Detta är en bild från kvarteret Fiskaren.

Kvarteret är beläget strax utanför och väster om den forna fästningsstadens norra del.

Området här benämndes före befästningsverkens raserande vid slutet av 1850-talet Commendantsbetet. Kvarteret begränsas av Spannmålsgatan i norr, plantering (och söder därom Tivolibadsgatan) i söder; lokalgata i väster och Barbackagatan i öster: Kvartersnamnet torde åsyfta yrkeskategorin fiskare.

Vid en år 1885 fastställd tomtindelning av det tidigare Commendantsbetet-området bildades inom det här aktuella kvarteret två tomter, senare utökade främst mot väster. I dag utgörs kvarteret av en tomt, nr 1.

Tomter i kvarteret Fiskaren

 

Tomt 1

En karta från 1864-65 visar inte någon bebyggelse här.

Några olika hus, åtminstone en byggnad i söder, förefaller ha uppförts strax därefter, kanske 1867, då en familj flyttade till Sven Johnssons Magasin; den längst i söder befintliga byggnaden uppgavs längre fram ha sådan ålder att den skulle ha uppförts omkring 1870.

År 1878 fanns enligt då upprättad karta nämnda byggnad i söder, en mindre byggnad i väster invid här belägen båthamn och två i vinkel mot varandra uppförda byggnader i norr och öster. På 1880-talet omnämns Sjöholms magasin.

År 1893 sålde staden de båda tomterna till Christianstads Köpmannabolag. Byggnaden i söder beskrevs 1908, då den i väster var försedd med en vinkelbyggnad mot norr, som ett tvåvånings korsvirkeshus med magasinsutrymmen och kontorsrum. År 1914 köpte bolaget ett anslutande markområde i väster efter att båthamnens östligaste del fyllts igen. – Fr.o.m. 1900-talets första år var bl.a. bokhållare och handelsresande bosatta här.

Bygglov gavs 1915 för ett kaffebränneri i en våning och tydligen tegel vid nordvästra hörnet av den äldre norra tomten. De äldre byggnaderna i vinkel i norr och öster förefaller nu ha ersatts av nya. År 1927 gavs bygglov för lastskjul i vinkeln vid den södra byggnadens norra sida. I denna byggnad fanns kontor närmast gatan i öster, magasin för kolonialvaror i övrigt. Året därpå uppfördes en envånings magasinsbyggnad i trä och tegel inne på tomten, delvis på platsen för den äldsta västra byggnaden. Det framgår att det fanns envåningsbyggnader i trä i norr, sydväst och väster. Från en bangård i väster gick ett stickspår in på tomtens västra del, mellan byggnaderna här. Söder om den södra byggnaden fanns en smal trädgård och söder om denna en plantering.

Den äldre södra magasinsbyggnaden försågs 1936 med en tillbyggnad i söder på den tidigare trädgårdsmarken, en envåningsbyggnad i tegel med plant tak, innehållande kontorsrum och lagerkällare inunder. Två år senare ersattes träbyggnaden närmast väster om tvåvåningsmagasinet med ett nytt, i tegel uppfört magasin i en våning. Härvid revs den intill liggande byggnadsdelen i söder väster därom. Denna nya magasinsbyggnad försågs med en andra våning efter bygglov sex år senare. År 1951 gavs lov för tillbyggnad av detta magasin i söder med en envånings kontorsbyggnad med plant tak.

År 1953 gavs bygglov för nybyggnad av kaffelager på platsen för norra delen av östra längan och av lager- och garagebyggnad längs gatan i norr, envåningsbyggnader i tegel. Fyra år senare gavs lov för ny magasinsbyggnad i en våning inne på tomten mellan 1928 och 1938 års magasinsbyggnader. Ytterligare ett år senare gavs lov för garage i väster efter rivning här.

För tillbyggnad av kontor och bostad gavs så bygglov 1964. Det gällde en tvåvåningsbyggnad vid tomtens sydvästra hörn med utställningslokal i bottenvåningen och lägenhet däröver. Året därpå köptes fastigheten av grosshandlaren Sture Malmgren.

År 1989 blev Kristianstads kommun ägare och de närmaste tre åren gavs lov för omändring för Kulturhuset Barbacka av olika byggnader till café, ateljé, verkstad, spellokal, kontor m.m. samt för tillbyggnad av foajé, passage m.m.

Vy fr: SV. omkr. 1935.

Fiskaren 1. Vy fr: SV. omkr. 1935. (STARK)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?