Detta är en bild från kvarteret Flickskolan.

Kvarteret är beläget på platsen för sydvästligaste delen av stadens befästningsverk, på mark som blev tillgänglig efter dessas raserande här under andra hälften av 1850-talet.

Kvarterskroppen begränsas av gång- och cykelväg (tidigare Wattningsvägen) i norr; Långebrogatan i söder; Finlandsgatan i väster och järnvägsområde (och sedan Västra Boulevarden) i öster. Kvarteret har namn efter den här på 1890-talet uppförda flickskolan.

År 1859 fastställdes en indelning i tydligen tre tomter; av vilka den nordvästra sedermera utökades mot norr. I dag omfattar kvarterskroppen två tomter, nr 1 och 2, samt skolgård/grönområde öster därom.

Tomter i kvarteret Flickskolan

Tomt 1

År 1895 erhöll Aktiebolaget Christianstads Elementarläroverk för Flickor tomten i gåva av staden och fick samma år bygglov för att uppföra en skolbyggnad på dess västra del, vid gatan här.

Marken hade tidigare arrenderats av en trädgårdsmästare. Byggnaden uppfördes av byggmästaren Nils Andersson Liljekrantz i tegel i två våningar med ett utskjutande mittparti mot väster och två flyglar mot öster. Byggnadsritningarna visar lärosalar, rum för bl.a. bibliotek och lärarpersonal samt vaktmästarbostad i bottenvåningen, lärosalar, samlings- och gymnastiksal samt föreståndarinnebostad i ovanvåningen och bl.a. lärosal och skolkök på vinden. Byggnaden stod färdig att tas i bruk hösten 1896.

Under andra hälften av 1920-talet minskade antalet elever som följd av att flickor nu fick möjlighet att gå på det tidigare gossläroverket i staden. Namnbyte skedde 1934 till Kristianstads Kommunala Flickskola och två år senare blev staden åter ägare av fastigheten.

År 1958 gavs bygglov för en skolpaviljong i trä i en våning, belägen längs den forna Wattningsvägen till en mindre del på tomtens nordöstra del och i övrigt på kvartersmarken öster därom.

Den kommunala flickskolan upphörde 1977 och byggnader och verksamhet hör numera samman med Söderportskolan strax öster därom. Den äldre skolbyggnaden byggdes ut efter bygglov 1980; partiet mellan de båda flyglarna mot öster togs i anspråk för en tvåvåningstillbyggnad med lärosalar.

Litt.: Friström, S.: När flickskolan kom till staden. Kristianstadsbladet/Lång-lördagbladet november 1999.

Flickskolan 1. Skolbyggnad, Finlandsgatan 1.

Flickskolan 1. Skolbyggnad, Finlandsgatan 1. (RM)

Skolbyggnad

Flickskolan 1. Skolbyggnad, fr NÖ. (RM)

Tomt 2

Denna tomt, som i äldre tid och fram till på 1960-talet sträckte sig längre mot söder, köptes 1860 av bryggaren August Seitz, ägare av tomter och bryggeri väster därom.

Tomten har troligen sedan haft samma ägare som bryggeritomterna, sist Finlands Bryggeri Aktiebolag, fram till 1888. Detta år förvärvades den av staden.

Åtminstone vid 1900-talets början var den alldeles söder om den vid 1890-talets mitt uppförda flickskolan belägna tomten tagen i anspråk för plantering och gångstråk. Den nu återstående tomten utgör gångstråk och parkeringsplats i anslutning till skolan.

Kvarterskroppens östra del. Till detta av Kristianstads kommun ägda område fick den vid mitten av 1890-talet uppförda flickskolan på tomten väster därom dispositionsrätt 1903. Tre år senare betecknas området Plantering.

Efter bygglov 1958 uppfördes längst i norr längs den forna Wattningsvägen och till viss del också på granntomten i väster, en skolpaviljong i trä i en våning som komplement till den äldre skolbyggnaden.

År 1934 fick skolan namnet Kristianstads Kommunala Flickskola. Sedan denna upphört 1977, hör skolområdet, inklusive skolpaviljongen och skolplanen på den här aktuella östra delen av kvarterskroppen, samman med Söderportskolan öster därom.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?