Kvarteret är beläget i mellersta delen av de efter 1700-talets mitt bl.a. här i norr utbyggda försvarsverken, Norra Utanverken.

Det motsvarar en del av den mark, som då var belägen mellan olika vallgravar. Efter att fästningen lagts ned 1847, var en del av, kanske till en början hela, det nuvarande kvarteret och också kvarteren norr och öster därom från omkring 1860 till omkring 1920 tagna i anspråk för trädgårdsmästeriodlingar med tillhörande byggnader. Kvarteret begränsas av Minörvägen i norr, vallgrav i sydost och Norretullsvägen i väster. - Kvartersnamnet är en befästningsterm.

Kvarteret utgörs av två tomter, nr 1-2.

Tomter i kvarteret Kurtinen

Tomt 1

Denna tomt köpte kontorschefen Oskar Fredrik Ljunggren 1921 av staden och fick samma år bygglov för ett bostadshus, den första av ett drygt femtontal mera påkostade villor, som under 1920-talets början uppfördes på Norra Utanverken.

Arkitekt var Carl Åkerblad i Stockholm. Huset, som uppfördes i ett och ett halvt plan, försågs med frontespis i söder, utförd i korsvirkesstil liksom husets gavelrösten.

Ingenjören Eric Nilsson köpte så fastigheten 1940. År 1958 blev Åke Nilsson ägare och fick fem år senare bygglov för garage öster om bostadshuset.

Efter att ha haft ytterligare några ägare, köptes fastigheten 1988 av Wilhelm Schmidt.

Tomt 2

På vad som sedermera blev denna tomt uppfördes 1865 invid infartsvägen till staden norrifrån en envånings tegelbyggnad, som inrymde två lägenheter och ett par vindskamrar.

Ägare av i varje fall huset förefaller ha varit en A. Mårtensson, vilken kan förmodas ha varit identisk med den trädgårdsmästare Anders Mårtensson, som vid denna tid tydligen bosatt sig i ett hus strax nordöst därom. – En handlande Bengt Andersson kan ha flyttat hit 1867 och en lantmätare August Ludvig Schalin två år senare.

Vid något tillfälle bytte huset så ägare; som husägare står mjölhandlaren Per Larsson upptagen från 1879, då han flyttade hit med sin familj. Han dog 1918 och sex år senare köpte dottern, folkskollärarinnan Anna Larsson tomten av staden. Hon bodde sedan kvar till sin död vid början av 1940-talet.

Anna Larssons dödsbo sålde 1943 fastigheten till järnvägsmannen Nils Persson och hans hustru. Samma år gavs lov för ändringsarbeten, varvid bl.a. fler rum inreddes på vinden. Sonen Per-Börje Ripstam blev genom arv ägare 1978. Tio år senare kom fastigheten i Finanspoolen of Sweden Aktie-bolags ägo och ett år senare byggdes huset, som fortfarande inrymde två lägenheter, om till kontor, varefter Röda Korset hade lokaler här. Fastigheten köptes 1999 av Görel Svensson, som driver advokatbyrå i huset.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?