Detta är en bild från kvarteret Länkakulan.

Kvarteret är beläget i sydöstra delen av den gamla innerstaden.

Det begränsas av Döbelnsgatan (tidigare Lasarettsgatan) i norr, Tivoligatan (här tidigare Fattighusgatan) i söder, Östra Vallgatan (tidigare Östra Smalgatan) i väster och Östra Boulevarden (tidigare Östra Boulevardgatan) i öster.

Det utökades över den forna vallgatan och över tidigare vallmark efter befästningsverkens raserande här efter mitten av 1800-talet. Kvartersnamnet har militär anknytning.

Kvarteret utgörs numera av en tomt, nr 6.

Tomter i kvarteret Länkakulan

Tomt 6

På denna tidigare separata tomt fanns före den nuvarande bebyggelsens tillkomst tre, dessförinnan fyra längor kring en rymlig gårdsplan.

Norra delen. År 1870, då fabrikören Lars G. Hofstrand ägde gården, bestod den av fyra längor. I norr längs gatan låg en tvåvånings tegelbyggnad med frontespis, som var uppförd omkring 1860 och som inrymde lägenheter. I öster längs boulevardgatan låg en tvåvåningsbyggnad i korsvirke, som var uppförd omkring 1859. Den innehöll inkörsport och lägenheter. Vid smalgatan i väster låg likaså en tvåvånings korsvirkesbyggnad, uppförd omkring 1845 och med garveri och stall i bottenvåningen och en lägenhet i ovanvåningen. Den fjärde längan, uppförd omkring 1845, låg inne på tomten i söder och var ett halvhus i korsvirke, två våningar högt. Här fanns garverilokaler i båda våningarna och därtill boningsrum och brygghus.

År 1900 köpte grosshandlaren Nils Norén, ägare av granntomten i söder, gården och reparerade alla längorna. I huset vid gatan i norr nämns nu fyra butiker och även i boulevardhuset fanns butiker. De tidigare garveriutrymmena i de båda andra längorna var tagna i anspråk för andra ändamål, tydligen främst som boningsrum.

Efter familjen Norén följde några kortvariga ägare, bland dem grosshandlaren B. J. Jönsson. Handlanden Axel Ljungberg blev så ägare 1924. Efter omändringsarbeten 1925-27 nämns 1931 utöver boningsrum och ett flertal rum för affärsrörelse i de olika byggnaderna, i smalgatehuset också en skräddare-, en skomakare- och en vulkaniseringsverkstad. Den sistnämnda var tydligen tillika bilreparationsverkstad.

I samband med smalgatans breddning revs sedermera den västra längan. År 1960 sålde änkan Anna Ljungbergs dödsbo till Byggnadsaktiebolaget Bröderna Persson. Återstående byggnader låg kvar till omkring 1963. År 1964 gavs bygglov för uppförande av det nuvarande affärs- och kontorshuset. För ritningarna svarade Jörgen Nielsen, Bror Thornberg Arkitektkontor AB. Nybygget uppfördes fyra våningar högt vid gatan i öster och i övrigt, på större delen av tomten, en våning högt, med undantag för ett parti i två våningar vid gatan i väster. I bottenplanet inrymdes en större butikslokal, ICA-hallen, och därtill vid nordvästra hörnet cafeteria. I de övre våningarna vid gatan i öster inrymdes kontorslokaler. På vindsplanet fanns här mot väster bl.a. personalutrymmen liksom i ovanvåningen av tvåvåningspartiet vid gatan i väster.

År 1990 blev Förvaltnings AB Länkakulan ägare och tio år senare lades fastigheten samman med grannfastigheten i söder.

Södra delen. På denna äldre tomts västra del, på den gamla kvartersmarken, låg vid början av 1900-talet ett drygt halvdussin hus och skjul av olika storlek kring två gårdsplaner. Tomtens östra del var obebyggd f.d. vallmark.

År 1900 köpte grosshandlaren Nils Norén tomten av skomakaren Edvard Holmgrens arvingar. På den östra delen lät han efter bygglov 1902 uppföra ett fyra våningar högt tegelhus i vinkel längs de båda gatorna. Det inrymde lägenheter och två butiksrum. Efter bygglov 1903 lät han sedan uppföra en fortsättning mot väster vid de båda gatorna här; smalgatan erhöll nu sin nya, utökade bredd. Denna byggnad, som också uppfördes i fyra våningar av tegel, innehöll lägenheter och inkörsport. Båda husen eller husdelarna är ritade av arkitekten Algot Johansson och är likartade till utförandet med undantag av att den västra delens översta våning är utförd som mansardvåning.

År 1917 inköptes fastigheten av fabrikören Carl Luttrop och vid mitten av 1920-talet anges, att det finns källare under hela byggnaden och gårdsplanen, inredd bl.a. till bageri. År 1928 blev arkitekten Algot Johansson ny ägare.

Byggnadsaktiebolaget Bröderna Persson förvärvade 1954 denna fastighet (liksom sex år senare grannfastigheten i norr). År 1990 blev Förvaltnings AB Länkakulan ägare och tio år senare lades fastigheten samman med grannfastigheten i norr. – I den östra delen fanns förr konditori och café i de lokaler, som nu inrymmer damfrisörsalong och i den västra delen fanns fram till början av 1990-talet Aston Hotell.

Östra Boulevarden 56, Kristianstd, 1939.

Länkakulan 6 (tid. 4). Östra Boulevarden 56, 1939. (RM)

Döbelnsgatan 14  - Östra Vallgatan, Kristianstad, 1962

Länkakulan 6 (tid. 4). Döbelnsgatan 14 - Östra Vallgatan, 1962.

Tivoligatan, Kristianstad, senast omkr. 1903.

Länkakulan 6 (tid. 5). Tivoligatan, senast omkr. 1903. (RM)

Tivoligatan - Östra Boulevarden 58, Kristianstad, tidigast omkr. 1910.

Länkakulan 6 (tid. 5). Tivoligatan - Östra Boulevarden 58, tidigast omkr. 1910. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?