norra gaveln byggdes terrass och vid den södra, två våningar höga gaveln, balkong.

År 1978 gavs bygglov för ombyggnad. Det var fråga om förändringar i ovanvåningens norra del, med omklädningsrum, dusch, pentry m.m. – Fastigheten ägdes ännu 2001 av Åhus Roddklubb.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?