Detta är en bild från kvarteret Sillen.

Detta kvarter består av endast en fastighet, tomt nr 1, och utgjorde förr när det gäller dess södra halva, västligaste delen av en långsträckt kvarterskropp längs ån, till största delen motsvarande det nutida kvarteret Helge.

Det ifrågavarande kvarteret begränsas av Sjögatan i norr, Helge å i söder, ett grönområde i väster och ett grönområde i öster. Kvarteret har namn efter fiskarten sill.

Tomter i kvarteret Sillen

Tomt 1

Denna tomt bildades 1971 genom sammanläggning av en äldre tomt i öster och en del av ett grönområde i väster.

Den äldre tomten tillhörde Kronan fram till 1876, då den friköptes av stadsmätaren, senare pråmkarlen Anders Jönsson, som flyttat hit året dessförinnan. Han sålde sedan 1887 till C. A. Lindahl, som inte bosatte sig här, vilket däremot garvaren Sone Askman med familj gjorde, åren 1889-93. År 1896 köptes fastigheten av magasinsarbetaren, sedan timmermannen Nils Nilsson, som till att börja med inte heller tycks ha varit bosatt här utan hyrt ut.

Boningshuset, uppfört i korsvirke och råsten, samt ett uthus i korsvirke och brädor hörde sedan till de byggnader längs Sjögatan, som förstördes vid en stor eldsvåda i oktober 1897. Vid början av året därpå erhöll Nils Nilsson lov att uppföra ett nytt boningshus, ett tegelhus. Samma år fick han också bygglov för en gårdsbyggnad i tegel vid tomtens sydvästra hörn. Båda dessa hus var ritade av Aug. Pettersson. Lov gavs också detta år för en träluta i öster på tomten. År 1916 var det sedan aktuellt med tillbyggnad av den västra uthusbyggnaden.

Timmermannen Nils Nilsson dog 1923 och arvingarna sålde två år senare fastigheten till sjökaptenen Sven Jönsson. Dennes änka var sedan ägare från 1930 till sin död 1954. Fastigheten ägdes därefter av dödsboet och beboddes av dottern Greta Jönsson.

År 1969 blev kaptenen, sedermera överstelöjtnanten Herman Westrup ny ägare. År 1981 fick han bygglov för en tillbyggnad vid västra gaveln och för frontespis mot gatan och takkupa mot trädgården. – Herman Westrup köpte samtidigt 1969 också granntomten i öster men bytte senare samma år genom ägoutbyte med Kristianstads kommun denna tomt mot en del av grönområdet i väster, en del som så lades samman med den bebyggda tomten till tomten nr 1.

Sjögatan 19, Åhus, 1972.

Sillen 1. Sjögatan 19, 1972. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?