Detta är en bild från kvarteret Neuman.

Kvarteret är beläget på tomtmark, som erhölls efter raseringen av befästningsverkens södra delar vid slutet av 1850-talet.

Det begränsas av Mäster Jörgensgatan (tidigare Stora Kaningatan) i norr, Östra Ågatan i söder, Milnergatan (tidigare Lilla Kaningatan) i väster och Östra Boulevarden (tidigare Östra Boulevardgatan) i öster.

Kvartersnamnet åsyftar ägaren av den spritfabrik som funnits här.

Kvarteret utgörs i dag liksom tidigare av en tomt, nr 1.

Tomter i kvarteret Neuman

Tomt 1

År 1882 köpte ingenjören Marcus Neumann tomten av staden och lät uppföra en samma år färdigställd tvåvåningsbyggnad i tegel i sydväst med långsida mot gatan och kanalen i söder och gavel mot gatan i väster.

I bottenvåningen inrymdes en stor fabrikslokal och några boningsrum, troligen för kontor. I ovanvåningen inrymdes likaså en stor fabrikslokal och en lägenhet; åtminstone omkring 1900 synes ingenjören Neumann ha varit bosatt här. På vinden fanns ett par boningsrum. Vid östra delen av byggnadens norra sida anslöt ett ångpannehus. Om eventuellt fler byggnader fanns är ovisst. – Det var fråga om en fabrik för rening av sprit.

Två år senare uppfördes vid gatan i väster en envåningsbyggnad i korrugerad plåt, som tjänstgjorde som packhus. Den förlängdes något året därpå, då också ett cisternhus i en våning i korsvirke klätt med korrugerad plåt uppfördes vid huvudbyggnadens norra sida.

År 1892 stod så nästa byggnadsdel färdig, vid huvudbyggnadens östra gavel. Den var fyra våningar hög och inredd till destilleringsverk. Vid denna tid förefaller vidare ha funnits något slag av byggnation vid en del av gatan i norr och vid norra sidan av ångpannehuset. – Fastigheten och fabriken övergick 1897 i Neumanns Spritfabriksaktiebolags ägo.

En ny byggnad uppfördes 1906, belägen vid tomtens sydöstra hörn. Den innehöll två spritcisterner och var uppförd i tegel, två våningar hög i gatufasaderna medan det mot gården liksom interiört närmast var fråga om en envåningsbyggnad. I norr stötte denna byggnad mot ett i järnplåt uppfört magasin, vilket liksom ytterligare en byggnad sedan sträckte sig västerut längs hela gatan i norr. Omkring tio år senare, 1917, uppges huvudbyggnaden innehålla två rum för affärslokal och tolv boningsrum samt den högre byggnadsdelen öster därom fabrikslokaler.

År 1918 köpte Aktiebolaget Kristianstads vattenfabrik fastigheten; spritfabriken skall ha upphört året innan.

Nästa ägarbyte skedde 1922, då apotekaren Carl Arhén förvärvade fastigheten. Två år senare nämns som nyuppförda en utställningslokal för Amerikanska Motor Importen AB vid gatan i väster invid huvudbyggnaden, en lång garagebyggnad med plats för 20 bilar längs gatan i norr och en mindre garagebyggnad vid gatan i söder, invid hörnbyggnaden i sydost. De tre byggnaderna uppfördes i tegel en våning höga.

Änkefru Bertha Arhén blev ägare 1936. Sex år senare beskrivs byggnadsbeståndet på den f.d. fabrikstomten. Det användes för bilverkstad, utställningslokal, lagerutrymmen, tvätthall, förvaring av kasserade bilar, garage och kontor samt lägenheter. – Nämnda bilfirma fanns kvar här till några år in på 1940-talet.

Efter att ha haft ytterligare några ägare åren 1943-54, förvärvades fastigheten sistnämnda år av disponenten Gustav Andersson, som sedan slutet av 1940-talet här drivit AB Skånefrukt. År 1956 framgår att huvudbyggnadens bottenvåning innehöll kontorsutrymmen och lagerlokal samt en anslutande f.d. smedja utlastningslokal. Två år senare gavs bygglov för utbyggnad av garage vid norra delen av gatan i väster.

År 1960 gavs lov för omändring av hörnhuset i sydost. Taket byggdes om och huset putsades. Här inrymdes sedan Kristianstads Krans- och Blomsterfabrik AB.

Arvingar och efterkommande till disponenten Gustav Andersson var så ägare från 1975, under vilken tid AB Nordiska Värme Sana var inrymd i huvudbyggnaden.

År 1986 blev JCC Fastigheter AB ägare. Samtliga byggnader revs 1990. Året innan hade civilekonomen Mats Persson blivit ny ägare och fått bygglov för ett flerbostadshus, som ritats av Arkitektgården, Kristianstad. Längs gatorna i norr och öster uppfördes ett hus i fem våningar och därtill inredd vindsvåning och längs gatan i väster en byggnadsdel i två våningar. I övrigt byggdes garage under en förhöjd, mot söder öppen gårdsplan. – År 1991 köptes fastigheten av AB Kristianstadsbyggen.

Östra Ågatan, Kristianstad, omkr. 1905

Neuman 1. Spritfabrik t.v. i bakgrunden, Östra Ågatan, fr. SV. senast omkr. 1905. (RM)

Östra Ågatan, Kristianstad, fr. Ö, 1978.

Neuman 1. F.d. spritfabrik, Östra Ågatan, fr. Ö, 1978. (RM)

Mäster Jörgensgatan 6A - Milnergatan, Kristianstad, fr. NV. 1978.

Neuman 1. F.d. spritfabrik, Mäster Jörgensgatan 6A - Milnergatan, fr. NV. 1978. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?