Marklov kan behövas

I en detaljplan kan lovplikten utökas så att det krävs marklov för trädfällning. Det kan exempelvis bli aktuellt med marklov om det finns ett behov av att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan också vara specifika träd eller en grupp av träd, exempelvis en allé.

Marklov

Du behöver marklov

  • för trädfällning om detaljplanen eller områdesbestämmelser kräver det.

Du behöver inte marklov

  • för trädfällning utanför detaljplanerat område.
  • för trädfällning om det inte står något om marklovsplikt i detaljplanen.

Trädfällning längs kusten

På flera områden längs kusten finns det en utökad lovplikt i detaljplanerna om marklov för fällning av träd. Syftet med denna bestämmelse är att skydda den på många sätt värdefulla skogsmiljön som karaktäriserar de tidigare fritidshusområdena längs med kusten. Skogen är ursprungligen en skyddsplanering med syftet att förhindra sandflykt och detta är dess viktigaste funktion. Men skogen har också kulturhistoriskt och ekologiskt värde och bidrar till en god miljö för både friluftslivet och boendet.

Där det krävs marklov för trädfällning längs med kusten krävs det vanligen marklov för träd med en större stamdiameter än 10 cm vid en höjd av 1 m över marken, som står längre än 3,6 m från bygglovspliktig byggnad. Marklovsplikten innebär inte ett förbud mot att fälla träd, men det behöver finnas godtagbara skäl för att få göra det.

Om ett träd är uppenbart dött eller akut behöver tas bort, kan man få göra det utan att marklov krävs, men ta alltid kontakt med oss i dessa fall för en bedömning.

Läs gärna mer i vår broschyr angående naturtomt. Denna riktar sig till dig som har en naturtomt i de talldominerande områdena längs med kusten.

Underlag för ansökan

Dessa handlingar behöver du för din ansökan. Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Ansökan

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda blanketten.

Beskrivning av skälet till fällningen

Beskriv varför du anser att träden behöver fällas. Detta görs i skrift på en separat handling eller under övrig info i ansökan.

Situationsplan

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån, lämpligen i skala 1:400. På situationsplanen ritas alla träd in (som har en stamdiameter mer än 10 cm vid en höjd av 1 m). De träd som önskas fällas ska markeras särskilt.

Om fastigheten har en mycket stor mängd träd kan antalet istället uppskattas och man kan markera i vilka delar av fastigheten det finns träd. De träd som ska fällas kan ritas ut så att det tydligt framgår var de är placerade.

För en ansökan om trädfällning kan det räcka med att upprätta din situationsplan på ett skalenligt kartutdrag. Underlaget kan du själv spara ner eller skriva ut från vår Kristianstadskarta eller be Medborgarcenter hjälpa dig, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

För utskrift i Kristianstadskartan:

  1. Sök upp din fastighet.
  2. Tryck på fliken "Bygga, bo & miljö" och klicka i Fastighetsindelning.
  3. Ställ in rätt skala (1:400) i nedre vänstra hörnet.
  4. Tryck på de tre strecken i övre högra hörnet.
  5. I skriv ut-vyn kan du välja mellan att spara som bild eller pdf.
  6. Nu har du ett underlag som du kan rita in träden på, enligt ovan beskrivning.

Det är du som fastighetägare som ansvarar för att underlaget du skickar in till oss är korrekt och stämmer med hur det ser ut i verkligheten.

Fotografier

Ta fotografier på de träd som önskas fällas. Ta gärna foto på lite avstånd där aktuella träd kan markeras med ett band eller liknande. Detta gör att vi kan få en uppfattning om platsen och skogskaraktären.

Utlåtande från arborist kan behövas i vissa fall

Ibland kan det behövas att en arborist intygar att träden behöver fällas. Det är inte alltid att det framgår av foton att ett träd exempelvis är sjukt. Det kan också vara svårt att själv avgöra hur ett träd mår. En arborist kan bedöma om träd är så pass skadade eller sjuka att de behöver tas ner. Då kan man skicka med ett sådan utlåtande. Vi kan också begära in ett sådant om vi bedömer att det behövs för att ta ställning till fällningen.

Kostnad: Första trädet 2 292 kr + 458 kr per nästkommande träd. Avgift tas ut för max 11 träd.

Andra tillstånd

Skyddad natur

Du kan även behöva tillstånd av Länsstyrelsen om området ligger inom landskapsbildskydd eller på annat sätt är skyddad natur. Exempelvis är alléer biotopskyddade. Det finns också vissa träd som är så kallade särskilt skyddsvärda träd.

Avverka skog

Du som ska fälla träd i en skog kan behöva anmäla åtgärden hos Skogsstyrelsen.

Träd på kommunens mark

Vill du ta ner ett träd som står på kommunalägd mark behöver du tillstånd oavsett om det krävs marklov eller inte. Utgångspunkten är att kommunens träd ska stå kvar och fälls endast om betydande olägenhet är uppenbar, eller om trädet är i dålig kondition och riskerar att orsaka skada på person eller egendom.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om marklov på Boverkets webbsida.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?