I Kristianstads kommun finns det möjlighet att söka byggnadsvårdsbidrag. Bidraget söks för byggnads-och anläggningsvårdande åtgärder på byggnader eller anläggningar som är kulturmiljömässigt värdefulla.

Detaljbild på fönster på  Åhus station

Ansök av byggnadsvårdsbidrag

I Kristianstads kommun finns det möjlighet att söka bidrag för byggnads- eller anläggningsvårdande åtgärder på byggnader eller anläggningar som är kulturmiljömässigt värdefulla. Åtgärderna kan avse miljöskapande åtgärder i samband med nybyggnad, men bidrag kan även lämnas till underhåll och förnyelse. Bidraget kan endast avse miljöbetingade merkostnader.

Gäller ansökan om bidrag till stora objekt får bidraget endast beviljas om åtgärden ännu inte påbörjats. Ta därför kontakt i god tid innan planerad byggstart. Gäller det mindre objekt kan bidraget beviljas i efterhand upp till 6 månader efter att åtgärden utfört. Detta under förutsättning att medel inte utgått från annat håll.

Till ansökan skall det följa med en kostnadsredovisning avseende den merkostnad åtgärden innebär samt beskrivning och/eller ritning.

Bidrag beslutas av byggnadsnämnden och ansökningstiden är löpande. Beviljat bidrag betalas ut efter att åtgärden är slutförd, betald samt efter besiktning på plats.

Det finns två ansökningsperioder per år. Sista ansökningsdag är 7 mars respektive 5 september

Din ansökan skickar du till:

Kristianstads kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstad
eller till kommun@kristianstad.se

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?