Flerbostadshus med ljus, putsad fasad, balkonger och uteplatser.

Bygglov behövs alltid

Du behöver alltid bygglov för att bygga ett nytt flerbostadshus. Även ändringar i ett flerbostadshus kräver ofta bygglov eller anmälan.

Ska du bygga ett nytt flerbostadhus är det flera saker att tänka på. Den aktuella platsen och dess förutsättningar behöver tas i beaktan. Placering på fastigheten och utformning är saker att ta med i projekteringen då byggnader ska anpassas till stads- och landskapsbilden och ha en god form- färg och materialverkan. Om det finns en detaljplan måste man följa denna.

Ta gärna kontakt med bygglovsavdelningen redan i planeringsstadiet. Då kan du få vägledning kring vad som kan vara bra att tänka på eller som behöver redovisas för just ditt projekt.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan
 • Nybyggnadskarta
 • Situationsplan på en nybyggnadskarta
 • Markplaneringsritning
 • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • Arearedovisning
 • Dagvatten- och skyfall; övergripande lösning
 • Anmälan kontrollansvarig

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Parkeringsutredning
 • Tillgänglighetsutlåtande
 • Bullerutredning

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

I den här typen av projekt kommer vi alltid ha ett tekniskt samråd innan man kan erhålla startbesked och sedan efterföljande arbetsplatsbesök och slutsamråd. Läs gärna mer under Bygglovsprocessen.

Ett nytt flerbostadhus ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Krav kring tillgänglighet specifieras i Boverkets byggregler och lämpliga mått för tillgänglighet i bostad går att finna i Svensk Standard (SIS).

Trafik och parkering

Tänk också på att trafiksituationen ska fungera med in- och utfarter, framkomlighet på fastigheten ska fungera för verksamheten, men även för Renhållningen och Räddningstjänsten. Det ska också finnas tillräckligt med bil- och cykelparkering och i bygglovsprövningen utgår vi från kommunens parkeringnorm.

Andra vanliga åtgärder

För att göra ändringar gällande ett flerbostadshus krävs det ofta bygglov eller anmälan. Tänk på att ändringar ska göras varsamt.

Exempel på vanliga åtgärder som kräver bygglov

 • Göra utvändiga ändringar: Vill du ändra en byggnads yttre utseende behöver du vanligtvis bygglov. Exempelvis ändra eller sätta in nya fönster eller dörrar, måla om fasaden eller glasa in balkong.
 • Inreda ytterligare bostad: Du behöver bygglov om du exempelvis delar en befintlig lägenhet till två separata lägenheter. Du behöver även bygglov om du ändrar ett bostadskomplement såsom cykelrum eller råvind till en eller flera bostäder.
 • Ändra användning: Ska du ändra användningen av en byggnad eller en del av en byggnad, till exempel från butik till bostad så krävs det bygglov.

Åtgärder som kräver anmälan

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda blanketten nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?