Denna fastighet är belägen i sydväst inom den nuvarande stadskärnan.

Marken motsvarar i stort en av bastionerna inom de efter mitten av 1700-talet utbyggda södra befästningsverken. Efter att dessa här börjat raseras omkring 1850, utlades tomter.

Fastigheten begränsas av  Residensgatan i norr, del av Kristianstad 4:4, skolgård (tidigare Artillerigatan) i söder. del av Kristianstad 4:4, skolgård (tidigare Gjuterigatan) i väster och Västra Storgatan i öster. Dess namn anknyter till skolverksamheten i den till nuvarande Söderportskolan intill hörande byggnaden här.

Tomter i kvarteret Magistern

Tomt 1

Vid 1800-talets början låg på platsen för den nuvarande fastigheten ett par materialbodar. Från 1812 och tydligen ännu omkring 1855 låg här ett tvåvånings militärt förrådshus i brädklätt korsvirke.

Bebyggelse saknades sedan från omkring 1860 och under lång tid framöver.

Mot bakgrund av behov av utökade lokaler påbörjades 1950 uppförandet på tomten av en till dåvarande Högre Allmänna Läroverket strax sydväst därom hörande institutionsbyggnad. Denna tre våningar höga byggnad, sedan kallad Sockerbiten, som ritats av arkitekterna SAR Curt Laudon och Robert Lundholm i Stockholm, togs sedan i bruk under läsåret 1951/52. Ritningarna visar bl.a. grupparbetsrum och frukostrum i källaren, lokaler för fysikundervisning i bottenvåningen, för kemiundervisning i andra våningen och för biologiundervisning i tredje våningen samt takterrass.

År 1978 gavs bygglov för en del interiöra förändringar och för tillbyggnad för hiss vid byggnadens västra sida.

År 1994 gavs lov för mindre interiöra förändringar och för uppförande av tre tillfälliga skolpaviljonger, belägna i norr och även på anslutande gatumark i väster.
Litt.: Högre Allmänna Läroverket i Kristianstad. Återinvigningen 1962. Kristianstad 1962.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?